Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVIII/136/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2009.


Uchwała Nr XVIII/136/08

Rady Gminy KOZIELICE

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kozielice na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 7 814 840 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 7 664 840 zł,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 8314 840 zł

§ 3Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 500 000 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z ;

 1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 500 000 zł,

§ 4Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w wysokości - 500 000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną - 77 000 zł

 2. celową w wysokości, - 10 000 zł

z przeznaczeniem na:

  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10 000 zł,

§ 6Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2009-2011 (Załącznik Nr 4) w wysokości - 1 650 510 zł,

§ 71.Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 5) w wysokości:

 1. przychody - 4 000 zł,

 2. wydatki - 14 583zł.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 200 000 zł,

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2009-2011 ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały,

 1. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

 1. zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, - 897 200 zł

§ 111.Ustala się dochody w wysokości - 40 000 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 20 000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 20 000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

 2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 3. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,

 4. przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 22-01-2009 09:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 22-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 22-01-2009 09:21