Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVII/191/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny dorażnych zastępstw a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawania nagród przez organ prowadzący szkołę i dyrektora szkoły.


UCHWAŁA Nr XXVII/191/10

Rady Gminy Kozielice

z dnia 25 lutego 2010 roku

 

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawania nagród przez organ prowadzący szkołę i dyrektora szkoły.

Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawania nagród przez organ prowadzący i dyrektora szkoły w brzmieniu:

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne

 

§ 2. Regulamin niniejszy stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kozielice.

 

§ 3.1. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:

 1. wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:

  1. za wysługę lat,

  2. motywacyjnego,

  3. funkcyjnych,

  4. za warunki pracy;

 2. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw

   1. Regulamin niniejszy określa także wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania a także zasady przyznawania nagród przez organ prowadzący i dyrektora szkoły.

§ 4. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2005 r. - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181; z 2006 r. Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372; z 2008 r. Nr 42, poz. 257);

 2. rozporządzenie z dnia 1 lutego 2002r. - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. z 2002 r. Nr 17, poz. 162);

 3. rozporządzenie z dnia 15 lipca 2003r. - rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328);

 4. Karta Nauczyciela - ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);

 5. Rok szkolny - okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego;

 6. Klasa - należy prze to rozumieć także oddział lub grupę;

 7. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, określony w art. 42 ust. 3 i ust 7 Karty Nauczyciela.

 

Rozdział II

Dodatek za wysługę lat

 

§ 5. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust 1 Karty Nauczyciela, § 7 rozporządzenia i w regulaminie.

 

§ 6. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

 1. począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca;

 2. za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

  1. Dodatek za wysługę lat przysługuje za czas urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

  2. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz określenia wysokości tego dodatku dokonuje:

 1. nauczycielowi - dyrektor;

 2. dyrektorowi - wójt.

  1. Dodatek za wysługę lat wypłaca się miesięcznie z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

Rozdział III

Dodatek motywacyjny

 

§ 7. Ogólne warunki przyznawania dla nauczyciela dodatku motywacyjnego określa w § 9, 10, 11 regulaminu.

§ 8. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego po przepracowaniu w Zespole Szkół w Kozielicach jednego pełnego roku szkolnego.

§ 9. Nauczycielom niezależnie od stopnia awansu oraz sposobu nawiązania stosunku pracy może być przyznany dodatek motywacyjny, w zależności od osiąganych wyników pracy.

§ 10.1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych a w szczególności:

 1. uzyskanie przez uczniów z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela dobrych osiągnięć dydaktycznych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami przeprowadzonych egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach;

 2. współpraca z rodzicami w celu wyeliminowania negatywnych zjawisk, takich jak absencja szkolna, agresja oraz wprowadzanie działań innowacyjnych mających na celu podnoszenie efektów kształcenia i wychowania;

 3. wprowadzanie działań innowacyjnych mających na celu podnoszenie efektów kształcenia i wychowania;

 4. podejmowanie inicjatyw w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;

 5. wyróżniające wykonywanie czynności i obowiązków;

 6. podejmowanie i realizowanie zadań wynikających z potrzeb środowiska i priorytetów gminy, w ramach lokalnej polityki oświatowej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem ekologii, turystyki i znajomości języków obcych.

   1. Warunkiem przyznania dyrektorowi szkoły dodatku motywacyjnego, poza kryteriami wymienionymi w ust.1 jest w szczególności:

 1. racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi szkole z budżetu gminy oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla szkoły;

 2. kształtowanie właściwej polityki kadrowej między innymi poprzez podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia nauczycieli oraz tworzenie właściwej atmosfery pracy w szkole;

 3. inspirowanie działań zwiększających rolę szkoły w środowisku lokalnym;

 4. znajomość oraz umiejętne stosowanie przepisów oświatowych oraz prawa pracy;

 5. motywowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia i awansu zawodowego;

 6. właściwe współdziałanie z radą pedagogiczną, rodzicami, organem nadzoru pedagogicznego i organem prowadzącym.

 

§ 11.1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne w przeliczeniu na etat wynosi 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatek motywacyjny dla Dyrektora Szkoły wynosi nie mniej niż 35% wynagrodzenia zasadniczego.

3. Wypłata dodatków motywacyjnych następuje w ramach przyznanych w budżecie szkoły środków.

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

5. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela może być przyznany w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego.

6. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły może być przyznany w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego.

7. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt Gminy . 8. Dodatek motywacyjny wypłaca się miesięcznie z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział IV

Dodatek funkcyjny

 

§ 12.1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi za sprawowanie funkcji:

 1. wychowawcy klasy;

 2. opiekuna stażu;

  1. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w § 12 ust.1 przysługuje również nauczycielowi, któremu powierzono na czas określony pełnienie obowiązków dyrektora oraz nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

 

§ 13. Przy ustalanie wysokości dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 12 ust.1 uwzględnia się wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, liczbę kadry kierowniczej w szkole i zatrudnionych pracowników, złożoności zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich szkoła funkcjonuje.

