Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IV/16/18 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ?Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2019?


Uchwała Nr IV/16/18

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2019”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2018 poz. 994, ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. 2018 poz. 450, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2019”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr IV/16/18

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 28.12.2018r.

0x01 graphic

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KOZIELICE

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3

USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I WOLONTARIACIE

NA ROK 2019

I. Wstęp

Uchwalany corocznie Program współpracy opiera się na zasadach: partnerstwa, pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności, które stanowią podstawy współdziałania samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi.

Kolejny Program Współpracy jest kontynuacją i wynikiem dotychczasowych doświadczeń. Powstał w oparciu o wiedzę i praktykę samorządowców i organizacji pozarządowych, jako wyraz wspólnego dążenia do efektywniejszego i skuteczniejszego realizowania zadań publicznych na terenie Gminy Kozielice.

Uchwalenie przez Radę Gminy Kozielice „Programu współpracy Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, jest wykonaniem delegacji zawartej w art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. 2018 poz. 450, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Niniejszy Program jest wyrazem polityki władz gminy wobec organizacji pozarządowych, mającej na uwadze wspieranie ich inicjatyw i działań oraz zapewnienie im na terenie Gminy Kozielice jak najlepszych warunków funkcjonowania.

Za organizacje pozarządowe uznaje się - w świetle znowelizowanych przepisów ustawy (zmiany wprowadzone do ustawy obowiązują od dnia 12 marca 2010 r.) - niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy.

Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:

 1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
  i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

 2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

 3. spółdzielnie socjalne;

 4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r.
  o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, ze zm.), które:

- nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w programie jest mowa o:

 1. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz.U. 2018 poz. 450, ze zm.),

 2. Programie - należy przez to rozumieć „Program współpracy Gminy Kozielice
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019”,

 3. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kozielice,

 4. Organizacjach - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, prowadzące działalność pożytku publicznego oraz podmioty z nimi ustawowo zrównane, wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy,

 5. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy w Kozielicach,

 6. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kozielice,

 7. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Kozielicach,

 8. Konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art.11 ust. 2 ustawy,

§ 2. Podstawą Programu jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. 2018 poz. 450, ze zm.).

§ 3. Program jest adresowany do organizacji działających na rzecz Gminy Kozielice i jej mieszkańców.

 1. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

CELE PROGRAMU:

§ 4. 1. Głównym celem Programu jest określenie zasad i obszarów współpracy Gminy Kozielice z Organizacjami, a tym samym budowanie partnerstwa, pobudzanie inicjatyw
i aktywności społecznej w zaspakajaniu potrzeb mieszkańców gminy oraz wspieranie Organizacji w realizacji ważnych celów społecznych.

2. Celami szczegółowymi Programu są:

a) kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w gminie poprzez tworzenie sprzyjających warunków dla powstawania inicjatyw lokalnych, wsparcie aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy, umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję;

b) promocja postaw obywatelskich i prospołecznych, przeciwdziałanie dyskryminacji
i wykluczeniu społecznemu;

c) zwiększenie wpływu sektora pozarządowego i społeczności lokalnych na kreowanie polityki społecznej i gospodarczej w Gminie Kozielice;

d) poprawa jakości życia obywateli gminy, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych, w szczególności w zakresie zdrowia, pomocy społecznej, edukacji, kultury, sportu i turystyki;

e) integracja podmiotów kreujących politykę lokalną w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy;

f) włączenie zainteresowanych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do realizacji programów służących rozwojowi gminy;

g) wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans
w realizacji zadań publicznych, przez wspieranie oraz powierzanie im zadań, z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację.

ZASADY WSPÓŁPRACY:

§ 5. Przy podejmowaniu współpracy z Organizacjami Gmina kieruje się zasadami:

a) pomocniczości - zgodnie, z którą realizacja możliwie szerokiego zakresu zadań publicznych samorządu Gminy Kozielice powinna odbywać się przez struktury usytuowane jak najbliżej obywateli, natomiast samorząd Gminy Kozielice podejmuje działania na rzecz pobudzania, wspomagania i uzupełniania działalności sektora pozarządowego;

b) suwerenności stron - która oznacza, że samorząd Gminy Kozielice i organizacje pozarządowe realizując zadania publiczne są w stosunku do siebie równorzędnymi partnerami;

c) partnerstwa - co oznacza, że organizacje pozarządowe i inne podmioty, na zasadach
i w formie określonej w ustawach, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz współdziałają z organami samorządu Gminy Kozielice przy wykonywaniu zadań publicznych;

d) efektywności - w myśl, której samorząd Gminy Kozielice podejmuje współpracę
z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań społeczno-ekonomicznych, uwzględniając kryterium racjonalności i skuteczności;

e) uczciwej konkurencji - która oznacza, że organy samorządu Gminy Kozielice udzielają wszystkim podmiotom tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań, a także stosują jednakowe kryteria wspierania wszystkich organizacji pozarządowych;

f) jawności - zgodnie, z którą wszystkie możliwości oraz zasady współpracy samorządu Gminy Kozielice z organizacjami pozarządowymi są jawne, powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY:

