Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X/63/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dla ponadlokalnego określenia i realizacji wybranych zadań w zakresie gospodarki odpadami


UCHWAŁA NR X/63/07

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dla ponadlokalnego określenia i realizacji wybranych zadań w zakresie gospodarki odpadami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r.Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337) w związku z art. 16 a ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz.U.z 2001r. Nr 62, poz. 628, z 2002r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671, z 2003r. Nr 7 poz.778. z 2004r. Nr 96, poz, 959, Nr 116, poz. 1208, Nr 191, poz. 1956, z 2005r. Nr 25, poz. 202, nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175, poz. 1458, Nr 180, poz. 1459) uchwala się co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na zawarcie następującego porozumienia międzygminnego pomiędzy: Miastem i Gminą Pyrzyce, Miastem i Gminą Lipiny, Miastem i Gminą Banie, Gminą Przelewice, Gminą Warnice, Gminą Kozielice, Gminą Bielice, Gminą Stare Czarnowo, Gminą Gryfino w celu realizacji wybranch zagadnień w przedmiocie gospodarki odpadami.

2. Zadania, o których mowa w ust.1 będą zmierzać do:

Koordynacji Gminnych Planów Gospodarki Odpadami oraz Regulaminów utrzymania porządku w gminach w zakresie gwarantującym osiągnięcie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, do poziomów wymaganych w Krajowym Planie Odpadami.

3. Budowy i eksploatacji przez Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Zakładu Przetwarzania Odpadów przy aktualnie istniejącym Składowisku Odpadów koło Żabowa.

4. Ustanowienie skoordynowanego systemu gospodarowania odpadami opartego na selektywnej zbiórce odpadów.

5. Zamykanie i rekultywacja istniejących składowisk odpadów.

§ 2. Szczegółowe zasady współdziałania wyżej wymienionych podmiotów będących stronami zostaną określone uchwałą Rady Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 22-02-2008 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2008 10:19