Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 98.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach

Zarządzenie Nr 98.2019

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 30 października 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 11 ust. 1 art. 13 ust 1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Do rozstrzygnięcia ww. naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 1. Mirosław Rabiega - Przewodniczący,

 2. Leszek Karpiński - członek,

 3. Jolanta Szczędor - członek,

 4. Beata Stasiak - członek,

 5. Marianna Strankowska - członek - sekretarz komisji.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

 

 1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Kozielicach.

 2. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 98.2019

Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 października

2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne

stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie

Gminy w Kozielicach

 

Wójt Gminy Kozielice

Ogłasza nabór

 

na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kozielicach.

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Kozielicach, Kozielice 73, 74-204 Kozielice.

 

II. Określenie wolnego stanowiska:

Referent ds. gospodarki odpadami i gospodarki wodnej.

 

III. Wymagania niezbędne:

Wykształcenie średnie jako konieczne - kierunek: ochrona środowiska, ekonomia, finanse.

Wykształcenie wyższe jako preferowane - kierunek dowolny.

 1. Nieposzlakowana opinia.
 2. Niekaralność sądowa za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Znajomość obowiązujących przepisów prawa w tym: ustawy o samorządzie gminnym,o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych.

 

 1. Wymagania dodatkowe

Kierunek preferowany w przypadku wykształcenia wyższego: ekonomia, finanse, doradztwo personalne.

 1. Preferowany 3 letni staż pracy na stanowiskach związanych z obsługą klientów (udokumentowany świadectwami pracy).

 2. Preferowane doświadczenie na stanowiskach związanych z finansami, ekonomią, co najmniej w okresie jednego roku.

 3. Samodzielność w pracy, odpowiedzialność, rzetelność, dyspozycyjność, odporność na stres oraz zaangażowanie w pracę, kreatywność.

 4. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

 5. Zdolność analitycznego myślenia.

 6. Biegła znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania Microsoft Word, Excel.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań:

1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami.

2. Przygotowanie dokumentów przetargowych, w tym specyfikacji istotnych warunków

zamówienia na odbiór odpadów.

3. Nadzór nad organizacją odbioru i wywozu odpadów stałych i płynnych na terenie gminy.

4. Opiniowanie przedłożonych przez podmioty gospodarcze programów „Gospodarki

odpadami”.

5. Przygotowanie postanowień i decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki odpadami.

6. Prowadzenie ewidencji, rejestru zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych

oczyszczalni ścieków.

7. Przygotowanie zezwoleń na świadczenie usług z zakresu usuwania i unieszkodliwiania

odpadów komunalnych.

8. Nadzór nad działalnością prowadzoną na terenie gminy, a dotyczącą:

a) składowisk odpadów komunalnych,

b) odbioru i transportu odpadów komunalnych stałych i płynnych,

c) punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

9. Prowadzenie ewidencji księgowej opłat za gospodarowanie odpadami.

10. Sporządzanie sprawozdań zbiorczych zestawień masy i rodzajów odpadów odebranych

przez podmioty gospodarcze działające na terenie gminy.

11. Prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbiór odpadów stałych i płynnych od

właścicieli nieruchomości i podmiotów gospodarczych na terenie gminy.

12. Windykacja należności za odpady stałe i płynne.

13. Nadzór nad działalnością prowadzoną na terenie gminy, a dotyczącą:

a) melioracji gminnych,

b) kanalizacji deszczowej.

14. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodną na terenie gminy.

15. Nakładanie obowiązku wykonania niezbędnego zabezpieczenia wody i gleby przed

zniszczeniem gruntów ściekami oraz atmosferą.

16. Przygotowanie danych do projektu budżetu.

17. Przygotowanie danych do sprawozdawczości.

18. Opracowanie projektów uchwał rady gminy oraz zarządzeń wójta.

19. Współdziałanie z organami administracji rządowej, innymi jednostkami samorządowymi,

gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami organizacyjnymi urzędu w

zakresie realizacji zadań.

20. Przestrzeganie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych ustalonych instrukcją

kancelaryjną.

21. Wykonywanie zadań z zakresu pozamilitarnych zadań obronnych i obrony cywilnej.

22. Organizowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony danych osobowych, tajemnicy

państwowej, służbowej i skarbowej oraz przestrzeganie przepisów w tym zakresie.

23. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

24. Udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych na podstawie

prowadzonych na stanowisku rejestrów, ewidencji, zbiorów.

25. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami,

prowadzenie spraw związanych ze zleceniem tym podmiotom realizacji zadań publicznych

pozostających w zakresie spraw prowadzonych na stanowisku pracy.

26. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy pomocowych,

udziałem w projektach lub sporządzaniem własnych projektów i wniosków wynikających z

zakresu spraw prowadzonych na stanowisku pracy.

27. Inne sprawy zlecone przez wójta.

28. Odpowiedzialność za powierzony zakres czynności.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (proszę o podanie telefonu kontaktowego oraz emaila).

 2. List motywacyjny.

 3. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.

 4. Kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż. W przypadku zatrudnienia, zaświadczenie z obecnego zakładu pracy o zatrudnieniu, z wyszczególnieniem,
  czy pracownik w tym okresie przebywał lub nie na urlopie bezpłatnym.

 5. Należy złożyć oświadczenie/a, że:

 1. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i że nie był skazany za umyślne przestępstwo skarbowe.

 2. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że korzysta z pełni praw publicznych,

 3. kandydat nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.

 4. kandydat prowadzi lub nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Wzór kwestionariusza osobowego i oświadczenia do pobrania BIP Urząd Gminy Kozielice w zakładce „INFORMACJE” - konkursy na wolne stanowiska

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„„Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w tym na potrzeby innych procesów rekrutacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE czyli RODO oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz ustawy z dnia 21 lutego 2019 ro zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO (Dz. U. z 2019 r. poz. 730)

 

Kopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata
za zgodność z oryginałem.

 

VII. Informacja o warunkach pracy:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

 2. Wymiar czasu pracy - 1/1 etatu.

 3. Osoba zatrudniona na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy zobowiązana jest odbyć służbę przygotowawczą.

 4. Wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Kozielicach.

 

VIII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy
w Kozielicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w
e wrześniu 2019 r. nie przekracza 6 %.

 

IX. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
w Kozielicach.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 14 listopada 2019 r. do godz. 15:00.

W lewym górnym rogu koperty należy podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania kandydata.

Kopertę należy opatrzyć dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. gospodarki odpadami i gospodarki wodnej.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

 

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 18 listopada 2019 r.

Zatrudnienie od 20 listopada 2019 r.

 

X. Inne informacje:

 1. Komisja konkursowa przeprowadzi nabór w dwóch etapach:

I - etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów.

II- etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, która składać się będzie
z rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub
  e-mailowo o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce - „Konkursy na wolne stanowiska” oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.

 3. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze, podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 ro pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

 4. W przypadku wyboru kandydata na stanowisko Referenta, kandydat zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy przed podpisaniem umowy o pracę oraz zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Niedostarczenie powyższych dokumentów będzie uznane za odmowę zawarcia stosunku pracy.

 

Dodatkowych informacji udziela Zastępca Wójta Gminy Kozielice tel. 915611137.

Dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy, można je odebrać osobiście w kadrach Urzędu Gminy w Kozielicach pok. 9.

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z  art. 13 i 14 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s 1) uprzejmie informuję: 

 

1.        Administratorem  danych osobowych osób aplikujących jest Wójt Gminy Kozielice z siedzibą w Kozielice nr 73, 74-204 Kozielice, zwany dalej „administratorem”;

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych oraz uprawnień przysługujących osobom, których dane są przetwarzane można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych - adres Urząd Gminy KozieliceKozielice nr 73, 74-204 Kozielice z dopiskiem „dane osobowe”.

2.        Dane osobowe są przetwarzane w związku z rekrutacją na wolne stanowisko urzędnicze lub wolne stanowisko urzędnicze-kierownicze zgodnie z ustawą kodeks pracy i ustawą o pracownikach samorządowych.

3.      Osobom aplikującym przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.      Podanie przez kandydatów do pracy danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego na oferowane stanowisko.

5.      Dane udostępnione w procesie rekrutacyjnym nie będą podlegały udostepnienia podmiotom trzecim, za wyjątkiem instytucji upoważnionych na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

6.      Dane udostępnienie w procesie rekrutacyjnym nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

7.      Dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. państw trzecich.

8.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy oraz urzędów obsługujących te organy (licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

 Pracodawca zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 14-11-2019 09:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 30-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Informatyk gminy Kozielice 14-11-2019 09:58