§ 6. Współpraca Gminy z organizacjami obejmować będzie zadania w następujących obszarach:

 1. Obszar wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu m.in. poprzez:

 1. organizację przedsięwzięć i programów w zakresie usportowienia poprzez prowadzenie zajęć szkoleniowych w zakresie różnych dyscyplin sportu,

 2. przygotowanie zawodników klubów i stowarzyszeń do rywalizacji sportowej, w tym do udziału w organizowanych przez związki sportowe rozgrywkach ligowych
  i turniejach,

 3. organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży m.in. w wakacje i ferie zimowe,

 4. organizację imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy,

 5. organizację dla dzieci i młodzieży szkolnej pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych w zakresie różnych dyscyplin sportu młodzieżowego.

 1. Obszar turystyki i krajoznawstwa w zakresie:

 1. wspierania działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki ze szczególnym uwzględnieniem działań promujących gminę,

 2. organizacji imprez turystycznych,

 1. Obszar kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  w zakresie:

 1. organizacji i wdrażania powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów
  i programów o szczególnym znaczeniu edukacyjnym, obejmujących różne obszary kultury

 2. organizacja środowiskowych imprez kulturalnych, w tym propagujących pozytywne wartości społeczne dla młodzieży i osób dorosłych,

 3. organizacja integracyjnych imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci, młodzieży
  i osób niepełnosprawnych,

 4. wspieranie zadań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego,

 5. przeglądy twórczości amatorskiej, konkursy, plenery i wystawy.

 1. Obszar upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności poprzez:

 1. naukę dzieci i młodzieży udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

 2. popularyzację krótkofalarstwa jako formy komunikowania się,

 3. upowszechnianie wiedzy i umiejętności z zakresu sposobu bezpiecznych zachowań
  w obliczu zagrożenia,

 4. popularyzację sportów obronnych jako formy spędzania wolnego czasu przez dzieci
  i młodzież.

FORMY WSPÓŁPRACY

§ 7. Współpraca Gminy z organizacjami odbywa się w oparciu o art. 5 ust. 1 Ustawy
w formach wymienionych w art. 5 ust. 2 ustawy. Współpraca ta może odbywać się
w szczególności w formach:

    1. Zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.

    2. Zlecanie realizacji zadań publicznych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 Ustawy - jako zadań zleconych w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. d, art. 131 ust. 1 oraz art. 176 ustawy o finansach publicznych - może mieć formy:

  1. powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub

  2. wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

    1. Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków.

    2. Konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych
     w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

    3. Tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
     z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

§ 8. Współpraca Gminy z Organizacjami obejmować będzie sferę zadań publicznych,
o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

W 2019 r. Gmina planuje współpracę z organizacjami pozarządowymi głównie
w sferach:

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

 2. turystyki i krajoznawstwa,

 3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 4. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności.

§ 9. W 2019 r. Gmina, w miarę zgłaszanych potrzeb i możliwości finansowych, będzie zlecać realizację zadań publicznych. Poniższa tabela przedstawia zadania publiczne do zlecenia organizacjom w 2019 r.

Lp.

Zakres zadania

Rodzaj zadania

Odpowiedzialny

1.

Obszar wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 1. organizacja przedsięwzięć
  i programów w zakresie usportowienia poprzez prowadzenie zajęć szkoleniowych w zakresie różnych dyscyplin sportu,

 2. przygotowanie zawodników klubów i stowarzyszeń do rywalizacji sportowej, w tym do udziału w organizowanych przez związki sportowe rozgrywkach ligowych i turniejach,

 3. organizacja czasu wolnego dzieci
  i młodzieży m.in. w wakacje i ferie zimowe

 4. organizacja imprez sportowych
  i rekreacyjnych dla mieszkańców gminy,

 5. organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych w zakresie różnych dyscyplin sportu młodzieżowego,

Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach

Szkoła Podstawowa w Kozielicach - Gospodarz Hali Sportowej

2.

Obszar turystyki
i krajoznawstwa

1.wspieranie działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki ze szczególnym uwzględnieniem działań promujących gminę,

2. organizacja imprez turystycznych,

Stanowisko pracy ds. promocji gminy i funduszy pomocowych

3.

Obszar kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1.organizacja i wdrażanie powszechnych, amatorskich oraz profesjonalnych projektów
i programów o szczególnym znaczeniu edukacyjnym, obejmujących różne obszary kultury

2. organizacja środowiskowych imprez kulturalnych, w tym propagujących pozytywne wartości społeczne dla młodzieży i osób dorosłych,

3. organizacja integracyjnych imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych,

4. wspieranie zadań związanych
z ochroną dziedzictwa narodowego.

5. przeglądy twórczości amatorskiej, konkursy, plenery i wystawy.

Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach

4.

Obszar upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa
i ochrony ludności

1.nauka dzieci i młodzieży udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

2.popularyzacja krótkofalarstwa jako formy komunikowania się.

