Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIII/225/2010 Rady Gminy Kozielice z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.


Uchwała Nr XXXIII/225/10
Rady Gminy Kozielice

z dnia 21 października 2010 r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 ) i art. 5 ust.1, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Od gruntów : 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł. od 1 ha powierzchni, 

c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,41 zł. od 1 m2 powierzchni, 

d) wykorzystywanych na cele rekreacyjne - 0,41 od 1 m2 powierzchni, 

e) pozostałych, innych niż wymienione - 0,10 zł od 1 m2 powierzchni. 

§ 2. 1. Od budynków lub ich części : 

a) mieszkalnych - 0,60 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 19,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego - 7,06 zł. od 1 m 2 powierzchni użytkowej, 

f) pozostałych w tym : - domki letniskowe i rekreacyjne - 7,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, - garaże - 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, - pozostałych budynków, innych niż wymienione - 3,20 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

2. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust 3-7. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/168/09 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej niż z dniem 01 stycznia 2011 roku

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

1) 1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992 ). 

2) 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 04-11-2010 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 04-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 04-11-2010 13:01