Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr. XII/75/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

 

Uchwała Nr. XII/75/19

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 30 października 2019 roku

 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, ze zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, ze zm.) Rada Gminy w Kozielicach uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2.1. Deklarację, o której mowa w § 1 , właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć Wójtowi Gminy Kozielice - w Urzędzie Gminy w Kozielicach, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nową deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Kozielicach w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

§ 3. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w Urzędzie Gminy w Kozielicach osobiście, przesłać pocztą lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej o których mowa w § 4.

 

§ 4.1. Deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

2. Deklaracja składana za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 162) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 700, ze zm.).

 

§ 5. Traci moc uchwała nr XI/71/19 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 września 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.

 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

UZASADNIENIE

 

Podjęcie uchwały przez Radę Gminy w oparciu o art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowiącej akt prawa miejscowego zapewni prawidłowe obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwi składanie deklaracji.

W uchwale wskazano:

  • wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego,

  • informacje o terminach i miejscu składania deklaracji,

  • warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 12-11-2019 12:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 30-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Informatyk gminy Kozielice 12-11-2019 12:01