Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XX/127/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 03 września 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kozielice na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową lub montażem biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków


Uchwała Nr XX/127/20

Rady Gminy Kozielice

z dnia 03 września 2020 roku.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kozielice na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową lub montażem biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1815 ), art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z  2020 r. poz. 1219), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 ) Rada Gminy Kozielice uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kozielice na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową lub montażem biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, w brzmieniu określonym w Regulaminie, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów związanych z budową biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, stanowią wsparcie finansowe Gminy dla nieruchomości w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego w Gminie Kozielice.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XIX/121/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 6 sierpnia 2020r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Kozielice na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,związanych z budową lub montażem biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 4

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik

do Uchwały Nr XX/127/20

Rady Gminy Kozielice

z dnia 03 września 2020

Regulamin udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową lub montażem biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa tryb postępowania w sprawie udzielania osobom fizycznym dotacji celowych zwanych dalej „dotacjami” na dofinansowanie kosztów budowy lub montażu nowych biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków służących odprowadzeniu ścieków bytowych lub komunalnych z budynków mieszkalnych położonych na terenie gminy Kozielice.

§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) wniosku - rozumie się przez to pisemne oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie w celu otrzymania dotacji z żądaniem jej przyznania;

2) dotacji celowej - rozumie się przez to środki pochodzące z budżetu Gminy przeznaczone na dofinansowanie części kosztów inwestycji;

3) inwestycji - rozumie się przez to budowę lub montaż biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków;

4) Wnioskodawcy - rozumie się przez to osobę fizyczną będąca właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości; Wnioskodawcą może być również osoba fizyczna władająca nieruchomością na podstawie stosownej umowy zawartej z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym za ich zgodą albo samoistnym posiadaczem gruntu;

5) Gminie - rozumie się przez to Gminę Kozielice;

6) umowa o udzielenie dotacji - rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą, mającą na celu określenie warunków przyznania oraz sposobu udzielania i rozliczania dotacji;

7) kosztach kwalifikowanych - rozumie się przez to koszty faktycznie poniesione wraz z podatkiem VAT przez Wnioskodawcę na inwestycję, potwierdzone rachunkami bądź fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę, obejmujące koszty:

a) zakupu materiałów budowlanych,

b) budowy/montażu biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków,

8) odbiorcy ścieków - rozumie się przez to Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie;

2. Udzielenie dotacji w ramach dofinansowania odbywa się na podstawie ustalonych etapów dofinansowania inwestycji do wysokości środków ustalonych przez Radę Gminy w budżecie na dany rok.

Rozdział 2.
Warunki uzyskania dotacji

§ 31. O dotację może ubiegać się Wnioskodawca spełniający łącznie następujące warunki:

1) posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością położoną na terenie gminy Kozielice lub włada taką nieruchomością jako posiadacz samoistny;

2) zobowiązuje się wybudować biologiczną oczyszczalnie przydomową, na nieruchomości, o której mowa w pkt 1.

2. Jeżeli biologiczna oczyszczalnia przydomowa ma być podłączona do dwóch lub więcej nieruchomości, o dotację może ubiegać się tylko osoba wskazana w porozumieniu zawartym pomiędzy właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości.

3. Dofinansowaniem mogą być objęte tylko inwestycje określone w umowie o udzielenie dotacji, zawartej po wejściu w życie niniejszej uchwały i przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

Rozdział 3.
Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji

§ 41. Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest do złożenia w siedzibie Urzędu Gminy Kozielice wniosku wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2.

2. Załączniki do wniosku o udzielenie dotacji :

1) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (kserokopia poświadczona);

2) umowa lub inny dokument poświadczający prawo do dysponowania nieruchomością, jeżeli Wnioskodawca nie  jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości (kserokopia poświadczona);

3) faktura lub szacunkowy koszt wykonania biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków;

4) porozumienie właścicieli lub samoistnych posiadaczy nieruchomości w przypadku, gdy biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków ma być podłączona do dwóch lub więcej nieruchomości.

3. Kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę, z możliwością wglądu do oryginalnych dokumentów na żądanie organu przyznającego dotację.

4. Jeżeli złożony wniosek jest niekompletny, zawiera błędy lub braki wyłączające rozpatrzenie wniosku i uniemożliwiające zarejestrowanie wniosku na liście wniosków o dotację Wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

5. Pozostawienie wniosku bez rozpoznania nie wyklucza możliwości ponownego złożenia wniosku.

6. Wniosek o przyznanie dotacji celowej rozpatruje Wójt Gminy biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  1. spełnienie warunków formalnych

  2. celowość i efektywność wykorzystania środków publicznych

7. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą umowy o udzielenie dotacji.

8. Wnioskodawca zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia wniosku i ewentualnym terminie podpisania umowy o udzielenie dotacji celowej.

9. Dotacje udzielane będą do momentu wyczerpania się środków finansowych na dany rok budżetowy.

10. Pozytywnie rozpatrzone wnioski, które wykraczają poza możliwości finansowe Gminy w danym roku kalendarzowym, będą stanowiły podstawę do zawarcia umowy w następnym roku budżetowym, o ile Gmina będzie dysponowała środkami na ten cel.

Rozdział 4.
Sposób rozliczenia dotacji

§ 5Maksymalna wysokość dotacji wynosi 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

§ 6Dotacja zostanie przekazana po podpisaniu przez Gminę i Wnioskodawcę umowy o udzielenie dotacji, w sposób wskazany w umowie.

