Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr X/58 /07 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Kozielice o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.


Uchwała Nr X/58 /07

Rady Gminy Kozielice

z dnia 29 listopada 2007 r.

w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Kozielice o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591; zmiany z 2002r. Dz. U Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806 z 2003r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568 z 2004r.Nr102,poz.1055,Nr 116,poz.1203, z 2005r. Nr 172,poz.1441, z 2006r. Nr 17,poz.128i nr181,poz.1337 oraz z 2007r. nr48,poz.327)oraz art.4 pkt. 32 i art.8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r.Nr 63,poz.425,Nr 83,poz.561,Nr 85,poz.571 Nr 115,poz.789) i art.4 ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007r. Nr 165,poz.1171) Rada Gminy w Kozielicach uchwala co następuje:

§ 1. Powiadamia się o obowiązku przedłożenia Radzie gminy Kozielice oświadczenia lustracyjnego, według wzoru określonego przepisami ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, w terminie 3 miesięcy od dni otrzymania niniejszej uchwały:

  1. Skarbnika Gminy Kozielice Panią Jolantę Szczędor

§ 2 Niezłożeni oświadczenia lustracyjnego przez osobę zobowiązaną w terminie, o którym mowa w § 1, powoduje z mocy prawa pozbawienia tej osoby pełnionej funkcji publicznej.

§ 3.Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania złożonego oświadczenia lustracyjnego do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 -1990 oraz treści tych dokumentów, nałożyła na skarbnika gminy ,jako osobę pełniącą funkcje publiczne, obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Zgodnie z art.4 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1007r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U Nr 165,poz.1117 ) osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972r. pełniąca funkcje publiczna w dniu wejścia w życie tej ustawy, to jest w dniu 14 września 2007r.ma obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Właściwy organ w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy powiadamia osoby pełniące funkcje publiczne o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania powiadomienia o takim obowiązku. Właściwy organ informuje także o skutku niedopełnienia tego obowiązku.

Organem właściwym w stosunku do Skarbnika Gminy Kozielice jest organ powołujący ,czyli rada Gminy Kozielice.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 22-02-2008 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2008 10:20