Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr. XII/79/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości


Uchwała Nr. XII/79/19

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) i art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2019 r., poz. 1170) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,93 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,80 zł od 1 ha powierzchni,

c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,49 zł od 1m2 powierzchni,

d) wykorzystywanych na cele rekreacyjne - 0,49 zł od 1m2 powierzchni,

e) pozostałych, innych niż wymienione - 0,13 zł od 1m2 powierzchni,

f) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 poz. 1398 oraz z 2019r. poz.730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,13 zł od 1m2 powierzchni,

§ 2. 1. Od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,12 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,84 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

f) pozostałych w tym: domki letniskowe i rekreacyjne - 8,00 od 1m2 powierzchni użytkowej - garaże - 4,85 zł od 1m2 powierzchni użytkowej - pozostałych budynków, innych niż wymienione - 3,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

2. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/107/16 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej niż od 01 stycznia 2020 r.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych istnieje konieczność uchwalania rocznych stawek podatków i opłat lokalnych poprzez podjęcie uchwały.

Propozycja Wójta Gminy to podwyższenie stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 o około 5% w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2019. Stawki będą mieściły się w ramach górnych stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. ( M.P z 2019 r., poz. 738 ) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 r.

Sporządził: dnia 16 września 2019r. Agnieszka Siliwanowicz inspektor.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 12-11-2019 13:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 30-10-2019
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2019 13:31