Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIII/82/19 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie: stanowiska dotyczącego odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy


Uchwała Nr XIII/82/19

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 21 listopada 2019 roku

w sprawie: stanowiska dotyczącego odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 492 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684), w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1393, ze zm.), Rada Gminy Kozielice stanowi, co następuje:

§ 1. Podtrzymuje się stanowisko wyrażone w uchwale Nr X/49/2019 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Piotra Rybkowskiego.

§ 2. Uchwała podlega przesłaniu Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.

§ 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy do wykonania niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie.

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 98 a ust 1 ustawy o samorządzie gminnym, pismem z dnia 21.10.2019 r. P-1.4102.5.2019.KN wezwał Radę Gminy Kozielice do podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Kozielice Piotra Rybkowskiego, z powodu naruszenia zakazu wynikającego z art. 4 pkt 2 w zw. z art. 2 pkt 6 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

W uzasadnieniu wezwania przywołano procedurę odmowy wygaszenia mandatu Wójta Piotra Rybkowskiego poprzez podjęcie uchwały Nr X/49/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. przez Radę Gminy w Kozielicach. Radni dogłębnie analizując wniosek Dyrektora Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie podjęli jednomyślnie, przy pełnym składzie rady, uchwałę o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy. Zgodnie z obowiązującym prawem uchwała została przesłana do Wojewody, który mimo w/w stanowiska rady wezwał do dokonania odwołania.

Rada po dokonaniu analizy wszystkich wystąpień podtrzymuje swoje stanowisko i opiera je na uzasadnieniu zawartym w uchwale o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta tj.:

Rada Gminy w Kozielicach przyjmuje za prawdziwe i trafne argumenty przedstawione przez Wójta Gminy Kozielice.

Funkcjonariusze CBA w protokole kontroli oraz Wojewoda Zachodniopomorski w swoim wezwaniu powołują się na art. 4 pkt 2 „ustawy antykorupcyjnej”, zgodnie z którym wójt nie może być zatrudniony lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o jego stronniczość lub interesowność. Wójt oświadczył, że nie może zgodzić się z tym poglądem, iż przepis ten stanowi o bezwzględnym zakazie zatrudnienia wójta w spółce prawa handlowego i obejmuje również przypadek, kiedy wójt pozostaje w spółce na urlopie bezpłatnym. Przepis ten powinien być odczytywany jako zakaz zatrudnienia w spółce, jeżeli takie zatrudnienie mogłoby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność wójta. Wynika to przede wszystkim z charakteru przepisów ustawy antykorupcyjnej jako ograniczające wolność - nie mogą być interpretowane rozszerzająco.

Gdyby ustawodawca chciał, aby przepis art. 4 pkt 2 „ustawy antykorupcyjnej” rozumiany był jako bezwzględny zakaz zatrudnienia wójta w spółce prawa handlowego, przepis art. 4 zostałby inaczej zredagowany. Zatem warunkiem sine cuanon czyli bezwzględnej odpowiedzialności z tego przepisu - obowiązek odwołania wójta wynika wprost z warunku stronniczości i interesowności. Zdaniem radnych warunek ten nie został dopełniony, tym samym odpadła podstawa prawna odpowiedzialności wójta.

Ustawodawca wprowadził bezwzględny zakaz, dotyczący pełnienia funkcji członka zarządu spółki prawa handlowego w art. 4 pkt 1 ustawy. Gdyby jego intencją był bezwzględny zakaz również zatrudnienia w spółce, albo rozszerzyłby art. 4 pkt 1 „ustawy antykorupcyjnej” (np. dodając w nim „a także być zatrudnionym w tych spółkach”), albo wyodrębniłby kolejny punkt.

Jeżeli natomiast ustawodawca zdecydował się na umieszczenie zakazu zatrudnienia w punkcie 2, który kończy się warunkiem zastrzegającym, „które mogłyby wywołać podejrzenie o jego stronniczość lub interesowność” to zastrzeżenie to odnosi się zarówno do zatrudnienia w spółce prawa handlowego, jak i do wykonywania innych zajęć w tych spółkach. Innymi słowy, przepis ten wprowadza zakaz zatrudnienia wójta w spółkach prawa handlowego, pod warunkiem występowania okoliczności podejrzenia o stronniczość lub interesowność. Wiele publikacji dokonanych przez biegłych w tym zakresie wskazuje i potwierdza doktrynę - „Należy jednak zauważyć, iż zarówno zatrudnienie, jak i wykonywanie innych zajęć w spółce musi pozostawać w ścisłym związku z możliwością podejrzenia o stronniczość lub interesowność, a przy dokonywaniu oceny, czy taka możliwość zachodzi, należy zachować szczególną wnikliwość i ostrożność” (zob. M. Bator, G. Ninard, „Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne”.

Wydaje się oczywiste, że ratio legis art. 4 „ustawy antykorupcyjnej”, którym jest ograniczenie korupcji i wykorzystywania stanowisk publicznych dla własnych celów, nakazuje przyjąć, że nie statuuje on bezwzględnego zakazu zatrudnienia w spółkach, tylko zakaz zatrudnienia (a także wykonywania zajęć na innych podstawach prawnych) wówczas gdy powodowałoby to podejrzenia o stronniczość lub interesowność.

