Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XI/71/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości


Uchwała Nr XI/71/19

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 26 września 2019 roku

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, ze zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, ze zm.) Rada Gminy w Kozielicach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.1. Deklarację, o której mowa w § 1 , właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć Wójtowi Gminy Kozielice - w Urzędzie Gminy w Kozielicach, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nową deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Kozielicach w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w Urzędzie Gminy w Kozielicach osobiście, przesłać pocztą lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej o których mowa w § 4.

§ 4.1. Deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

2. Deklaracja składana za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 162) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 700, ze zm.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy Kozielice

Leszek Karpiński

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały przez Radę Gminy w oparciu o art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowiącej akt prawa miejscowego zapewni prawidłowe obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwi składanie deklaracji.

W uchwale wskazano:

 • wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,

 • informacje o terminach i miejscu składania deklaracji,

 • warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Projekt deklaracji Załącznik nr 1

…………………………………………….

Potwierdzenie wpływu deklaracji

POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

___________________________________________________________________________________

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

POUCZENIE. Zgodnie z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego, podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie oraz zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z

2018 r. poz. 1454, ze zm.)

Składający: deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (właścicieli,

współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób

posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów

władających nieruchomością). W stosunku do nieruchomości zabudowanych budynkami

wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właścicieli

nieruchomości obciążają wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową.

Termin składania: do 14 dni od chwili zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na

nieruchomości odpadów, a w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 10 dnia miesiąca następującego

po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Miejsce składania: Urząd Gminy w Kozielicach, Kozielice 73, 74-204 Kozielice

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Wójt Gminy Kozielice

Kozielice 73

74-204 Kozielice

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)

? pierwsza deklaracja

? zmiana danych zawartych w deklaracji (data zaistnienia zmian ………………………………………………)

(dzień - miesiąc - rok)

C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

*dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi (nieprowadzącymi działalności gospodarczej)

**dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi

Składający (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)

? osoba fizyczna ? osoba prawna ? jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Nazwisko i imię*/ pełna nazwa**

Imiona rodziców*

Identyfikator podatkowy ( PESEL*/ NIP**)

Identyfikator REGON**

Numer telefonu***:

* dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi (nieprowadzącymi działalności gospodarczej)

** dotyczy właścicieli nieruchomości niebędących osobami fizycznymi

*** podanie telefonu jest nieobowiązkowe

D. ADRES ZAMIESZKANIA (dotyczy właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi)

ADRES SIEDZIBY (dotyczy właścicieli nieruchomości nie będących osobami fizycznymi)

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

(dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację)

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr ewidencyjny działki z rejestru gruntów (dotyczy nieruchomości niezabudowanej oraz w przypadku braku nadanego numeru budynku)

F. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)

? Własność ? Współwłasność ? Zarząd lub użytkowanie ? Posiadacz samoistny ? Użytkowanie wieczyste

? Posiadacz zależny (najem lub dzierżawa, użyczenie) ? Inna ……………………………

G. OŚWIADCZENIA (zaznaczyć właściwy kwadrat poprzez postawienie znaku X)

1. Oświadczam, iż odpady komunalne z nieruchomości zbierane będą w sposób:

? selektywny ? nieselektywny (zmieszany)

2. Oświadczam, że odpady ulegające biodegradacji będę gromadzić w kompostowniku o pojemności ……… m3, a uzyskany kompost będę wykorzystywać na własne potrzeby lub będę przekazywał do wykorzystania przedsiębiorcy.

? tak ? nie

G1. OPŁATA ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH - dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość w części E

Stawka opłaty****

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

**** stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy w Kozielicach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

G2. OPŁATA ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH - dotyczy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady

Rodzaj nieruchomości lub zakres prowadzonej działalności:

na której znajduje się/pracuje (należy podać ilość):

 1. Pracowników

osób

 1. uczniów / dzieci w szkole, przedszkolu, żłobku

osób

 1. lokal handlowy ma powierzchnię

m2

 1. miejsc konsumpcyjnych w lokalu gastronomicznym/stołówce

szt.

 1. ogródków działkowych w rodzinnym ogrodzie działkowym

szt.

 1. łóżek w szpitalu, domu opieki, hotelu, koszarach, pensjonacie, itp.

szt.

