Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVII/124/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kozielice za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kozielice.


Uchwała Nr XVII/124/08

Rady Gminy Kozielice

z dnia 11 grudnia 2008 roku

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kozielice za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kozielice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 28 ust. 1 i art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229; z 2003 r. Nr 52, poz. 452; z 2004 r. Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 100, poz. 835, Nr 100, poz. 836; z 2006 r. Nr 191, poz. 1410; z 2007 r. Nr 89, poz. 590; z 2008 r. Nr 163, poz. 1015) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Członkom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kozielice uczestniczącym w działaniu ratowniczym, przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym. Ekwiwalent wypłacany jest z budżetu Gminy Kozielice.

§ 2. Listę członków OSP potwierdzającą udział i czas trwania działania ratowniczego, o którym mowa w § 1, sporządza komendant jednostki biorącej udział w działaniu ratowniczym i potwierdza Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach według wzoru określonego w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Członkom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kozielice uczestniczącym w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kozielice przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/750 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w szkoleniu ratowniczym. Ekwiwalent wypłacany jest z budżetu Gminy Kozielice.

§ 4. Czas trwania działania ratowniczego i szkolenia, o których mowa w § 1 i § 3 liczony jest od chwili wyjazdu z miejsca pobytu stałego lub czasowego członka OSP do chwili jego powrotu.

§ 5. Ekwiwalent pieniężny, o który mowa w § 3 oblicza się na podstawie oświadczenia członka jednostki OSP potwierdzonego przez Komendanta Gminnego OSP, według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ekwiwalent, o którym mowa w § 1 i § 3, nie przysługuje członkowi ochotniczej straży pożarnej za czas nieobecności w pracy, za który zachował wynagrodzenie.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XVI/110/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kozielice za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kozielice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVII/124/08

Rady Gminy Kozielice

z dnia 11.12.2008r.

……………………………………………

Jednostka (pieczęć jednostki)

POTWIERDZENIE

udziału jednostki OSP w zdarzeniu w dniu…….....2008 r.

……………………………………………………………..

(miejsce i rodzaj zdarzenia)

Lp.

Jednostka OSP

Osoby uczestniczące w działaniach

Czas udziału jednostki

Uwagi

1

OSP

……......

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

……………………….

(data i podpis komendanta jednostki)

……………………………………………...

(potwierdzenie KP PSP w Pyrzycach)

Załącznik Nr 2

do uchwały NrXVII/124/08

Rady Gminy Kozielice

z dnia 11.12.2008

………………………………

(imię i nazwisko)

……………………………………

(adres)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w dniu……………………….brałem udział w szkoleniu pożarniczym zorganizowanym przez ………………………………………………….

Czas trwania szkolenia.

L.p.

Data i godzina wyjazdu z miejsca pobytu zamieszkania

Data i godzina przyjazdu na miejsce szkolenia

Data

Godzina

Data

Godzina

1.

Data i godzina wyjazdu z miejsca szkolenia

Data i godzina przyjazdu na miejsce pobytu zamieszkania

Data

Godzina

Data

Godzina

2.

………………………………………..

(podpis składającego oświadczenie)

…………………………………………………….

(potwierdzenie Komendanta Gminnego OSP)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 13-01-2009 09:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 13-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2009 09:08