Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XI/72/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia26 września 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty


Uchwała Nr XI/72/19

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia26 września 2019 roku

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506, ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), określonej w § 2 niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 17 miesięcznie od mieszkańca jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 34 zł miesięcznie od mieszkańca jeśli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3.1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, w zależności od pojemnika lub worka o określonej pojemności jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny:

1) za pojemnik o pojemności 120 l - 5,91 zł;

2) za pojemnik o pojemności 240 l - 11,82 zł;

3) za pojemnik o pojemności 660 l - 32,51 zł;

4) za pojemnik o pojemności 1100 l - 54,18 zł;

5) za worek o pojemności 120l - 16,93 zł.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, w zależności od pojemnika o określonej pojemności, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny:

1) za pojemnik o pojemności 120 l - 23,64 zł;

2) za pojemnik o pojemności 240 l - 47,28 zł;

3) za pojemnik o pojemności 660 l - 130,04 zł;

4) za pojemnik o pojemności 1100 l - 216,72 zł.

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku :

1) jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny - 169,30 zł

2) jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny - 338,60 zł

§ 4. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 3.

§ 5. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1 lub jeżeli odpady nie są zbierane selektywnie - stawki określonej w § 2 ust. 2.

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności, stawki określonej w § 3 ust. 1 lub jeżeli odpady nie są zbierane selektywnie - stawki określonej w § 3 ust. 2 i częstotliwości opróżnień w miesiącu.

3a. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku stanowi roczną zryczałtowaną opłatę według stawek określonych w § 3 ust. 3 pkt. 1 i 2.

4. Ilość pojemników na odpady, ich pojemność oraz częstotliwość opróżnień w miesiącu ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.

5. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 2 i 4, określa odrębna uchwała.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XIII/82/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na rok 2008.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy Kozielice

Leszek Karpiński

UZASADNIENIE

Przejęcie przez gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy następuje z mocy prawa - stosownie do art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), nieruchomości niezamieszkałe mogą być objęte nowym systemem gospodarowania odpadami. O objęciu systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych postanowiła Rada Gminy Kozielice, podejmując stosowną uchwałę.

Zgodnie z art. 6k cytowanej ustawy Rada Gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, dokona wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę tej opłaty. Natomiast art. 6j ustawy określa sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy. Opłata ta stanowi iloczyn stawki opłaty oraz:

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo

2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo

3) powierzchni lokalu mieszkalnego.

Oprócz wyżej wymienionych podstaw do naliczania przedmiotowej opłaty, Rada Gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

Rada Gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

- liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,

- ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- przypadki wytwarzania przez właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych nieregularnie, a w szczególności nieruchomości, na których odpady komunalne powstają sezonowo.

Cele nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kozielice to:

- uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”,

- całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów,

- prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami

komunalnymi zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak i przedsiębiorców

prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu

odpadów komunalnych z miejsc ich powstania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,

- utworzenie samofinansującego się systemu gospodarki odpadami,

- prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina zobowiązana jest do przyjęcia co najmniej jednej, z proponowanych czterech, metod naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kierując się szeroko rozumianym interesem społecznym. Ustawodawca dał gminom możliwość mieszania i różnicowania metod.

Nadrzędnym celem wyboru jest możliwie najmniejsze obciążanie mieszkańców kosztami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przy jednoczesnym zorganizowaniu optymalnie sprawnego i maksymalnie szczelnego systemu.

Metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami od powierzchni lokalu mieszkalnego, w żaden sposób nie odzwierciedla ilości odpadów wytwarzanych przez osoby zamieszkujące nieruchomości. Wybór tych metod może spowodować obciążenie relatywnie wysokimi kosztami wielu niezamożnych mieszkańców gminy. Metoda ta jest niezgodna z założeniem „zanieczyszczający płaci”, dlatego też wydaje się być nie do przyjęcia.

W odróżnieniu od wyżej wspomnianej metody, metoda naliczania opłaty wg ilości zużytej wody, wydaje się być również niesprawiedliwa. Ilość zużytej wody w żaden sposób nie da się przeliczyć na ilość wytwarzanych odpadów. Dużym problemem wydaję się być również pozyskiwanie systematycznej informacji o ilości zużytej wody.

Najbardziej sprawiedliwą metodą naliczania opłaty, zgodną z zasadą „zanieczyszczający płaci” jest metoda uzależniająca wysokość opłaty od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Wydawać by się mogło, że czwarta z proponowanych przez ustawodawcę metod, metoda naliczania wysokości opłaty od gospodarstwa domowego może mieć również zastosowanie, jednak jest ona w rażący sposób podobna do metody naliczania opłaty od ilość mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, zarówno w jednej jak i w drugiej metodzie koniecznym jest wzięcie pod uwagę ilość osób zamieszkujących nieruchomość, bądź wielkość gospodarstwa domowego, które de facto zamieszkuje nieruchomość.

Szacując wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięto pod uwagę następujące czynniki:

- koszt odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zmieszanych, w tym

odpadów ulegających biodegradacji

- koszt odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów z papieru i tektury

- koszt odbioru, transportu i unieszkodliwiania szkła.

- koszt odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów sztucznych PET

- koszt odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów gabarytowych

- koszty administracyjne.

Biorąc powyższe pod uwagę proponuje się wybór metody naliczania opłaty od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustala się wysokość opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 16-10-2019 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 26-09-2019
Ostatnia aktualizacja: - 16-10-2019 13:54