Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII/73/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw


Uchwała Nr XII/73/19

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, tekst jednolity (Dz. U. 2018 r. poz. 967 z późn. zm.),

Rada Gminy w Kozielicach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozielice, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/191/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawania nagród przez organ prowadzący szkołę i dyrektora szkoły (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. poz. 1091).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

……………………….

Załącznik do Uchwały Nr XII/73/19

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 2019.10.20

R E G U L A M I N

określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozielice, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 967 z późn. zm.),

 2. rozporządzeniu - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prace w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 416),

 3. szkole - należy przez to rozumieć oświatowe jednostki organizacyjne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozielice,

 4. nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozielice,

 5. klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

 6. średnim wynagrodzeniu - należy przez to rozumieć średnie wynagrodzenie nauczycieli określone w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela

Rozdział 2.

Dodatek za wysługę lat

§ 2.1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

 1. począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

 2. za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

3. Jeśli nauczyciel jest zatrudniony jednocześnie w ramach więcej niż jednego stosunku pracy, prawo do dodatku i jego wysokość ustala się odrębnie dla podstawowego i dodatkowego (dodatkowych) stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia podstawowego nie wlicza się okresów zatrudnienia dodatkowego. Do okresu zatrudnienia dodatkowego nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

4. Przez okres zatrudnienia podstawowego rozumie się zatrudnienie wskazane przez pracownika. Pracownik składa pisemne oświadczenie, w którym określa, czy zatrudnienie w szkole jest jego zatrudnieniem podstawowym czy dodatkowym.

5. Pracownik, w celu udokumentowania stażu pracy dla potrzeb dodatku za wieloletnią pracę przedkłada pracodawcy dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia. Na ich podstawie pracodawca ustala okres zatrudnienia i wysokość dodatku za wieloletnią pracę.

6. Nieprzedstawienie przez pracownika odpowiednich dokumentów potwierdzających okresy dotychczasowego zatrudnienia dla potrzeb dodatku za wysługę lat powoduje, że pracodawca ustala okres zatrudnienia uwzględniając wyłącznie zatrudnienie w danej szkole. Dotyczy to zarówno zatrudnienia podstawowego jak i zatrudnienia dodatkowego.

7. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia, niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

8. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 3.

Dodatek motywacyjny

§ 3. 1. Do szczegółowych warunków przyznawania nauczycielowi dodatku motywacyjnego należą:

 1. uzyskiwane szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

 1. dobrych wyników nauczania, potwierdzonych wynikami egzaminów zewnętrznych - uzyskiwanych przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela - prowadzenie zajęć dodatkowych lub praca z uczniem szczególnie uzdolnionym,

 2. dobrych wyników nauczania potwierdzonych w konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach sportowych, olimpiadach itp.,

 1. rozwiązywanie problemów wychowawczych;

 1. umiejętne rozpoznawanie problemów uczniów,

 2. współpraca z rodzicami,

 3. pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów,

 4. aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

 5. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami realizującymi zadania na rzecz oświaty;

 6. wdrażanie innowacji pedagogicznych oraz opracowanie i wdrożenie programów autorskich.

 1. jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, oraz:

  1. systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

  2. doskonalenie zawodowe zgodnie z potrzebami szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony,

  3. dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,

  4. wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

  5. dbałość o mienie szkoły, poszerzanie i unowocześnianie bazy dydaktycznej,

  6. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,

  7. rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, przestrzeganie dyscypliny pracy,

 1. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a mianowicie:

 1. prowadzenie zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,

 2. organizowanie imprez i uroczystości szkolnych, udział w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i innych,

 3. opieka nad samorządem uczniowskim i innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

 4. aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,

 5. organizowanie imprez środowiskowych i aktywny w nich udział.

