Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXII/217/10 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kozielice, procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.


Uchwała Nr XXXII/217/10

Rady Gminy Kozielice

z dnia 30 sierpnia 2010 roku

w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kozielice, procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy Kozielice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W celu opracowania projektu budżetu Gminy Kozielice, Wójt w terminie do 30 września wydaje zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy przez podległe Gminie, gminne jednostki organizacyjne, uwzględniając w nim między innymi:

 • założenia do projektu budżetu określających między innymi główne cele polityki społecznej, gospodarczej i finansowej gminy w roku budżetowym,

 • przewidywane stawki podatków i opłat lokalnych

 • informacje o przyznanych gminie kwotach subwencji, dotacji do budżetu i prognozowanych dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

 • prognozy wzrostu cen w roku budżetowym,

 • przewidywane zatrudnienie na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy i w roku budżetowym ( z uwzględnieniem ewentualnych zmian),

 • wynagrodzenia obowiązujące w roku poprzedzającym rok budżetowy i planowanego wskaźnika wzrostu w roku budżetowym,

 • planowane zmiany organizacyjne oraz koszty utrzymania obiektów i urządzeń.

2. Radni, Komisje Rady Gminy, przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy ( sołectw) , mieszkańcy w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy mogą składać do Wójta Gminy Kozielice wnioski dotyczące wprowadzenia zadań do budżetu gminy.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych i samodzielne stanowiska przedkładają Skarbnikowi Gminy materiały planistyczne na drukach według wzorów ustalonych przez Wójta w zarządzeniu w terminie do 15 października .

4. Wraz ze składanymi materiałami planistycznymi o których mowa w ust.3 przedstawiają objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków.

5.Skarbnik Gminy w oparciu o przedłożone materiały i wnioski , a także obliczone szacunkowe kwoty dochodów własnych gminy , projektów dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej, subwencji z budżetu państwa oraz udziałów w podatkach, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków (w szczegółowości do działu , rozdziału i paragrafu) do projektu budżetu w terminie do 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 2. 1. Projekt uchwały budżetowej sporządza się w szczegółowości określonej w przepisach ustawy o finansach publicznych.

2. Załącznik do projektu uchwały budżetowej o dochodach sporządza się w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

3. Załącznik do projektu uchwały budżetowej o wydatkach sporządza się z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.

4. Wszystkie pozostałe załączniki do projektu uchwały budżetowej sporządza się w szczegółowości określonej w ust.2 i 3, jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej.

§ 3. Do projektu uchwały budżetowej sporządza się uzasadnienie zawierające w szczególności:

 1. W zakresie dochodów - omówienie poszczególnych źródeł dochodów.

 2. W zakresie wydatków - omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

 3. W zakresie przychodów i rozchodów - omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich.

§ 4. Wójt Gminy Kozielice przedkłada w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz wieloletnią prognozą finansową:

 • Radzie Gminy,

 • Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 5. Wójt Gminy opracowany projekt uchwały budżetowej umieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kozielice.

§ 6. Przewodniczący Rady Gminy nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu budżetu, przesyła projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami do zaopiniowania stałym komisjom rady. Jednocześnie Przewodniczący Rady określa planowany termin sesji, na której uchwalony będzie budżet.

§ 7. 1. Komisje Rady Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu uchwały budżetowej odbywają posiedzenia, na których formułują swoje opinie o projekcie budżetu.

2. Opinie poszczególnych komisji są podstawą do sformułowania przez Komisję Budżetową opinii końcowej o projekcie budżetu.

3. W przypadku zgłoszenia przez Komisję propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia przewidzianego w projekcie budżetu ma ona obowiązek wskazania źródła jego sfinansowania.

§ 8. 1. Wójt może z własnej inicjatywy oraz na podstawie wniosków zawartych w opiniach komisji zaproponować autopoprawki do przedłożonego Radzie projektu uchwały budżetowej.

2. W przypadku nieuwzględnienia przez Wójta wniosków zawartych w opiniach Komisji, Wójt zobowiązany jest przedstawić swoje stanowisko.

§ 9. 1. Uchwałę budżetową Rada Gminy Kozielice uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.

2. W przypadku nie uchwalenia uchwały budżetowej w terminie do 31 stycznia roku budżetowego, Regionalna Izba Obrachunkowa w terminie do końca lutego roku budżetowego ustala budżet gminy. Do dnia ustalenia budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest projekt uchwały budżetowej.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 11.Traci moc uchwała Nr XV/131/04 z 23 września 2004 r. Rady Gminy Kozielice w sprawie procedury tworzenia i uchwalania budżetu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 13-09-2010 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 13-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 13-09-2010 12:06