Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXVI/218/2005 z dnia15 grudnia 2005 r. w sprawie określenia rocznych stawek odaku od ieruchomości, zwolnień od tego podatku.


U c h w a ł a Nr XXVI/218/2005

R a d y G m i n y w K o z i e l i c a c h

z d n i a 15 grudnia 2005 roku.

w sprawie: określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 ) w związku z art. 5 ust. 1, i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ( tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683,

z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz.2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz.1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz.1484) Rada Gminy uchwala się co następuje:

§ 1.

1. od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,68 zł. od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,61zł. od 1 ha powierzchni,

c) związanych z prowadzeniem działalności w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków - 0,05 zł. od 1 m2 powierzchni,

d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,33 zł. od 1 m2 powierzchni,

e) wykorzystywanych na cele rekreacyjne - 0,33 zł. od 1 m2 powierzchni,

f) pozostałych, innych niż wymienione - 0,08 zł. od 1 m2 powierzchni,

§ 2.

2. od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych - 0,46 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,48 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,58 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych - 3,71 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego - 6,17zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f) pozostałych w tym : garaże, domki letniskowe i rekreacyjne - 6,17 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,

g) pozostałych budynków, innych niż wymienione - 3,09 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. od budowli :

a) związanych z prowadzeniem działalności w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków - 0, 01 % od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3-7,

b) służących do wytwarzania energii elektrycznej za pomocą siłowni wiatrowych - 1 % od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7,

c) pozostałych budowli, innych niż wymienione - 2% od wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust 3-7.

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992 ).

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

§ 3.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części oraz grunty zajęte na potrzeby jednostek i zakładów budżetowych, instytucji kultury powiązanych z budżetem gminy Kozielice .

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XVII/144/2004 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 04-01-2006 12:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2006 12:02