 

§14.1. nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze ustanowione w statucie szkoły ustala się następujący wymiar tygodniowego obowiązkowego pensum zajęć dydaktycznych:

 1. Dyrektor Szkoły - 3 godziny;

 2. Wicedyrektor Szkoły - 7 godzin.

 

2. Dla nauczyciela, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej uchwały przysługuje dodatek funkcyjny, którego podstawę naliczania stanowi osobiste zaszeregowanie nauczyciela, w wysokości:

 1. Dyrektor Szkoły: 50% - 100%

 2. Wicedyrektor Szkoły: 30% - 70%.

   1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, organ prowadzący szkołę może przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 6 godzin tygodniowo, chyba że z planów nauczania przedmiotów wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin.

 

§ 15. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, o którym mowa w § 12 ust. 2, wynosi:

 1. za wychowawstwo klasy - 200,00zł miesięcznie;

 2. za pełnienie funkcji opiekuna stażu - 90,00zł miesięcznie;

 

§ 16. 1. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków, o których mowa w § 12 ust. 2, nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z każdego tytułu.

2. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę odbywającą staż i powierzoną danemu nauczycielowi.

3. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycielowi niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.

 

§ 17. 1. Prawo do dodatków funkcyjnych powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji opiekuna stażu, doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole na czas określony, traci prawo, do dodatku funkcyjnego, z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

3. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

4. Dodatek funkcyjny, o którym, mowa w § 12 ust. 1 w wysokości ustalonej dla dyrektora przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dwóch miesiącach nieobecności dyrektora, z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

 

§ 18.1. Dodatki funkcyjne przyznaje:

 1. nauczycielowi - dyrektor;

 2. dyrektorowi - wójt.

2. Dodatki funkcyjne wypłaca się miesięcznie z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

Rozdział V

Dodatki za warunki pracy

 

§ 19.1. Nauczycielom pracującym w trudnych, uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy, zgodnie z art. 34 Karty Nauczyciela.

2. Warunki pracy nauczyciela uznawane za trudne lub uciążliwe określa § 8 i § 9 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 2005r.

§ 20. Za prace w trudnych i uciążliwych warunkach uznaje się prowadzenie przez nauczycieli:

 1. zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych;

 2. indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego;

 3. zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu głębokim;

 4. zajęć dydaktycznych i wychowawczych w klasie, w której znajduje się co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością określoną w § 2 rozporządzenia z dnia 1 lutego 2002r., uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których nastąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust.1 rozporządzenia z dnia 15 lipca 2003r.

 

§ 21. Wysokość dodatku a trudne i uciążliwe warunki pracy określone w § 19 pkt. 1 do 4 wynosi 20% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę nauczania.

 

§ 22. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w mniejszym wymiarze zajęć.

2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się również za okresy: urlopu wypoczynkowego, urlopu macierzyńskiego oraz niewykonywania pracy z innych przyczyn w okresach, za które przysługuje wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy.

3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu, na koniec miesiąca, za który przysługuje wynagrodzenie.

4. Dodatek za warunki pracy dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora wójt, biorąc pod uwagę stopień trudności lub uciążliwości realizowanych zadań lub wykonywanych prac.

 

§ 23. Nauczycielce w ciąży, przeniesionej do pracy nieuciążliwej na podstawie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan ciąży nauczycielka nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej, dodatek za uciążliwe warunki przysługuje do dnia rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego w wysokości średniej miesięcznej dodatku za okres 3 miesięcy przed przeniesieniem.

 

§ 24. Nauczycielom pracującym z dziećmi i młodzieżą, których rodzaj i stopień niepełnosprawności został ustalony na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162) uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy oraz prowadzonych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328) - z tytułu pracy w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek za trudne warunki pracy określone w § 24 i § 25 zwiększony o 10% wynagrodzenia zasadniczego wypłacanego w terminie wypłaty wynagrodzeń.

 

Rozdział VI

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 25.1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o których mowa w ust. 1, uzyskuje się mnożąc wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 liczy się za pełną godzinę.

3. Godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z:

 1. zawieszeniem zajęć z powodu działania siły wyższej (np. epidemii, mrozów);

 2. wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy;

 3. rekolekcjami;

 4. udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej;

 5. chorobą dziecka nauczania indywidualnego, trwającego nie dłużej niż tydzień

  • traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia, za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub ?, gdy nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy), za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

5. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za te zajęcia innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.

 

§ 26. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio przepisy § 25 ust. 2 regulaminu.

 

§ 27.1. Liczbę godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw zrealizowanych w danym miesiącu przez poszczególnych nauczycieli, ustala dyrektor szkoły.

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się miesięcznie z dołu.

