Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXII/219/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozielice z I półrocze roku budżetowego.


Uchwała Nr XXXII/219/10

Rady Gminy Kozielice

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

 

 

 

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozielice za I półrocze roku budżetowego.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art.266, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami) Rada Gminy Kozielice uchwala co następuje:

 

§ 1. Wójt Gminy Kozielice przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego:

1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze,

2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

 

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozielice za I półrocze powinna zawierać:

  1. zestawienie dochodów i wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

  2. zestawienie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,

  3. zestawienie wydatków budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,

  4. zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

  5. zestawienie wydatków jednostek pomocniczych,

  6. część opisową zawierającą ogólną informację na temat wykonania dochodów i wydatków za I półrocze, stanie zobowiązań Gminy w tym wymagalnych oraz stanie należności.

  7.  

§ 3. Zestawienia określone w § 2 powinny być ujęte w formie tabelarycznej, w rozbiciu na niżej podane pozycje:

- plan po zmianach

- wykonanie za I półrocze w złotych,

- wykonanie za I półrocze w procentach w stosunku do planu po zmianach.

 

§ 4. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządza się w formie tabelarycznej.

 

§ 5. Zapisy § 4 mają zastosowanie po raz pierwszy do informacji sporządzanej na I półrocze 2011 r.

 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXX/266/06 Rady Gminy Kozielice z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozielice za I półrocze roku budżetowego.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 13-09-2010 12:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 13-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 13-09-2010 12:02