Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta gminy Kozielice z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu.


 

 

 

 

Zarządzenie Nr 2/2011

Wójta Gminy w Kozielicach

z dnia 10.01.2011 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu.

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz.128 ,Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 37 ust.1, art. 38 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z póź.zm,) Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

 

§ 1.Ogłosić I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości

gruntowej niezabudowanej:

 

- działka nr 149 o pow. 0,82 ha - obręb Rokity

 

Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż powyższych nieruchomości. Regulamin stanowi

załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 3. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin przetargu podać do publicznej wiadomości w

sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 2/2011

z dnia 10.01.2011r.

Wójta Gminy Kozielice

 

 

WÓJT GMINY KOZIELICE

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej

 

 

 

Lp.

 

Obręb

 

Nr działki

 

Nr KW

 

Pow. ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

zagospodarz. przestrzennego

Cena

wywoławcza

 

Wadium

 

1.

 

Rokity

 

149

 

SZ2T

00031154/0

 

0,82

 

niezabudowana

 

Teren rolny objęty zakazem zabudowy

 

21.000

 

3.000

 

Nieruchomość wolna od ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osobistych i innych obciążeń.

Sprzedaż nieruchomości dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póź.zm)

Agencji Nieruchomości Rolnej przysługiwać będzie prawo pierwokupu, w przypadku gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie będzie spełniać warunków wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2004r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U. Nr 64, poz.592/.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy nr 61 9387 0003 0000 1078 2000 0030 w terminie do dnia 10 lutego 2011 roku z określeniem numeru geodezyjnego działki.

Za termin wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu na wskazane konto.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2011 roku o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy w Kozielicach pok. Nr 13.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia , natomiast w przypadku pozostałych osób zostanie zwrócona nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osiągnięta w przetargu cena nieruchomości winna być uiszczona nie później niż do dnia przeniesienia praw własności.

O terminie i miejscu zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Kozielice www.bip.kozielice.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kozielicach pokój nr 12 , lub tel. 91 5611141.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 2/2011

z dnia 10.01.2011r.

 

 

 

R E G U L A M I N

ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 

 

§ 1.W przetargu mają prawo wziąć udział osoby prawne i osoby fizyczne.

§ 2.Nieruchomość sprzedana zostanie w drodze przetargu ustnego.

§ 3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto Urzędu Gminy Kozielice nr

61 9387 0003 0000 1078 2000 0030 wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu, najpóźniej

do dnia 10 lutego 2011 roku. Za termin wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu wadium

na wskazane konto.

§ 4.Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji

Przetargowej.

§ 5.Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę.

§ 6.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przegrał przetarg podlega zwrotowi niezwłocznie po

odwołaniu lub zamknięciu przetargu, po dokonaniu przez Przewodniczącego Komisji

przetargowej zapisu „zwrot wadium data i podpis”.

§ 7.Wadium wpłacone przez uczestnika ,który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia

Nieruchomości.

§ 8.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika ,który wygrał przetarg od zawarcia

umowy.

§ 9.Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do

pełnych dziesiątek złotych.

§ 10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeśli przynajmniej jeden uczestnik

zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

§ 11.Uczestnik ,który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

§ 12.Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedawanej nieruchomości(umniejszoną o

wpłacone wadium) nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

§ 13.Opłaty notarialne, sądowe pokrywa w całości nabywca.

§ 14.Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości, płatna jednorazowo w ciągu

21 dni od dnia zamknięcia przetargu.

§ 15.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi postawę do zawarcia umowy sprzedaży.

§ 16. Granice nabywanej nieruchomości ,wygrywający przetarg ustali na koszt własny.

§ 17.W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej oraz

osoby bliskie tym osobom.

§ 18.Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 12-01-2011 08:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 12-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 12-01-2011 08:17