 

 

 

 

 

Rozdział VII

Dodatek mieszkaniowy

§ 28.1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, przysługuje dodatek mieszkaniowy, zwany dalej „dodatkiem mieszkaniowym”.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:

 1. przy jednej osobie w rodzinie - 6 %;

 2. przy dwóch osobach w rodzinie - 8 %;

 3. przy trzech osobach w rodzinie - 10 %;

 4. przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 12 %

miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia ustalonego przez Radę Ministrów.

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku mieszkaniowego zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:

 1. współmałżonka;

 2. dzieci pozostające na jego wyłącznym utrzymaniu;

 3. rodziców nauczyciela pozostającego na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela, nie osiągający dochodu;

 4. pozostające na utrzymaniu nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;

 5. pozostające na utrzymaniu nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci uczące się w szkołach wyższych, do czasu ukończenia studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem stale z nim zamieszkującym przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, które będzie im wypłacał ten dodatek.

5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny wniosek.

6. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie, a jeżeli zatrudnienie nauczyciela nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

7. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

 1. nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

 2. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

 3. odbywania przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa była zawarta;

 4. w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

 5. pozostawania w stanie nieczynnym;

 6. korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia.

8. Dodatek mieszkaniowy przyznaje:

 1. dla nauczyciela - dyrektor szkoły;

 2. dla dyrektora - wójt gminy.

9. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o której mowa w § 28 ust.3 nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić organ przyznający dodatek.

10. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

 

Rozdział VIII

Nagrody

 

§ 29. W budżecie gminy tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego i dyrektora szkoły.

 

§ 30. Z wyodrębnionego funduszu, o którym mowa w § 29 przeznacza się:

1) 20% środków na nagrody organu prowadzącego zwane nagrodą Wójta Gminy Kozielice;

2) 80% środków na nagrody Dyrektora szkoły.

 

§ 31. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

 

§ 32. Nagrody, o których mowa w § 29 są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

§ 33. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 roku.

 

§ 34.1. Nagroda może być przyznana nauczycielowi (dyrektorowi szkoły), który w danym roku uzyskał ocenę wyróżniającą za pracę pedagogiczną lub spełnia odpowiednio co najmniej 5 z następujących kryteriów:

1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach przeprowadzanych w szkole;

2) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w konkursach, zawodach, turniejach, olimpiadach;

3) posiada osiągnięcia w pracy wychowawczej i opiekuńczej;

4) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowuje publikacje fachowe związane z działalnością zawodową;

5) przygotowuje i organizuje imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne;

6) zabiega o pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, uzyskuje wymierne efekty w tej pracy;

7) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole organizując wycieczki umożliwiające uczniom udział w życiu kulturalnym;

8) podejmuje inicjatywy w ramach rady pedagogicznej, zmierzające do zapewnienia i poprawy efektywności kształcenia i wychowania oraz higieny i bezpieczeństwa uczniów;

9) organizuje i rozwija formy współpracy i współdziałania rodziców w życiu szkoły;

10) organizuje i rozwija formy współpracy szkoły z organizacjami działającymi w środowisku lokalnym;

11) uczestniczy w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego i bierze aktywny udział w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia;

12) udziela pomocy nauczycielowi podejmującemu pracę w zawodzie nauczycielskim;

13) wspiera działalność szkolnych organizacji uczniowskich, podejmuje opiekę nad tymi organizacjami i uzyskuje korzystne rezultaty w organizowaniu samorządności uczniowskiej;

14) dba o pozytywny wizerunek szkoły i promuje jej osiągnięcia na zewnątrz;

2. W przypadku nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkole, kandydaci do nagrody powinni spełniać, co najmniej 3 wymienione w § 34 ust. 1 oraz co najmniej 4 kryteria w zakresie organizacji placówki, do których zalicza się w szczególności:

 1. prawidłowo organizuje pracę szkoły, tworząc warunki do efektywnej pracy zatrudnionych w niej pracowników;

 2. twórczo wykorzystuje wyniki wewnętrznej i zewnętrznej oceny pracy placówki;

 3. ze szczególną starannością dba o mienie placówki i zabiega o polepszenie istniejącej bazy;

 4. prawidłowo dysponuje przyznanymi szkole środkami budżetowymi;

 5. uzyskuje znaczące efekty w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł.

 

§ 35. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta Gminy występuje:

 1. dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole;

 2. organizacje związkowe.

 

§ 36. Wniosek powinien zawierać dane osobowe kandydata (nazwisko i imię, informacje o wykształceniu, stopniu awansu zawodowego, stażu pracy pedagogicznej, nazwę szkoły i zajmowane stanowisko oraz uzasadnienie, w którym należy umieścić osiągnięcia kandydata do nagrody i opinie zakładowych organizacji związkowych).

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

§ 37. Traci moc uchwała Nr XXVI/181/09 Rady Gminy Kozielice z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawania nagród przez organ prowadzący szkołę i dyrektora szkoły.

§ 38. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 39. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                               Jacek Ogrodziński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 21-04-2010 09:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 21-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 21-04-2010 09:46