Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXVI/219/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostakach organizacy


U c h w a ł a Nr XXVI/219/05

R a d y G m i n y w K o z i e l i c a c h

z d n i a 15 grudnia 2005 roku.

w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441,) w związku z art. 10 i art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1( Dz.U z 2002r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004r. Nr 92, poz.880, Nr 92 poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169,poz.1419) - Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1.

Określa się stawki podatku od środków transportowych sposób następujący :

1). od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony

i poniżej 12 ton

a) od 3,5 t do 5,5 t włącznie 600zł.

b) od 5,5 t do 9 t włącznie 1000zł.

c) od 9 t i poniżej 12 t 1200zł

.

2).od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton :

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

Oś (osie) jezdna

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym

za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

dwie osie

12

13

0

128

13

14

128

353

14

15

353

497

15

497

1125

trzy osie

12

17

128

222

17

19

222

456

19

21

456

592

21

23

592

911

23

25

911

1416

25

911

1416

cztery osie i więcej

12

25

592

600

25

27

600

936

27

29

936

1485

29

31

1485

2203

31

1485

2203

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992 ),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 ).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej -wydanie specjalne.

3).od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1400,

4).od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton :

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu

pojazdów : ciągnik siodłowy+ naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa(w tonach)

stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś (osie ) jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

dwie osie

12

18

0

35

18

25

239

432

25

31

503

826

31

1269

1740

trzy osie

12

40

1119

1548

40

1548

2289

5)od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - 1200zł.

6). od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton :

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach )

stawka podatku w złotych

nie mniej

niż

mniej niż

Oś jezdnia z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

jedna oś

12

18

0

23

18

25

160

288

25

288

504

Dwie osie

12

28

189

278

28

33

551

764

33

38

764

1160

38

1032

1527

Trzy osie

12

38

608

847

38

847

1150

7).od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a).mniej niż 30 miejsc- 800zł.

b).równej lub wyższej niż 30 miejsc-1000 zł.

§ 2.

Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe będące w posiadaniu Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy objętych budżetem Gminy Kozielice, z wyjątkiem pojazdów wymienionych w art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy.

§ 3.

Traci moc uchwała nr 146/2004 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 15 grudnia 2004 roku

w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych , osobach prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskie,

wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 04-01-2006 12:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2006 12:03