2. Do szczegółowych kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielowi pełniącemu funkcję dyrektora szkoły lub placówki należą:

     1. umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły lub placówki;

 1. przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe,

 2. podejmowanie działań zmierzających do wzbogacania majątku szkolnego,

 3. pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkolne,

 4. podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,

 1. sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły, w tym:

 1. zapewnienie należytej dyscypliny pracy, podziału zadań, terminowości realizacji zadań i zarządzeń,

 2. podejmowanie działań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 3. przestrzeganie przepisów prawa pracy i prowadzenie właściwej polityki kadrowej,

 4. współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli,

 5. podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły,

 6. dbałość o warunki pracy oraz należyte wykonywanie obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.

 1. wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły;

 1. osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne uczniów w skali regionu, województwa, kraju,

 2. poszerzona oferta szkoły poprzez wprowadzenie programów autorskich, innowacji oaz innych rozwiązań metodycznych,

 3. dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,

 4. stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,

 5. obecność szkół w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-kulturalnymi,

 6. konstruktywna współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

§ 4. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony - po przepracowaniu przez nauczyciela co najmniej 4 miesięcy w danej szkole - nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy 6 miesięcy.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne w przeliczeniu na 1 etat wynosi 5 % wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli danej placówki z wyłączeniem dyrektorów szkół. Suma kwot na dodatki motywacyjne musi mieścić się w ramach w/w środków finansowych.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, w zależności od stopnia spełnienia warunków o których mowa w § 3 ust. 1, ustala dyrektor szkoły lub placówki w wysokości do 20% osobistego wynagrodzenia zasadniczego.

4. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły lub placówki, w zależności od stopnia spełnienia warunków, o których mowa w § 3 ust. 2, ustala Wójt w wysokości do 50% osobistego wynagrodzenia zasadniczego.

5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 4.

Dodatek funkcyjny

§ 5. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, pełnienie funkcji wychowawcy klasy, sprawowanie funkcji doradcy metodycznego, nauczyciela - konsultanta, opiekuna stażu, nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym lub inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:

     1. dyrektor - od 50 % do 100 % wynagrodzenia zasadniczego pobieranego przez dyrektora;

     2. wicedyrektor - od 30 % do 70 % wynagrodzenia zasadniczego pobieranego przez wicedyrektora;

     3. wychowawca klasy - 300 zł.;

     4. nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym - 300 zł.;

     5. opiekun stażu - 100 zł.

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego z tytułu pełnienia funkcji kierowniczych, tj. funkcji dyrektora szkoły i wicedyrektora szkoły, uwzględnia się wielkość szkoły, liczbę uczniów i liczbę oddziałów w szkole, liczbę osób pełniących funkcje kierownicze w szkole, liczbę pracowników szkoły, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w których szkoła funkcjonuje.

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora ustala dyrektor szkoły, w ramach stawek określonych w ust. 1, uwzględniając kryteria, o których mowa w ust. 2.

4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Wójt Gminy, w ramach stawek określonych w ust. 1, uwzględniając kryteria, o których mowa w ust. 2.

5. O przyznaniu dodatku funkcyjnego i o jego wysokości dyrektor informuje pracownika oraz Wójt Gminy dyrektora na piśmie.

§ 6. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje w okresie pełnienia funkcji z którą jest związany, z wyjątkiem okresów nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, okresu urlopu dla poratowania zdrowia oraz okresów za które zgodnie z przepisami prawa pracy nie przysługuje wynagrodzenie.

3. Prawo do dodatku ustaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

4. Nauczyciele, którym w zastępstwie powierzono stanowiska kierownicze lub funkcje mają prawo do dodatku funkcyjnego według stawki ustalonej dla danego stanowiska kierowniczego lub funkcji, zgodnie z § 5 ust. 1 i ust. 2.

4. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział 5.

Dodatek za warunki pracy

§ 7. 1. Wykaz trudnych lub uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania z tego tytułu dodatku określa § 8 i 9 rozporządzenia.

2. Dodatek wynosi 20% wynagrodzenia zasadniczego pobieranego przez nauczyciela zgodnie z posiadanym stopniem awansu zawodowego i wykształceniem.

