Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 6.2020 Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach

Zarządzenie Nr 6.2020

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 30 stycznia 2020 r.

 

 

 

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 11 ust. 1 art. 13 ust 1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam nabór na stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Gminy w Kozielicach. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Do rozstrzygnięcia ww. naboru powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 1. Mirosław Rabiega - Przewodniczący,

 2. Leszek Karpiński - członek,

 3. Ilona Mocarska - członek,

 4. Beata Stasiak - członek,

 5. Marianna Strankowska - członek - sekretarz komisji.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez:

 

 1. Wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Kozielicach.

 2. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6.2020

Wójta Gminy Kozielice z dnia 30 stycznia

2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne

stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie

Gminy w Kozielicach

 

Wójt Gminy Kozielice

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kozielicach.

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Kozielicach, Kozielice 73, 74-204 Kozielice.

 

II. Określenie wolnego stanowiska:

Referent ds. ewidencji własności gminy i gospodarowania nieruchomościami -

zatrudnienie na czas określony w ramach zastępstwa (art. 12 ust. 2 ustawy o

pracownikach samorządowych)

 

III. Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe jako konieczne - kierunek: zarządzanie nieruchomościami, ekonomia, finanse, rachunkowość, logistyka.

1. Mieposzlakowana opinia.

2. Niekaralność sądowa za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

5. Znajomość obowiązujących przepisów prawa w tym: ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o          finansach publicznych.

6. Prawo jazdy kat. B, samochód do użytku służbowego.

 

 1. Wymagania dodatkowe

Kierunek preferowany w przypadku wykształcenia wyższego: rachunkowość, ekonomia, finanse.

 1. Preferowany 3 letni staż pracy na stanowiskach związanych z obsługą klientów (udokumentowany świadectwami pracy).

 2. Preferowane doświadczenie na stanowiskach w administracji publicznej., co najmniej w okresie jednego roku.

 3. Samodzielność w pracy, odpowiedzialność, rzetelność, dyspozycyjność, odporność na stres oraz zaangażowanie w pracę, kreatywność.

 4. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

 5. Zdolność analitycznego myślenia.

 6. Biegła znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania Microsoft Word, Excel.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań:

1. Prowadzenie ewidencji nieruchomości.

2. Gospodarowanie nieruchomościami w tym dzierżaw, najmów itp.

3. Prowadzenie spraw związanych z opłatą adiacencką:

 1. podziałową,

 2. związaną z infrastrukturą techniczną,

 3. planistyczną,

 4. współpraca z rzeczoznawcą majątkowym.

4. Prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości.

5. Prowadzenie ksiąg środków trwałych.

6. Prowadzenie ksiąg środków nietrwałych.

7. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i nietrwałych oraz sprawozdawczości

projektów w tym zakresie.

8. Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem oraz obsługa rolników.

9. Wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstw rolnych w ha. fizycznych do celów

emerytalno-rentowych.

10.Nadawanie numerów nieruchomości.

11.Wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości i rozgraniczenia.

12.Prowadzenie spraw związanych z wieczystym użytkowaniem.

13.Komunalizacja.

14.Fakturowanie czynszów.

15.Przygotowanie danych do projektu budżetu.

16.Przygotowanie danych do sprawozdawczości.

17.Prowadzenie ewidencji księgowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach.

18.Opracowywanie projektów uchwał rady gminy oraz zarządzeń wójta.

19.Inne sprawy zlecone przez wójta.

20.Odpowiedzialność za powierzony zakres czynności.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (proszę o podanie telefonu kontaktowego oraz emaila).

 2. List motywacyjny.

 3. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.

 4. Kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż. W przypadku zatrudnienia, zaświadczenie z obecnego zakładu pracy o zatrudnieniu, z wyszczególnieniem,
  czy pracownik w tym okresie przebywał lub nie na urlopie bezpłatnym.

 5. Należy złożyć oświadczenie/a, że:

 1. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i że nie był skazany za umyślne przestępstwo skarbowe,

 2. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że korzysta z pełni praw publicznych,

 3. kandydat nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,

 4. kandydat prowadzi lub nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Wzór kwestionariusza osobowego i oświadczenia do pobrania BIP Urząd Gminy Kozielice w zakładce „INFORMACJE” - konkursy na wolne stanowiska

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„„Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w tym na potrzeby innych procesów rekrutacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE czyli RODO oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz ustawy z dnia 21 lutego 2019 ro zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO (Dz. U. z 2019 r. poz. 730)

 

Kopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata
za zgodność z oryginałem.

 

VII. Informacja o warunkach pracy:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony w ramach zastępstwa.

 2. Wymiar czasu pracy - 1/1 etatu.

 3. Wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Kozielicach.

 

VIII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy
w Kozielicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w
 grudniu 2019 r. nie przekracza 6 %.

 

IX. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
w Kozielicach.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 14.02. 2020 r. do godz. 15:00.

W lewym górnym rogu koperty należy podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania kandydata.

Kopertę należy opatrzyć dopiskiem:

Nabór na stanowisko urzędnicze referenta ds. ewidencji własności gminy i gospodarowania nieruchomościami”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

 

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 18.02. 2020 r.

Zatrudnienie od 24.02. 2020 r.

 

X. Inne informacje:

 1. Komisja konkursowa przeprowadzi nabór w dwóch etapach:

I - etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów.

II-etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, która składać się będzie
z rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub
  e-mailowo o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce - „Konkursy na wolne stanowiska” oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.

 3. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze, podstawa prawna art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 ro pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

 4. W przypadku wyboru kandydata na stanowisko Referenta, kandydat zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy przed podpisaniem umowy o pracę oraz zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Niedostarczenie powyższych dokumentów będzie uznane za odmowę zawarcia stosunku pracy.

 

Dodatkowych informacji udziela Zastępca Wójta Gminy Kozielice tel. 915611137.

Dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy, można je odebrać osobiście w kadrach Urzędu Gminy w Kozielicach pok. 9.

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z  art. 13 i 14 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s 1) uprzejmie informuję: 

 

1.        Administratorem  danych osobowych osób aplikujących jest Wójt Gminy Kozielice z siedzibą w Kozielice nr 73, 74-204 Kozielice, zwany dalej „administratorem”;

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych oraz uprawnień przysługujących osobom, których dane są przetwarzane można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych - adres Urząd Gminy KozieliceKozielice nr 73, 74-204 Kozielice z dopiskiem „dane osobowe”.

2.        Dane osobowe są przetwarzane w związku z rekrutacją na wolne stanowisko urzędnicze lub wolne stanowisko urzędnicze-kierownicze zgodnie z ustawą kodeks pracy i ustawą o pracownikach samorządowych.

3.      Osobom aplikującym przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.      Podanie przez kandydatów do pracy danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego na oferowane stanowisko.

5.      Dane udostępnione w procesie rekrutacyjnym nie będą podlegały udostepnienia podmiotom trzecim, za wyjątkiem instytucji upoważnionych na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

6.      Dane udostępnienie w procesie rekrutacyjnym nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

7.      Dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. państw trzecich.

8.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy oraz urzędów obsługujących te organy (licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

 Pracodawca zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 05-02-2020 12:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 30-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Informatyk gminy Kozielice 05-02-2020 12:03