Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X/59/07 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości ceny 1q żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kozielice.


U c h w a ł a Nr X/59/07

R a d y G m i n y w K o z i e l i c a c h

z d n i a 29 listopada 2007 roku

w sprawie ustalenia wysokości ceny 1q żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kozielice.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym

( tekst jednolity Dz.U.z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747 ) uchwala się co następuje :

§ 1 Ustala się cenę 1q żyta 37,20 zł. stanowiącą podstawę obliczenia podatku rolnego.

§ 2 Traci moc uchwała Rady Gminy w Kozielicach Nr I/11/2006 z dnia 23 listopada

2006 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny 1q żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kozielice.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 22-02-2008 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2008 10:20