Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach

ZARZĄDZENIE NR 106/2022 WÓJTA GMINY KOZIELICE

 

z dnia 02 grudnia 2022 r.

 

 

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022 r. poz.559), w związku z art.16 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz.194 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach.

 1. Treść ogłoszenia o konkursie określa Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach zostanie zamieszczone:
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozielice
 • na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozielice.
 1. Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie przez komisję konkursową powołaną odrębnym zarządzeniem.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kozielice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Wójt Gminy Kozielice

 

 

Piotr Rybkowski

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 106/2022 Wójta Gminy Kozielice

z dnia 02 grudnia 2022 r.

 

Wójt Gminy Kozielice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach

 1. Nazwa i adres instytucji kultury:

Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach, Kozielice 73, 74-204 Kozielice

 1. Wymiar czasu pracy: 1/1 etat
 2. Forma zatrudnienia: (3-7 lat): powołanie na czas określony od 1 stycznia 2023 r.
 3. Wymagania dla kandydata:

Do konkursu można przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

  1. Wymagania niezbędne:

·posiada obywatelstwo polskie;

·posiada wykształcenie wyższe (mile widziane studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane

z zarządzaniem w kulturze);

·posiada minimum 7-letni staż pracy;

-posiada minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze kultury, sportu;

·posiada minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub w zarządzaniu projektami (stanowisko kierownicze);

·posiada nieposzlakowaną opinię oraz pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni

praw publicznych;

·nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
O których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2021r., poz.289);

·złożyła komplet wymaganych dokumentów w terminie określonym w warunkach niniejszego konkursu.

  1. Wymagania dodatkowe:

·znajomość   przepisów   prawnych   dotyczących   funkcjonowania   instytucji   kultury   i finansów publicznych;

·znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury;

·dysponowanie wiedzą z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych w tym z funduszy Unii Europejskiej;

·znajomość specyfiki kulturalno–społecznej gminy Kozielice;

·doświadczenie w kreowaniu i organizacji wydarzeń oraz przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej;

·doświadczenie w organizacji imprez kulturalnych lub sportowych, plenerowych;

·predyspozycje    do    organizowania    i prowadzenia    przedsięwzięć    promocyjnych    związanych

z działalnością kulturalną;

·umiejętności   organizacyjne   w tym   znajomość   i doświadczenie   w zarządzaniu,   zdolność   do samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji, planowania;

·predyspozycje interpersonalne i umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, kreowania polityki personalnej jednostki;

 

·kreatywność, odpowiedzialność i dyspozycyjność;

·znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację;

·znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, gminnych jednostek organizacyjnych, przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przepisów prawa zamówień publicznych, Kodeksu Pracy, Kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. zarządzanie i realizacja zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach;
 2. opracowywanie programu działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach oraz nadzór nad jego wdrażaniem

i realizacją;

 1. bieżące kierowanie działalnością samorządowej instytucji kultury;
 2. kierowanie gospodarką finansową instytucji;
 3. zarządzanie mieniem Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach;
 4. ustalanie planu rzeczowego i finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach oraz jego zmian;
 5. kontrola wewnętrzna realizowanych działań pod kątem zgodności z przepisami prawa;
 6. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników instytucji (zatrudnianie, nagradzanie, karanie karami porządkowymi, zwalnianie);
 7. ustalanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności swoich zastępców;
 8. współpraca z innymi jednostkami samorządowymi i organizacjami na rzecz dobra mieszkańców gminy;
 9. współpraca w sferze kultury ze środowiskami twórczymi, organizacjami pozarządowymi, a także forum gminnym, krajowym i międzynarodowym;
 10. analiza i wybór ofert artystycznych i sportowych w celu dopasowania programu Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach do potrzeb i oczekiwań mieszkańców;
 11. tworzenie imprez, wydarzeń i inicjatyw, które będą zachęcały mieszkańców do troski o dobro wspólne oraz

integrowały mieszkańców gminy celem budowania społeczeństwa obywatelskiego;

 1. nadzór nad prawidłowym przebiegiem imprez;
 2. zatwierdzanie informacji i sprawozdań rzeczowych i finansowych z wykonania planu budżetu oraz

działalności, wydawanie zarządzeń, komunikatów itp.;