§ 71. Warunkiem rozliczenia dotacji przez Wnioskodawcę jest przedłożenie w terminie ustalonym w umowie o udzielenie dotacji dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie robót i wykorzystanie udzielonej dotacji, w szczególności:

1) rachunków lub faktur wystawionych na Wnioskodawcę, obejmujących koszty kwalifikowane - po rozliczeniu zostanie zwrócony rachunek poświadczony ze zgodność;

2) umowy Wnioskodawcy z Wykonawcą budowy / montażu biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków (kserokopia) - poświadczona za zgodność.

3) protokół odbioru robót wraz z przekazaniem do eksploatacji biologicznych oczyszczalni ścieków - spisany w obecności Wykonawcy, Zleceniodawcy, przedstawiciela Gminy, przyszłego odbiorcy ścieków.

2. Kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę. Oryginały dokumentów należy przedłożyć do wglądu przy składaniu wniosku.

3. Na podstawie dostarczonych przez Wnioskodawcę dokumentów sporządzony zostanie protokół rozliczenia udzielonej dotacji.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 8. W celu zapewnienia jawności udzielenia dotacji celowej i jej rozliczenie Wójt Gminy sporządza roczne sprawozdanie informacyjne dla Rady Gminy zawierające w szczególności;

  1. wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji;

  2. kwotę udzielonej dotacji.

§ 11. Wszelkie wątpliwości związane z udzieleniem i realizacją dotacji powinny być rozstrzygane w sposób zgodny z celem, dla którego jest udzielana pomoc finansowa.

Załącznik Nr 1

do regulaminu o udzielenie mieszkańcom gminy dotacji celowych ze środków budżetu

Gminy Kozielice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z budową

biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków
z dnia 03.09.2020r.

W n i o s e k

do Wójta Gminy Kozielice o udzielenie dotacji celowej
na dofinans
owanie kosztów budowy / montażu biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków

Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy ………………………………………………………….…………………………………...

………….…………………….……….…….…………………………………………..…..

PESEL / NIP*……………………..……… Tel. kontaktowy ..…………….…….….……..

Adres zamieszkania / siedziby:

……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..

Wnioskuję o przyznanie dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej ze środków budżetu Gminy Kozielice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z budową / montażem biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku zlokalizowanego

w miejscowości ………….…………....................................................................................................

nr domu …………………………………….

nr ewidencyjny działki: ……….…………………………………..…………………..………….….

Stan prawny nieruchomości zabudowanej budynkiem, na której będzie realizowana inwestycja:

Wnioskodawca jest:

 właścicielem nieruchomości  współwłaścicielem nieruchomości

 inne……………………………………………………………………..…

Oświadczam, że przystąpię do budowy biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Planuję poniesienie wydatków zgodnie z poniższym zestawieniem rzeczowo finansowym obejmującym następujące koszty kwalifikowane (zakup materiałów budowlanych, budowa / montaż biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków ).

Lp.

Koszty kwalifikowane

Wartość brutto

1

2

3

4

5

RAZEM:

…………… zł brutto

Sposób przekazania dotacji:

 przelewem na konto Wnioskodawcy nr ………………..………………………………….…

 gotówką w kasie.

………………….. …………………………..

Data Podpis Wnioskodawcy

Objaśnienia:

* - NIP wpisujemy tylko w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Załączniki do wniosku (zaznaczyć X jeśli dokument załączono do wniosku):

 Tytułu prawny do dysponowania nieruchomością (kserokopia),

 Umowa lub inny dokument poświadczający prawo do dysponowania nieruchomością, jeżeli Wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości (kserokopia);

 Porozumienie właścicieli lub posiadaczy samoistnych nieruchomości (w przypadku gdy przyłącze ma być podłączone do dwóch lub więcej nieruchomości).

  • Kosztorys powykonawczy budowy biologicznej oczyszczalni ścieków.

  • Inne (podać nazwy załączonych dokumentów):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kserokopie składanych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę.

Uzasadnienie.

Mając na uwadze, że Polska wstępując w 2004 roku do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów m. in. Dyrektywy Rady nr 91/271/EWG z dnia 21.05.1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, które z kolei miały odzwierciedlenie w konieczności realizacji zadań uporządkowania gospodarek wodno-ściekowych w kraju. Z tego powodu zaistniała konieczność uruchomienia systemu dofinansowania budowy / montażu biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Kozielice.

Cel ten z punktu widzenia Gminy jest niezwykle istotny i ma charakter zarówno społeczny jak i środowiskowy oraz umożliwi wywiązanie się z zobowiązań traktowych podjętych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl ustawy art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) gmina ma obowiązek budowy infrastruktury komunalnej - jest to zadanie własne gminy.

Niniejsza uchwała ma za zadanie wspomóc proces budowy / montażu biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Kozielice, a tym samym wywiązanie się Gminy Kozielice z zobowiązań akcesyjnych.

Zasady udzielania dotacji celowej określone zostały zgodnie z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), art. 400a ust.1 pkt 2, art. 403 ust. 1, 4 pkt 1a, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396). Dotacje celowe będą udzielane osobom fizycznym na podstawie umowy na zadanie określone w art. 400a ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy Prawo ochrony środowiska tj. „Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska” oraz „Przedsięwzięcia związane z ochroną wód” .

Dofinansowanie w formie dotacji udzielone będzie etapowo do wysokości środków finansowych ustalonych przez Radę Gminy na dany rok.

Zgodnie z art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, (Dz. U. 2019 r. poz. 2020) finansowaniem nie mogą być objęte podmioty działające w celu osiągnięcia zysku ( przedsiębiorcy, spółki prawa handlowego i cywilne, itp.).

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 10-09-2020 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 03-09-2020
Ostatnia aktualizacja: - 10-09-2020 11:01