Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIX/200/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice dla terenu obsługi podróżnych w obrębie ewidencyjnym Czarnowo.


UCHWAŁA NR XXIX/200/2010

RADY GMINY KOZIELICE

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Kozielice dla terenu obsługi podróżnych

w obrębie ewidencyjnym Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113.poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz.1237, z 2009 r. Nr 220 poz.1413), Rada Gminy Kozielice uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy wstępne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XV/108/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 sierpnia 2008 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obsługi podróżnych w obrębie Czarnowo - gmina Kozielice, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice uchwalonego uchwałą nr XXV/261/2001 Rady Gminy Kozielice z dnia 28 grudnia 2001 r., zmienionego uchwałą nr XV/125/04 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 września 2004 r., uchwałą nr XXIII/186/2005 Rady Gminy Kozielice z dnia 7 lipca 2005 r., uchwałą nr IX/52/2007 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 października 2007 r., uchwałą nr XXVIII/195/2010 z dnia 18 marca 2010 r. oraz nr XXVIII/196/2010 z dnia 18 marca 2010 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Czarnowo, gmina Kozielice, zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objętego planem określa rysunek w skali 1 : 1 000, zwany dalej rysunkiem planu.

3. Obszar planu, o powierzchni 4,90 ha, obejmuje teren działki nr 171/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Czarnowo.

4. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

 1. załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1 : 1 000;

 2. załącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice w skali 1 : 20 000, dla obszaru objętego niniejszym planem, świadczący o zgodności rozwiązań planu ze Studium

 3. załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

 4. załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania.

5. Przedmiotem planu jest ustalenie zasad zagospodarowania terenów usługowych w zakresie lokalizacji obiektów, służących obsłudze podróżnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

Rozdział 2

Zasady konstrukcji planu

§ 2. 1. Obszar objęty planem podzielony został na tereny elementarne, dla których ustala się przeznaczenie i sposoby użytkowania terenu.

2. Tereny elementarne oznaczone są niżej opisanymi symbolami:

 1. KS,U - teren obsługi komunikacyjnej wraz z usługami towarzyszącymi;

 2. ZP - teren zieleni urządzonej;

 3. IT - teren urządzeń infrastruktury technicznej;

3. Każdy teren elementarny oznaczono na rysunku planu oraz w tekście planu identyfikatorem cyfrowo - literowym; liczba oznacza kolejny numer terenu, symbol literowy oznacza funkcję terenu

§ 3. W granicach obszaru objętego planem nie określa się:

 1. granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,

 2. ustaleń dotyczących zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

 3. granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości,

ze względu na brak występowania takich terenów.

§ 4. 1. Ustala się następujące definicje terminów użytych w planie:

 1. linia rozgraniczająca - linia oddzielająca poszczególne tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

 2. nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu i urządzeniami infrastruktury technicznej;

 3. przepisy odrębne - należy przez to rozumieć aktualne przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, a także ratyfikowane umowy międzynarodowe, prawodawstwo organizacji organów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem oraz praw Unii Europejskiej, obowiązujące w regulowanej dziedzinie przepisy odrębne - aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne;

 4. reklama wolno stojąca - samodzielny obiekt przeznaczony wyłącznie do ekspozycji napisów, znaków graficznych i innych elementów dekoracyjnych o charakterze informacyjnym lub marketingowym;

 5. teren elementarny - część obszaru objętego planem wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony numerem i symbolem funkcji;

 6. urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym - urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, takie jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, śmietniki, chodniki, dojścia i dojazdy.

2. Nie zdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe

§ 5. 1. Wyznacza się teren usługowy w zakresie obsługi komunikacyjnej z urządzeniami towarzyszącymi obiektom budowlanym, oznaczony na rysunku planu symbolem 1 KS,U o powierzchni 4,53 ha.

2. Na terenie 1 KS,U ustala się realizację stacji paliw, myjni, stacji obsługi pojazdów, części gastronomicznej i bazy noclegowej oraz inne usługi towarzyszące, związane z obsługą podróżnych oraz zieleni urządzonej, miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz parkingu dla samochodów ciężarowych.

3. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz sposobu zagospodarowania terenu:

 1. lokalizacja usług handlu w obiekcie stacji paliw;

 2. lokalizacja wolnostojącego obiektu gastronomicznego i noclegowego;

 3. dopuszcza się realizację urządzeń infrastruktury technicznej

 4. nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu:

  1. w odległości 20m od linii rozgraniczającej północnej granicy terenu elementarnego;

  2. w odległości 10m od linii rozgraniczającej teren oznaczony na rysunku planu symbolem 2 ZP;

  3. w odległości 40m od granicy z działką drogową drogi wojewódzkiej nr 122 oraz łącznicy drogowej węzła drogowego na drodze krajowej S-3 [przebiegających poza obszarem opracowania].