 1. nadzór i koordynowanie prac związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych;
 2. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych.
 1. Oferty kandydatów powinny zawierać:
 1. list motywacyjny o objętości maksymalnie 1 strony formatu A4, czcionka 12;
 2. pisemna autorska koncepcja programowa i organizacyjna – program działania (funkcjonowania i rozwoju) Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach, ze zwróceniem szczególnej uwagi na bieżące warunki finansowe i potencjał rozwojowy, o objętości maksymalnie do 4 stron formatu A4, czcionka 12, w wersji papierowej i elektronicznej (w formacie PDF);
 3. własnoręcznie podpisane CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej i adresem mailowym;
 4. własnoręcznie podpisane kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i doświadczenie zawodowe, wykazujące spełnienie wymagań wskazanych w pkt IV (odpisy lub kserokopie dokumentów);
 5. podpisany wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 106/2022 z 02 grudnia 2022;
 
 1. do wniosku mogą być dołączone opinie i rekomendacje w liczbie nie większej niż 3;
 2. dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
  w Kozielicach, zgodnie z przepisami RODO oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych”.

Autorska koncepcja programowa i organizacyjna (program działania- funkcjonowania i rozwoju) GOK powinna zawierać w szczególności:

·pomysł (wizję) tworzenia, upowszechniania i promocji kultury na terenie gminy;

·pomysł na współpracę między Gminnym Ośrodkiem Kultury a podmiotami zewnętrznymi w tym instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, a także z artystami i twórcami, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkających w gminie Kozielice oraz społecznością lokalną;

·założenia organizacyjno-finansowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach (w tym założenia struktury organizacyjnej, polityki finansowej, modelu zarządzania itd.);

·założenia i plany komunikacyjno–informacyjne na rzecz promocji oraz budowy wizerunku Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach

·uwzględnienie specyfiki placówki wynikającej z lokalizacji instytucji.

 1. Informacje o sposobie i terminie składania ofert:

1. Podpisane oferty wraz z załącznikami i spisem wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata należy:

 1. składać w siedzibie Urzędu Gminy Kozielice, w sekretariacie Urzędu Gminy pok. Nr 2;
 2. przesłać pocztą elektroniczną na adres: promocja@kozielice.pl – wszystkie przesłane dokumenty powinny być opatrzone podpisem elektronicznym, pod rygorem nieprzyjęcia dokumentów do procesu rekrutacyjnego;
 3. przesłać pocztą na adres Urzędu tj. Urząd Gminy Kozielice, Kozielice 73, 74-204 Kozielice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOZIELICACH”

Termin składania ofert: 16 grudnia 2022r. do godziny 15:00.

Określony termin dotyczy również ofert przesłanych pocztą. O terminowości złożenia oferty nie decyduje data stempla pocztowego, a data wpływu przesyłki do Urzędu Gminy Kozielice oraz w przypadku dokumentów składanych elektronicznie - data doręczenia dokumentów na skrzynkę odbiorczą adresu mailowego podanego
w ogłoszeniu.

Oferty dostarczone po upływie podanego terminu nie będą rozpatrywane.

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:
 1. I etap – sprawdzenie ofert pod względem spełnienia warunków formalnych bez udziału kandydatów;
 2. II etap – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami;
 3. III etap – spotkanie Wójta Gminy Kozielice z rekomendowanym przez Komisję Rekrutacyjną kandydatem;
 1. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zakwalifikowani do II etapu

zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;

 1. Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kozielice oraz na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy Kozielice;

 
 1. Regulamin konkursu zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kozielice w zakładce: „Konkursy na wolne stanowiska”;
 2. Wójt gminy Kozielice może unieważnić konkurs na każdym etapie bez podawania przyczyn. Informacja o unieważnieniu konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kozielice;
 3. Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej

określonej w niniejszym ogłoszeniu;

 1. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 23 grudnia 2022;
 2. Dokumenty złożone przez kandydatów nie podlegają zwrotowi;
 3. Złożone przez kandydatów dokumenty aplikacyjne nie będą wykorzystywane przy innych procesach rekrutacyjnych ani w innych celach.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Damian Woźniak 02-12-2022 16:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Damian Woźniak 02-12-2022
Ostatnia aktualizacja: - 02-12-2022 16:16