3. upowszechnianie wiedzy
i umiejętności z zakresu sposobu bezpiecznych zachowań w obliczu zagrożenia.

4.popularyzacja sportów obronnych jako formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież

Stan. ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU

§ 10.1 Program realizowany będzie w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

2. Termin realizacji poszczególnych zadań będzie określany w warunkach konkursu ofert, jednak nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na rok 2019.

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

§ 11. Podmiotami realizującymi działania objęte Programem są:

 1. Rada i jej Komisje - w zakresie wytyczenia polityki społecznej i finansowej Gminy,

 2. Wójt - w zakresie realizacji tej polityki, dysponowania środkami w zakresie budżetu Gminy, podejmowania decyzji o wyborze ofert, zlecania realizacji zadań publicznych,

 3. Urząd - w zakresie realizacji szczegółowych celów Programu,

 4. Zastępca Wójta Gminy Kozielice - w zakresie utrzymywania bieżących kontaktów z Organizacjami, udzielania im wsparcia merytorycznego oraz w zakresie promowania i publikowania informacji w mediach o przedsięwzięciach realizowanych przez Organizacje.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU

§ 12. Wysokość środków planowanych na realizację Programu w 2019 wynosi 30.000,00 zł. (trzydzieści tysięcy zł.).

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

§ 13. 1. Gmina w trakcie wykonywania zadania przez organizacje sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.

2. W ramach kontroli upoważniony pracownik Urzędu może kontrolować sposób wykonywania zadania, badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.

3. Gmina może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie
z zasadami wynikającymi z ustawy.

4. Zainteresowane osoby i podmioty mogą zgłaszać swoje uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizacji Programu bezpośrednio do Urzędu.

5. Oceny realizacji Programu dokonuje Zastępca Wójta Gminy Kozielice poprzez sporządzenie Raportu z jego realizacji w roku 2020, który zawiera:

 1. aktualny wykaz organizacji działających na terenie Gminy,

 2. ocenę realizacji form współpracy,

6. Raport przedkładany jest Wójtowi w terminie do 20 kwietnia 2020 roku.

7. Wójt przekazuje sprawozdanie z realizacji programu współpracy Radzie Gminy nie później niż do 31 maja 2020 roku oraz publikuje je w Biuletynie Informacji Publicznej.

INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI

§ 14. Program konsultowany był z organizacjami funkcjonującymi na terenie Gminy. Projekt Programu zamieszczony był w BIP-ie, na stronie internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu oraz był udostępniony do wglądu u Zastępcy Wójta Gminy Kozielice w siedzibie Urzędu, a także dostarczony zainteresowanym drogą pocztową.

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH

§ 15. 1. Komisja konkursowa do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert powoływana jest przez Wójta zgodnie z przepisami Ustawy w drodze zarządzenia.

2. Komisja konkursowa powoływana jest w składzie:

a) 3 przedstawicieli Urzędu Gminy w Kozielicach,

b) dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.

c) w skład Komisji mogą zostać powołane także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

3. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) dotyczące wyłączenia z postępowania konkursowego.

4. W przypadku wyłączenia z postępowania lub nieobecności członków komisji, posiedzenie odbywa się w zmniejszonym składzie pod warunkiem, że bierze w nim udział, co najmniej trzy osoby.

5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 1. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.

 2. Komisja konkursowa rozpatruje oferty w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym.

8. Komisja konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje

następujących czynności:

a) zapoznaje się z podmiotami, które złożyły oferty;

b) wypełnia oświadczenia dopuszczające lub wyłączające z postępowania;

c) stwierdza prawomocność posiedzenia komisji;

d) ocenia złożone oferty pod względem formalnym, (poprawne wypełnienie oferty oraz komplet załączników);

e) w przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, wskazując występujące braki. Po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie braków, oferta nie podlega dalszej ocenie;

f) po zapoznaniu się z merytoryczną treścią ofert, każdy członek komisji konkursowej dokonuje indywidualnie punktowej oceny na karcie, zgodnie ze wskaźnikami określonymi
w ogłoszeniu konkursowym oraz proponuje wysokość dotacji;

g) sporządza protokół z prac komisji, odczytuje jego treść i podpisuje protokół.

9. Sporządzony protokół powinien zawierać:

a) oznaczenie miejsca i czasu konkursu;

b) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;

c) liczbę zgłoszonych ofert;

d) wskazanie ofert odpowiadających warunkom konkursu;

e) wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom konkursu lub zgłoszonych po terminie;

 1. średnią arytmetyczną punktów przyznawanych przez wszystkich członków komisji, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w ogłoszeniu konkursowym;

g) propozycję rozstrzygnięcia konkursu wraz z proponowaną wysokością dotacji,

h) podpisy członków komisji.

10. Przeprowadzona przez komisję konkursową ocena ofert oraz propozycja rozstrzygnięcia konkursu zostanie przedstawiona Wójtowi Gminy Kozielice, który dokona ostatecznego wyboru i zdecyduje o wysokości dotacji.

11.Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 28-05-2020 09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 28-12-2018
Ostatnia aktualizacja: - 28-05-2020 09:36