 5. powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni terenu;

 6. wysokość zabudowy do 2 kondygnacji - do 9,0 m;

 7. dachy dowolne:

a) przestrzenne o kątach nachylenia połaci 30÷35°,

b) płaskie;

 1. ustala się zakaz realizacji reklam wolnostojących w odległości mniejszej niż 40,00m od zewnętrznej krawędzi jezdni łącznicy drogowej węzła drogowego na drodze krajowej S-3, przylegającej do obszaru opracowania oraz nie wyższych niż 24m;

 2. powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni terenu;

 3. poza obszarem zabudowanym i utwardzonym teren urządzić w formie zieleni ozdobnej niskiej i średniej;

 4. szpaler zieleni izolacyjnej wg rysunku planu - pas szerokości min.5,0m.

4. W zakresie ochrony środowiska ustala się:

 1. wprowadzenie pasa zieleni wysokiej i niskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej oraz od terenów rolniczych, położonych poza granicami opracowania;

 2. ustala się zachowanie w max stopniu istniejącego zadrzewienia z możliwością wycinki niezbędnych drzew dla celów sanitarnych; dopuszcza się również niezbędną wycinkę drzew, jeżeli jest to spowodowane potrzebą realizacji sieci infrastruktury technicznej i komunikacji;

 3. uzupełnienia nowymi nasadzeniami - gatunkami rodzimymi [o dużych walorach dekoracyjnych i biocenotycznych];

 4. prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w sposób nie naruszający systemów korzeniowych drzew;

 5. wykluczenie możliwości zanieczyszczenia podłoża gruntowego w trakcie realizacji usług i parkingów;

 6. zamknięcie w granicach własnej działki wszelkiej uciążliwości, wynikającej z prowadzonych działalności usługowych;

 7. sposób zagospodarowania terenu nie może zmieniać kierunków odpływu wód gruntowych i powierzchniowych na terenach sąsiednich;

 8. inwestycja polegająca na budowie stacji paliw, zawierającej instalacje do magazynowania i dystrybucji produktów naftowych, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, mogących wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko;

 9. projektowane nawierzchnie utwardzone powinny być tak uszczelnione, aby uniemożliwić bezpośrednio przenikanie zanieczyszczeń do gruntu i wyposażone w wewnętrzny system kanalizacyjny;

 10. konieczne, stosowne do aktualnych możliwości technologicznych, zabezpieczenia instalacji i zbiorników przed przedostaniem się do gruntu substancji ropopochodnych;

 11. na etapie projektu budowlanego obowiązuje opracowanie projektu zagospodarowania terenu z możliwością etapowania inwestycji;

 12. konieczne prowadzenie systematycznego monitoringu lokalnego stacji paliw i jej otoczenia, w tym stałego monitoringu szczelności urządzeń stacji oraz jakości składu wód podziemnych;

 13. przy realizacji ustaleń planu należy przestrzegać następujących zasad:

 1. chronić próchniczą warstwę gleby przed degradacją i niszczeniem,

 2. przewidzieć zdjęcie próchniczej warstwy ziemi - w trakcie realizacji inwestycji glebę i humus należy gromadzić w pryzmach, a po jej zakończeniu wykorzystać przy zagospodarowaniu terenów zielonych.

5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

 1. wzdłuż dróg publicznych zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych przęseł betonowych, a także o wysokości przekraczającej 1,7 m;

 2. lokalizację reklam wolno stojących warunkuje się nie powodowaniem ograniczeń w prowadzeniu sieci inżynieryjnych ani utrudnień w ruchu drogowym.

6. Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości:

  1. dopuszcza się podział terenu warunkiem zapewnienia dla każdej z wyodrębnionych działek budowlanych minimalnej powierzchni działki - 9 000 m2 [nie dotyczy ewentualnych działek, stanowiących wewnętrzną komunikację].

  2. kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego przyległego do frontu działki - 900.

  3. dopuszcza się odstępstwo o +10/-10 stopni od ustalonego kąta nachylenia granic nowo wydzielanych działek.

  4. przebieg linii dla celów opracowań geodezyjnych określa się poprzez odczyt graficzny osi linii z rysunku planu.

7. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu:

 1. ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz nowego zagospodarowania tymczasowego,

 2. do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały, ustala się możliwość użytkowania terenów w sposób dotychczasowy.

