Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XI/67/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


Uchwała Nr XI/67/19

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 26 września 2019 roku

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, ze zm.), art. 6 c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 1454, ze zm.), Rada Gminy w Kozielicach uchwala, co następuje:

§1.Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy Kozielice

Leszek Karpiński

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Konsekwencją przejęcia przez gminę tego zadania jest powstanie po stronie właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy obowiązku uiszczania opłat na rzecz Gminy Kozielice za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Taki obowiązek powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstają odpady.

W przypadku przedmiotowych nieruchomości opłata za gospodarowanie odpadami

komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z tymi odpadami, powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki ustalonej przez Radę Gminy. Opłata ta stanowi dochód gminy w ramach prowadzonego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego ich zbierania oraz obsługi administracyjnej tego systemu.

Nieruchomościami, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są m. in. budynki użyteczności publicznej, lokale rzemieślnicze produkcyjne i nie produkcyjne, obiekty przemysłowe, lokale gastronomiczne i handlowe, obiekty noclegowe , ogrody działkowe , cmentarze.

Mając na uwadze stworzenie spójnego i efektywnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi konieczne jest rozwiązanie polegające na przejęciu przez Gminę Kozielice, w drodze uchwały Rady Gminy stanowiącej akt prawa miejscowego, obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 16-10-2019 13:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 26-09-2019
Ostatnia aktualizacja: - 16-10-2019 13:37