Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XI/68/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XI/68/19

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 26 września 2019 roku

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, ze zm.), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych, uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:

 1. rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;

 2. częstotliwość odbierania odpadów komunalnych;

 3. sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów

Komunalnych, zwany dalej PSZOK.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, będą odbierane następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 1. zebrane w pojemnikach zmieszane odpady komunalne;

 2. zebrane selektywnie w oddzielnych pojemnikach lub workach frakcje odpadów:

  1. papier, tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania;

  2. szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;

  3. tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i

typu tetrapak, metal, w tym odpady opakowaniowe;

  1. odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające

biodegradacji i odpady zielone;

 1. pozostałe odpady zbierane selektywnie:

  1. meble i inne odpady wielkogabarytowe,

  2. przeterminowane leki i opakowania po lekach,

  3. chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje

odpadowe, itp.,

  1. zużyte baterie i akumulatory,

  2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

  3. wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,

  4. zużyte opony, z wyłączeniem opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony

  5. tekstylia i odzież.

2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz z części nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, odbierane będą odpady komunalne wskazane w § 2 ust. 1 pkt. 1 i 2.

§ 3. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda ilość odpadów komunalnych zebrana w przeznaczonych do tego celu workach lub pojemnikach z zastrzeżeniem § 9 ust. 3

§ 4.1. Za selektywne zbieranie odpadów komunalnych uznaje się oddzielne gromadzenie na terenie nieruchomości odpadów wymienionych w § 2 ust.1 pkt. 2 w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach.

2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1, traktowane będą jako odpady zmieszane.

§ 5. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zostaną wyposażone w worki / pojemniki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych zebranych selektywnie, od właścicieli nieruchomości.

§ 6. Właściciel nieruchomości, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników, kierując się normatywami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice.

§ 7.1. Odbieranie odpadów komunalnych (zmieszanych i selektywnych) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, wielorodzinnej, prowadzone jest jeden raz na dwa tygodnie.

2. W przypadku nieruchomości wielorodzinnych o liczbie lokali większej niż 10, dopuszcza się odbiór odpadów zmieszanych z częstotliwością większą niż jeden raz na 2 tygodnie i odbiór odpadów zbieranych selektywnie z częstotliwością większą niż jeden raz na dwa tygodnie.

3. Pozostałe odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3, odbierane są z nieruchomości co najmniej dwa razy w roku, według harmonogramu ogłoszonego przez Wójta Gminy Kozielice, bądź dostarczane przez właściciela nieruchomości w sposób ciągły bezpośrednio do PSZOK.

4. Odbieranie odpadów komunalnych ( zmieszanych i selektywnych ) od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku prowadzone jest jeden raz na dwa tygodnie w okresie od maja do października oraz jeden raz na miesiąc w okresie od listopada do kwietnia.

5. Dodatkowo przyjmowane są w specjalnych pojemnikach w każdej ilości:

1) przeterminowane leki w aptekach;

2) baterie w szkole i w budynku Urzędu Gminy.

§ 8.1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbywa się z częstotliwością co najmniej raz na dwa tygodnie.

2. Opróżnianie koszy ulicznych przeprowadza się z częstotliwością, która nie powoduje ich przepełnienia jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

§ 9.1. Na rzecz właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku położonych na terenie Gminy Kozielice udostępniony zostanie PSZOK, który będzie świadczył usługi w zakresie przyjmowania następujących frakcji odpadów:

1) zebrane selektywnie w oddzielnych pojemnikach lub workach frakcje odpadów:

a) papier, tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,

b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;

c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i

typu tetrapak, metal, w tym odpady opakowaniowe;

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające

biodegradacji i odpady zielone;

2) pozostałe odpady zbierane selektywnie:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

b) przeterminowane leki i opakowania po lekach,

c) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje

odpadowe, itp.,

d) zużyte baterie i akumulatory,

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

f) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,

g) zużyte opony

h) tekstylia i odzież

i) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z drobnych prac wykonywanych we własnym zakresie ( nie dotyczy robót budowlanych i rozbiórkowych, na wykonanie których, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których wymagane jest zgłoszenie do administracji architektoniczno - budowlanej), w szczególności odpadów materiał budowlany w postaci potłuczonych wyrobów ceramiki budowlanej ( na przykład pustaków, cegieł, dachówek, kafli itp.) oraz pokruszonego betonu, tynku, gipsu i cementu.

j) niebezpieczne.

2. Informację o lokalizacji, godzinach otwarcia oraz regulamin PSZOK Gmina Kozielice udostępni na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 lit i przyjmowane są do PSZOK w ilości nieprzekraczającej 1000 kg na rok na gospodarstwo domowe.

§ 10. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego PSZOK należy zgłaszać w terminie do 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia do Urzędu Gminy w Kozielicach:

1) pisemnie,

2) osobiście,

3) telefonicznie pod numerem (91) 5611130,

4) elektronicznie na adres poczty email: sekretariat@kozielice.pl

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicy

Rady Gminy Kozielice

Leszek Karpiński

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 6c ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, ze zm.), gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a także od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli rada gminy postanowi o odbieraniu odpadów z tych nieruchomości.

W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Gminy Kozielice powinna przyjąć szereg uchwał, w tym uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6r ww. ustawy w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę, której wysokość określa odrębna uchwała, Gmina Kozielice odbierze odpady komunalne zebrane w specjalnie przystosowanych pojemnikach. Odebranie odpadów od właścicieli nieruchomości w ramach jednej stałej opłaty pozwoli zapewne w znaczny sposób ograniczyć ilość odpadów zagospodarowywanych (z przyczyn ekonomicznych) w niedozwolony sposób, szkodliwy tak dla zdrowia ludzi jak i dla środowiska naturalnego.

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości stanowi akt prawa miejscowego i jest podstawą dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Kozielice.

Środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystywane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które obejmują;

 • odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;

 • tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbieranie odpadów komunalnych;

 • obsługi administracyjnej systemu;

 • edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami

komunalnymi.

Uchwała określa częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , zasady funkcjonowania i zakresu przyjmowania odpadów komunalnych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 16-10-2019 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 26-09-2019
Ostatnia aktualizacja: - 16-10-2019 13:40