Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr IX/56/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 października 2007 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku


UCHWAŁA Nr IX/56/07

R a d y G m i n y w K o z i e l i c a c h

z d n i a 23 października 2007 r.

w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,

Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 ) i art. 5 ust.1, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( tekst jednolity: Dz.U.

z 2006 Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz. 1847) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,71 zł. od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,74 zł.

od 1 ha powierzchni,

c) związanych z prowadzeniem działalności w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków - 0,06 zł. od 1 m2 powierzchni,

d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35 zł. od 1 m2 powierzchni,

e) wykorzystywanych na cele rekreacyjne - 0,35 zł. od 1 m2 powierzchni,

f) pozostałych, innych niż wymienione - 0,10 zł. od 1 m2 powierzchni,

§ 2. 1. Od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych - 0,52 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,86 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych

- 3,84 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej, e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

- 6,37 zł. od 1 m 2 powierzchni użytkowej,f) pozostałych w tym :

- domki letniskowe i rekreacyjne - 6,37 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- garaże - 3,10 . od 1 m2 powierzchni użytkowej,- pozostałych budynków, innych niż wymienione - 3,10 zł., od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2. Od budowli :

a) związanych z prowadzeniem działalności w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków - 0,01 % od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3-7,

b) służących do wytwarzania energii elektrycznej za pomocą siłowni wiatrowych - 1,10 % od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7,c) pozostałych budowli, innych niż wymienione - 2 % od wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust 3-7. § 3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby jednostek i zakładów budżetowych, instytucji kultury powiązanych z budżetem gminy Kozielice . § 4.Traci moc uchwała Nr XXXII/286/06 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 26 października 2006 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008 r.

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 ).2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 02-11-2007 11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2007 11:24