Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały budżetowej


PROJEKT

Uchwała Nr ...............

Rady Gminy KOZIELICE

z dnia ....................

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy KOZIELICE na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 165 ust.1, art. 166 ust.1, art. 184, art.188 ust.2, art.195 ust. 2 ( Dz. U. z dnia 30 czerwca 2005r Nr 249 poz. 2104) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 7 051 872 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 6 986 872 zł,

 2. dochody majątkowe - 65 000 zł.

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 7 051 872 zł,
z tego:

 1. wydatki bieżące - 6 629 295 zł,

 2. wydatki majątkowe - 422 577 zł.

 

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 10 000 zł,

 2. celowe w wysokości - 10 000 zł,

z przeznaczeniem na:

  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10 000 zł,

 

§ 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

 

§ 51.Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 4)
w wysokości - 127 604 zł,
z tego:

 1. w ramach funduszu sołeckiego - 127 604 zł,

 

§ 61.Ustala się dochody w wysokości - 40 000 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

2. Ustala się wydatki w wysokości - 20 000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązy-

wania problemów alkoholowych.

 

3. Ustala się wydatki w wysokości - 20 000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narko-

manii.

 

§ 7Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 5) w wysokości -

422 577 zł

 

§ 81.Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowi ska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 6) w wysokości:

 1. przychody - 5 000zł,

 2. wydatki - 19 100 zł.

 

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 200 000 zł,

 

§ 10. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 15 pkt 1, do wysokości w nim określonej.

 

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

 1. dokonywania zmian w planie wydat­ków:

  1. na wynagrodzenia,

  2. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 1. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

 3. przekazania uprawnień innym jednost­kom organizacyjnym jednostki samorządu te­rytorialnego do zaciągania zobowiązań z ty­tułu umów, których realizacja w roku następ­nym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

 4. udzielania pracownikom urzędu gminy zaliczek na wydatki bieżące.

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

 

....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 03-12-2009 12:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 03-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 03-12-2009 12:31