Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVII/194/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zasad otrzymywania diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniu Rady Gminy, Komisji.


UCHWAŁA Nr XXVII/194/10

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 25 lutego 2010 roku

W sprawie zasad otrzymywania diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniu Rady Gminy, Komisji.

Na podstawie art.25 ust. 4,6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1 .Radny otrzymuje przysługujące mu diety za udział w posiedzeniach:

1. Sesji Rady Gminy,

2. Komisji do której został powołany oraz posiedzeniach podkomisji lub zespołu wyłonionego ze składu tej komisji

3. Innych organów administracji publiczne ,stowarzyszeniach ,organizacji społecznych, szkoleniach o ile radny uczestniczy w nich z ramienia organu gminy.

§ 2.Radny otrzymuje dietę za każde posiedzenie określone w § 1, w którym brał udział. W razie zbiegu posiedzeń w tych samych dniach radny otrzymuje tylko jedną dietę bez względu na to w ilu posiedzeniach uczestniczył.

§ 3.Ustala się dietę za jedno posiedzenie według zasad:

1. Radny - w wysokości 200

2. Przewodniczący Komisji - w wysokości 220

3. Wiceprzewodniczący Rady - w wysokości 250

4.Przewodniczacy Komisji otrzymuje dietę określoną w ust.2 za posiedzenie komisji w której jest Przewodniczącym, w pozostałych przypadkach otrzymuje dietę w wysokości określonej w ust.1

5. Wiceprzewodniczący Rady Gminy otrzymuje dietę określoną w ust.3 za posiedzenie Sesji Rady Gminy, w pozostałych przypadkach otrzymuje dietę określoną w ust.1.

§ 4. Przewodniczący Rady Gminy otrzymuje dietę zryczałtowana w kwocie 800 zł miesięcznie.

§ 5 .1.Podstawą do wypłacenia diety radnemu jest obecność na posiedzeniu potwierdzona podpisem na liście obecności.

2. Podstawą do zwrotu kosztów podróży służbowych oraz diet za udział w posiedzeniach określonych w § 1 pkt. 3 jest polecenie wyjazdu służbowego wystawione przez Przewodniczącego Rady Gminy.

3. Zwrot kosztów przejazdu następuje na podstawie odrębnych przepisów.

§ 6 .Traci moc uchwała Nr XVIII/132/08 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zasad otrzymywania diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniu Rady Gminy, Komisji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 21-04-2010 09:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 21-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2010 09:37