Protokół kontroli nie uwzględnia, a nawet nie wspomina o możliwości odmiennej wykładni art. 4 pkt 2, stwarzając wrażenie, jakoby kierunek interpretacji art. 4 pkt 2 ustawy antykorupcyjnej był w doktrynie przesądzony.

Dodatkowo należy pamiętać o zasadzie proporcjonalności (adekwatności celu i środka). Kierując się taką zasadą, dokonano wykładni art. 4 pkt 6 „ustawy antykorupcyjnej”, obejmującej zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Nie ma wątpliwości w orzecznictwie, że dla złamania tego zakazu nie jest istotne zarejestrowanie działalności, ale jej faktyczne wykonywanie. „Nie można, zachowując zasadę proporcjonalności, doprowadzać do sytuacji, w których tak samo zostanie potraktowana osoba w rzeczywistości prowadząca działalność gospodarczą i osoba, która zarejestrowała wprawdzie działalność gospodarczą we właściwej ewidencji, lecz faktycznie nie rozpoczęła działalności i wyrejestrowała ją formalnie po dwóch miesiącach” (por. np. rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2014 r., WN-II4.131.1.44.2014, i przywołany w nim wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2008 r., II S.A./OI 965/07).

Analogicznie, nie można doprowadzać do sytuacji, w której osoba pozostająca na urlopie bezpłatnym w spółce prawa handlowego, nie mająca wpływu na działalność spółki, nie wykonująca żadnych zadań na rzecz spółki, nie pobierająca wynagrodzenia - jest traktowana w taki sam sposób, jak prezes zarządu spółki handlowej, mający realny wpływ na jej działalność. Należy zauważyć, że wójt gminy pozostawał na urlopie bezpłatnym w poprzednim miejscu zatrudnienia, zatem zgodnie z literą prawa jak i orzecznictwem sądowym w trakcie urlopu bezpłatnego stosunek pracy trwa nadal jednak zostaje czasowo zawieszony. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 listopada 1996 r., III AUa 888/96, Legalis nr 34149 - „istotą urlopu bezpłatnego udzielanego na podstawie art. 174 kodeksu pracy, jest zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania zatrudnienia i zwolnienie pracodawcy z obowiązku wypłacania wynagrodzenia. Okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, ani też do okresu pracy, od którego zależą prawa do świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego pracowników.” Z przytoczonego wyroku wyraźnie wynika, że wójt nie pobierał świadczeń pracowniczych w innym niż urząd gminy zakładzie pracy, a tym samym nie był stronniczy, ani interesowny w stosunku do byłego pracodawcy.

Nie bez znaczenia jest też to, że spółka Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych, w której wójt pozostawał na urlopie bezpłatnym, w żaden sposób nie jest związana z gminą Kozielice, nie prowadzi na terenie gminy inwestycji, ani żadnej innej działalności, nie zawiera ani nie zawierała żadnych umów z gminą (nie jest to kwestionowane w protokole kontroli).

Wobec powyższych argumentów, oczywistym jest że wójt pozostając na urlopie bezpłatnym w spółce Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych, nie naruszył zakazu wynikającego z art. 4 pkt 2 „ustawy antykorupcyjnej”.

Wójt podkreślił, że wykładnia art. 4 pkt 2 „ustawy antykorupcyjnej” przedstawiona w protokole kontroli nie była mu wcześniej znana. Kierował się wykładnią przedstawioną wyżej, zgodnie z którą przepis ten statuuje zakaz wykonywania innych zajęć w spółkach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Przyjął, że skoro pozostaje w spółce na urlopie bezpłatnym, nie pełni w spółce żadnej funkcji wymienionej w art. 4 pkt 1 „ustawy antykorupcyjnej”, a także nie miał w niej udziałów; co więcej, spółka ta nie prowadzi żadnej działalności w gminie, w której jest wójtem, to nie ma podejrzeń o stronniczość lub interesowność wójta, a co za tym idzie, nie narusza ustawowego zakazu.

Kiedy z doręczonego protokołu dowiedział się o możliwości odmiennej interpretacji art. 4 pkt 2 ustawy antykorupcyjnej, rozwiązał stosunek pracy w spółce Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych za porozumieniem stron.

Po wysłuchaniu wyjaśnień i przeprowadzonej analizie ich treści stwierdza się, że Wójt Gminy Kozielice Piotr Rybkowski nie naruszył żadnych zakazów antykorupcyjnych, w szczególności zakazu określonego w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1393, ze zm.), t.j. zakazu zatrudnienia lub wykonywania innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywoływać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.

Biorąc powyższe pod uwagę Przewodniczący Rady Gminy w Kozielicach proponuje podtrzymać stanowisko rady wyrażone w §1 dotyczące odmówienia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy w trybie art. 492 § 1 pkt 5 kodeksu wyborczego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 26-11-2019 13:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 21-11-2019
Ostatnia aktualizacja: - 26-11-2019 13:05