3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości za pełny wymiar przydzielonych zajęć, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

4. O przyznaniu dodatku za warunki pracy nauczyciela informuje dyrektor szkoły, a o przyznaniu tego dodatku dyrektorowi - Wójt Gminy.

5. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

6. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

Rozdział 6.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 8. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową oblicza się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy jeżeli praca w godzinie ponadwymiarowej jest wykonywana w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla danego rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a co najmniej pół godziny liczy się za pełną godzinę.

3. W dniach, w których zgodnie z przepisami rozporządzenia o organizacji roku szkolnego zajęcia dydaktyczne się nie odbywają, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz w dniach usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, realizuje on średnią liczbę godzin obliczoną w sposób określony w ust. 5, a jeżeli w danym dniu miał zaplanowaną mniejszą liczbę godzin dydaktycznych, to tę liczbę.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:

 1. zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów oraz innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu uczniów i pracowników szkoły,

 2. wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy szkolne,

 3. wykonywaniem innych prac zleconych przez pracodawcę,

 4. rekolekcji,

 5. nieobecności dziecka na zajęciach nauczania indywidualnego, o ile zajęcia te przypadają w pierwszym dniu nieobecności ucznia, gdy nauczyciel nie wiedział o tej nieobecności i był gotowy do odbycia zajęć

- traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela lub we właściwej uchwale organu prowadzącego, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub o 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

6. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnych zastępstw ustala się tak jak za jedną godzinę ponadwymiarową.

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

Rozdział 7.

Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

§ 9. 1. W budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

2. Z funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1, środki w wysokości 80% przekazywane są do budżetów szkół z przeznaczeniem na nagrody dyrektora szkoły dla nauczycieli, natomiast 20% tego funduszu przeznacza się na nagrody Wójta Gminy.

§ 10. 1. Nagroda Wójta Gminy może być przyznana:

     1. nauczycielom na wniosek dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,

     2. dyrektorom szkół i placówek z inicjatywy Wójta Gminy,

     3. nauczycielom z inicjatywy własnej Wójta Gminy.

2. Nagroda Wójta Gminy może być przyznana z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, którzy w szczególności:

     1. w zakresie pracy dydaktycznej:

   1. osiągają bardzo dobre efekty w nauczaniu,

   2. osiągają bardzo dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone osiągnięciami uczniów w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach począwszy od laureata szczebla powiatowego,

   3. podejmują działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, opracowują autorskie programy i publikacje związane z wykonywanym zawodem,

   4. uczestniczą i wykorzystują w codziennej pracy wiadomości i umiejętności zdobyte w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

   5. posiadają osiągnięcia w zakresie pracy z uczniem zdolnym (w szczególności, gdy ich uczniowie są stypendystami Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej oraz Prezydenta Miasta Szczecin) lub z uczniami mającymi kłopoty w nauce,

   6. rozwijają aktywność uczniów do zdobywania wiedzy z danego przedmiotu poprzez organizację konkursów szkolnych i międzyszkolnych, dni przedmiotowych, współpracę z instytucjami zajmującymi się działalnością naukową.

     1. w zakresie pracy wychowawczej:

   1. przygotowują i wzorowo organizują uroczystości szkolne lub środowiskowe,

   2. prowadzą działalność wychowawczą nakierowaną na uczestnictwo wychowanków w życiu kulturalnym miasta oraz aktywnym spędzaniu czasu wolnego,

   3. organizują imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

   4. prawidłowo organizują i przeprowadzają letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,

   5. prowadzą pracę w formie wolontariatu w organizacjach, w których statutowym celem jest działalność wychowawcza lub pomoc innym (harcerstwo, świetlice środowiskowe, itp.),

     1. w zakresie pracy opiekuńczej:

   1. zapewniają pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z ubogich lub patologicznych rodzin,

   2. prowadzą działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, a w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

   3. prowadzą działalność mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

   4. organizują współpracę szkoły lub placówki z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie zapobiegania i usuwania patologii społecznej dzieci i młodzieży,

   5. organizują udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwijają formy współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami,

     1. w zakresie organizacji i kierowania pracą szkoły:

   1. jeżeli szkoła, którą kierują osiąga wysoki poziom nauczania i wychowania, potwierdzony zewnętrznymi badaniami,

   2. inspirują nauczycieli do systematycznego podnoszenia kwalifikacji wynikających z potrzeb i specyfiki szkoły oraz ich właściwego wykorzystania,

   3. kompetentnie prowadzą politykę kadrową i finansową,

   4. podejmują inicjatywy polepszające warunki nauczania i wypoczynku dzieci i młodzieży oraz poprawiające bezpieczeństwo i higienę pracy,

   5. harmonijnie współpracują z Radą Rodziców, Radą Szkoły, Radą Pedagogiczną Samorządem Szkolnym, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami działającymi w oświacie,

   6. są zaangażowani w realizację projektu szkoły środowiskowej integrującej mieszkańców z działaniami samorządu.

3. Nagrodę Wójta Gminy ustala się w wysokości nie wyższej niż suma środków o których mowa w § 9 ust. 2, przeznaczonych na nagrody Wójta.

4. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta Gminy składane są w Urzędzie Gminy do 20 września każdego roku.

§ 11. 1. Nagroda dyrektora szkoły lub placówki może być przyznana przez dyrektora nauczycielowi, jeżeli:

  1. w zakresie pracy edukacyjnej nauczyciel:

   1. właściwie planuje proces uczenia się uczniów,

   2. stosuje aktywne metody nauczania,

   3. tworzy i realizuje własne programy edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne,

   4. osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone udziałem uczniów w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach i festiwalach,

   5. angażuje się w sprawy szkoły, organizuje i prowadzi uroczystości szkolne, imprezy kulturalne i sportowe,

   6. zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji życiowej,

   7. prowadzi działalność mającą na celu zwalczanie i zapobieganie wśród młodzieży zachowań antyspołecznych,

   8. podejmuje działania integrujące oddział klasowy lub przedszkolny i aktywizujące uczniów,

  1. w zakresie własnego rozwoju nauczyciel:

   1. systematycznie doskonali własne umiejętności dydaktyczne i wychowawcze oraz aktywnie uczestniczy w doskonaleniu pracy innych nauczycieli,

   2. publikuje materiały związane z własną pracą,

  1. w zakresie pozostałej działalności nauczyciel:

   1. szeroko upowszechnia osiągnięcia uczniów w środowisku lokalnym,

   2. aktywnie i systematycznie współpracuje z innymi szkołami, instytucjami oświatowymi, kulturalnymi i samorządem lokalnym,

   3. podejmuje działania angażujące rodziców w życie szkoły lub placówki.

2. Nagroda, o której mowa w ust. 1, przyznawana jest w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana nauczycielowi w innym terminie.

3. Przyznanie nauczycielowi nagrody dyrektora szkoły lub placówki wymaga zaopiniowania przez radę pedagogiczną.

§ 12. Nagroda, o której mowa w § 11 i w § 12, może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) organ prowadzący szkoły określa dla nauczycieli w drodze regulaminu:

 1. wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

 2. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

 3. wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pk4 Karty Nauczyciela - o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach.

Zgodnie z art. 91d pkt 1 Karty Nauczyciela kompetencje w zakresie w/w przepisów posiada Rada Gminy.

Ustalenie nowego regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kozielice, wynika z tego, że w ostatnich latach ustawodawca przeprowadził wiele zmian w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli i zaistniała konieczność ustalenia regulaminu wynagradzania w wersji jednolitej - uwzględniające wszystkie te zmiany, w tym, zmiany wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 1287). W stosunku do poprzednio obowiązującego regulaminu wynagradzania, zmienione zostały tylko te regulacje, którym nadano nową treść mocą decyzji ustawodawcy. Ponadto nie uwzględniono tych regulacji, które zostały usunięte z systemu prawa poprzez ustawę z dnia 21 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (np. dodatek mieszkaniowy).

Projekt regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kozielice został uzgodniony ze związkami zawodowymi zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela.

13

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 12-11-2019 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 30-10-2019
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2019 11:25