Pojemniki (worki) na odpady (należy podać liczbę pojemników / worków według poszczególnych pojemności)

120l

240l

660l

1100l

Liczba pojemników / worków na terenie nieruchomości wskazanej w części E

Stawka opłaty****

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych*****

Wysokość opłaty miesięcznej(iloczyn liczby pojemników i stawki opłaty)

SUMA wysokości opłaty za poszczególne pojemniki / worki

**** stawka opłaty określona w uchwale Rady Gminy w Kozielicach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

***** częstotliwość odbioru odpadów komunalnych określona w Uchwale Rady Gminy w Kozielicach w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

G3. Dotyczy właścicieli nieruchomości, których część nieruchomości, stanowi nieruchomość o której mowa w pkt.G1, a w części nieruchomość, o której mowa w pkt.G2 (czyli w części zamieszkałe i niezamieszkałe)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z części nieruchomości zamieszkałej - G1

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z części nieruchomości niezamieszkałej - G2

SUMA opłat miesięcznych za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości jako całości (suma G1 i G2)

H. ZAŁĄCZNIKI(jeżeli wystąpią)

1.

2.

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE (niepotrzebne skreślić)

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karno-skarbowej, zgodnie z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego, za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

………………….……………………… …………………..………………..

(miejscowość i data) (czytelny podpis)

Przez podpisanie niniejszego oświadczenia, wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla celów związanych z ustaleniem należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

J. ADNOTACJE ORGANU:

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz.1314, ze zm.).

K. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Kozielicach z siedzibą: Kozielice 73, 74-204 Kozielice.

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych Pan Marek Maczuga, z którym można kontaktować się telefonicznie: 91 5611130, pod adresem e-mail:informatyk@kozielice.pllub pocztowo: Urząd Gminy w Kozielicach, Kozielice 73, 74-204 Kozielice.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c), tj. prowadzenie systemu gospodarki Odpadami komunalnymi polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Kozielice, związanym ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

4. Podstawą prawną jest: ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 1454, ze zm.).

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów podpisanych i przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez 5 lat zgodnie z postanowieniami załącznika nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Ze względu na inne przepisy szczególne, okres ten może ulec wydłużeniu.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych - w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora).

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

12. Inne niezbędne informacje: Pani/Pana numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych.

Pouczenie:

 1. W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1438).

 2. Zgodnie z art. 6 o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, ze zm.) w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Kozielice określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 3. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Kozielicach, Kozielice 73, 74-204 Kozielice, w terminie do dnia 31grudnia 2019 r.

 4. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Kozielicach, Kozielice 73, 74-204 Kozielice, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstanie na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Kozielicach, Kozielice 73, 74-204 Kozielice,nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 6. Oświadczenia na potrzeby sporządzania deklaracji przeznaczone dla:

a) mieszkańców budynków wielolokalowych (dotyczy właścicieli lokali w spółdzielniach mieszkaniowych, wspólnotach mieszkaniowych oraz innych formach wspólnego zarządu),

b) właścicieli lokali niezamieszkałych (w budynkach wielolokalowych), w których wytwarzane są odpady komunalne - wzory oświadczeń Zarządca przekazuje do wypełnienia mieszkańcom budynków wielolokalowych i właścicielom lokali niezamieszkałych w budynkach wielolokalowych, w których wytwarzane są odpady komunalne. Na podstawie oświadczeń złożonych przez ww. mieszkańców i ww. właścicieli lokali, Zarządca składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zarządca zobowiązany jest przechowywać ww. oświadczenia i w przypadku weryfikacji danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty, przedstawić Wójtowi Gminy Kozielice.

Objaśnienia:

Właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Zarządca nieruchomości - oznacza osobę prawną lub fizyczną powołaną do zarządzania nieruchomością, w tym zarządcy wspólnot mieszkaniowych, administracja mieszkań komunalnych, zarządy spółdzielni mieszkaniowych i TBS oraz inne formy wspólnego zarządu.

Posiadacz - należy przez to rozumieć użytkownika, zastawnika, najemcę, dzierżawcę lokalu, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, ze zm.).

Przedsiębiorca odbierający odpady - rozumie się przez to podmiot lub podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przetwarzania tych odpadów, który został wybrany w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d ustawy i z którym zarządzający systemem gospodarowania odpadami komunalnymi podpisał umowę.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 16-10-2019 13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 26-09-2019
Ostatnia aktualizacja: - 16-10-2019 13:51