Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X/60/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku.


UCHWAŁA NR X/60/07

R a d y G m i n y w K o z i e l i c a c h

z d n i a 29 listopada 2007 r.

w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 ) uchwala się co następuje :

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych w sposób następujący :

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 600zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1000zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1200zł,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton :

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

mniej niż

jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym

za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

750

800

13

14

800

900

14

15

850

1000

15

900

1260

Trzy osie

12

17

950

1250

17

19

1000

1300

19

21

1100

1350

21

23

1200

1400

23

25

1300

1580

25

1400

1580

Cztery osie i więcej

12

25

1500

1650

25

27

1550

1800

27

29

1600

1950

29

31

1700

2452

31

1700

2452

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1400zł;

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy+ naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa(w tonach)

stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne )

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

850

1000

18

25

1050

1300

25

31

1250

1600

31

1420

1937

Trzy osie i więcej

12

40

1420

1800

40

1730

2548

5)od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - 1200zł;

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton :

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach )

stawka podatku w złotych

Nie mniej

n

mniej niż

Oś jezdnia ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

500

600

18

25

550

650

25

600

700

Dwie osie

12

28

650

750

28

33

700

860

33

38

860

1300

38

1200

1750

Trzy osie i więcej

12

38

820

1000

38

950

1300

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a) mniej niż 30 miejsc- 1000zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc- 1200zł,

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe będące w posiadaniu Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy nie prowadzących działalności gospodarczej objętych budżetem Gminy Kozielice, z wyjątkiem pojazdów wymienionych w art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXII/287/06 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 26 października 2006 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 22-02-2008 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2008 10:20