8. Zasady obsługi komunikacyjnej:

  1. powiązanie terenu objętego niniejszym planem miejscowym z siecią dróg publicznych odbywa się poprzez drogę wojewódzką nr 122, na warunkach podłączenia ustalonych z zarządcą drogi;

  2. obsługa komunikacyjna terenu objętego planem odbywa się poprzez tylko jeden zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej nr 122 [zjazd-wjazd];

  3. wyjazd z drogi publicznej do obiektów i urządzeń obsługi ruchu i wjazd na drogę wojewódzką nie może być usytuowany w obszarze oddziaływania skrzyżowania lub węzła - proponowane miejsce zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej oznaczono na rysunku planu;

  4. obsługa komunikacyjna planowanych obiektów i urządzeń poprzez wewnętrzne drogi manewrowe;

  5. dopuszcza się możliwość obsługi komunikacyjnej terenów, położonych na północ od granic opracowania poprzez teren oznaczony symbolem 1 KS/U;

  6. ustala się następujące wskaźniki do obliczenia zapotrzebowania na miejsca postojowe dla samochodów osobowych:

   1. stacja paliw - min.10 miejsc postojowych,

   2. gastronomia - min.2 miejsca postojowe/10 miejsc konsumpcyjnych,

   3. baza noclegowa - min.1 miejsce postojowe/pokój noclegowy;

   4. usługi inne - min.1 miejsce postojowe na 50m2 powierzchni użytkowej usług.

9. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

   1. w zakresie zaopatrzenia w wodę:

 1. z projektowanej sieci wodociągowej, zasilanej ze stacji wodociągowej zlokalizowanej w Kunowie, gmina Banie;

 2. dopuszcza się również zaopatrzenie w wodę z projektowanej sieci wodociągowej, bazującej na komunalnym ujęciu w Siemczynie lub na bazie własnego ujęcia [po wcześniejszym dokonaniu badań hydrogeologicznych w zakresie możliwości realizacji takiego ujęcia];

 3. zaopatrzenie w wodę dla celów przeciwpożarowych z hydrantów zamontowanych na projektowanej sieci wodociągowej.

   1. w zakresie odprowadzenia ścieków:

 1. odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej do komunalnej oczyszczalni ścieków w Kozielicach;

 2. odprowadzenie wód opadowych, poprzez separatory do projektowanej kanalizacji deszczowej wyposażonej na wylocie w urządzenia podczyszczające, z odprowadzeniem do istniejącego Kanału Czarnego - poza obszarem opracowania;

 3. obowiązek przyłączania terenów i budynków do sieci kanalizacyjnej; dopuszcza się możliwość wykonania podłączenia do zbiorników bezodpływowych wyłącznie do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej.

 1. w zakresie zaopatrzenia w ciepło w indywidualnym systemie ogrzewania, z zastosowaniem alternatywnych źródeł ciepła, zasilanych ekologicznymi nośnikami energii - paliwa ciekłe, gaz płynny, energia elektryczna, inne.

 2. w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

 1. zasilanie planowanych obiektów z planowanej stacji transformatorowych 15/0,4 kV, na terenie 3 IT;

 2. projektowaną na terenie 3 IT stację transformatorową 15/0,4 kV zasilić planowaną linią średniego napięcia - poza granicami opracowania;

 3. planowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego napięcia - 0,4 kV;

 4. budowę oświetlenia terenu.

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

 1. docelowo zasilanie obiektów na obszarze opracowania gazem przewodowym średniego ciśnienia, po doprowadzeniu gazu do miejscowości;

 2. planowane obiekty zasilić projektowaną rozdzielczą siecią średniego ciśnienia - ? 32 ÷180 mm;

 3. przyłączanie odbiorców za pośrednictwem domowych węzłów redukcyjnych na ciśnienie użytkowe;

 4. projektowaną sieć rozdzielczą lokalizować w ciągach parkingowych i dróg manewrowych;

 5. realizowane sieci gazowe posiadają strefy kontrolowane o szerokościach określonych w przepisach odrębnych - w obszarach tych stref istnieje ograniczenie praw własności właścicieli gruntów, związane z eksploatacją tej sieci;

 6. do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się stosowanie gazu bezprzewodowego.

6) w zakresie telekomunikacji ustala się:

 1. obsługę telekomunikacyjną obiektów na obszarze opracowania przez istniejącą centralę telefoniczną w Kozielicach;

 2. sieć abonencką wykonać jako sieć kablową w kanalizacji teletechnicznej;

 3. dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie 1 KS,U - również poza liniami zabudowy, o wysokości masztu do 60 m.

  1. w zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów - w systemie miejskim; odpady winny być wstępnie segregowane w miejscu ich powstawania i gromadzone w pojemnikach o wielkości odpowiedniej do rodzaju zastosowania oraz wywożone specjalistycznym transportem na istniejące wysypisko komunalne, położone poza obszarem opracowania.

10. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów wynikające z przepisów odrębnych oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

 1. przy projektowaniu obiektów budowlanych należy zapewniać ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej określonymi przepisami odrębnymi;

 2. przy projektowaniu obiektów budowlanych, zwłaszcza przeznaczonych na stały pobyt ludzi należy przestrzegać przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku i przepisów ppoż.

 3. wszelkie obiekty o wysokości 50 m n.p.t. i większej, należy zgłaszać do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP przed wydaniem pozwolenia na budowę;

 4. wszelkie obiekty o wysokości 100 m n.p.t. i większej, podlegają uzgodnieniu z Prezesem Lotnictwa Cywilnego.

§ 6. 1. Wyznacza się teren elementarny oznaczony na rysunku planu symbolem 2 ZP z przeznaczeniem na zieleń urządzoną o powierzchni 0,34 ha.

2. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

 1. zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej;

 2. zakaz lokalizacji miejsc postojowych;

 3. udział powierzchni biologicznie czynnej - min.70% powierzchni ustalenia;

 4. dopuszcza się lokalizację elementów małej architektury, w tym wyposażenie placów zabaw dla dzieci, altan, ławek, itp.

 5. obowiązek realizacji zieleni izolacyjnej od strony Kanału Banie Parnica.

4. W zakresie ochrony środowiska ustala się utrzymanie istniejącego drzewostanu z nowymi nasadzeniami - gatunkami rodzimymi [o dużych walorach dekoracyjnych i biocenotycznych] w pasie o szerokości min. 10m od strony Kanału Banie Parnica oraz min. 5m od terenu infrastruktury technicznej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 IT.

5. Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości - ustala się zakaz wtórnego podziału nieruchomości.

6. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

 1. ustala się zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych,

 2. od strony terenu 1 KS,U dopuszcza się możliwość grodzenia terenu 2 ZP ażurowym ogrodzeniem lub żywopłotem ciętym o wysokości do 1,2m, natomiast na tyłach działki dopuszczalne jest ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej o wysokości do 1,7m z zastosowaniem prześwitów o wymiarach 50 m x 15 m co 30 m.

7. Ustalenia w zakresie komunikacji:

 1. obsługa komunikacyjna terenu 2 ZP - poprzez teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1 KS,U;

 2. nie ustala się wymogów dotyczących lokalizacji miejsc postojowych

§ 7. Wyznacza się teren elementarny oznaczony na rysunku planu symbolem 3 IT z przeznaczeniem na cele urządzeń infrastruktury technicznej - stacji transformatorowej 15/04 kV i urządzeń podczyszczających wylot kolektora deszczowego, o powierzchni 0,03 ha.

1. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowanie terenu:

 1. lokalizacja stacji kontenerowej lub typu miejskiego,

 2. powierzchnia zabudowy do 10,0 m2,

 3. wysokość zabudowy do 4,0 m,

 4. dach dowolny:

 1. przestrzenny o kątach nachylenia połaci min. 35° lub

 2. płaski;

 1. poza urządzeniami infrastruktury teren urządzić w formie niskiej zieleni ozdobnej;

 2. dopuszczalna lokalizację innych urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania terenu objętego planem;

 3. ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamowych.

2. Ustalenia dotyczące zasad podziału nieruchomości:

 1. teren 3 IT stanowi część działki nr: 171/4 - teren wymaga wydzielenia w liniach rozgraniczających;

 2. dopuszcza się podział terenu pod poszczególne urządzenia infrastruktury technicznej.

3. Ustalenia w zakresie komunikacji:

 1. ustala się obsługę komunikacyjną terenu 3 IT - poprzez teren 1 KS,U;

 2. nie ustala się wymogów dotyczących lokalizacji miejsc postojowych.

§ 8. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą zmienia się przeznaczenie 4,90 ha gruntów rolnych pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze, w tym:

 1. 0,10 ha gruntów klasy R IVb;

 2. 4,71 ha gruntów klasy R V;

 3. 0,09 ha gruntów klasy Lz V.

§ 9. Ustalenia dotyczące stawek procentowych służących naliczeniu opłaty planistycznej - wysokość jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, pobieranej przez Wójta przy zbyciu nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z ustaleniami niniejszego planu, ustala się na:

  1. dla terenów o symbolach: 1 KS,U - 30%;

  2. dla terenów o symbolach: 2 ZP, 3 IT - 0%.

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Kozielice.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jacek Ogrodziński

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO-OBRĘB EWIDENCYJNY CZARNOWO - str. 1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 19-05-2010 10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 19-05-2010
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2010 10:35