Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół z obrad XLIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2022 r.


Protokół Nr XLIII/2022

z sesji Rady Gminy Kozielice

z dnia 29 grudnia 2022r.

Początek sesji - godz. 13.00

Miejsce odbycia sesji - Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Nieobecni: radny Marcin Kuchta, radna Ewelina Michalczyk, radna Małgorzata Gawrysiak .

Ponadto na sesji obecni byli : Wójt Gminy Kozielice - Piotr Rybkowski Skarbnik Gminy - Jolanta Szczędor, Radca Prawny - Magdalena Ługiewicz

Całość przebiegu obrad XLIII Sesji Rady Gminy jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy

Ad.1

Obrady XLIII sesji Rady Gminy Kozielice otworzył Przewodniczący Rady Leszek Karpiński

Na podstawie podpisanej listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził, że na stan ustawowego składu rady 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych jest więc quorum do prowadzenia prawomocnych obrad sesji

Przewodniczący obrad Leszek Karpiński przywitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad.2

Zmian do porządku obrad nie zgłoszono

Ad.3

Przewodniczący Rady Gminy porządek obrad poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych na stan obecnych na sali obrad 1 2.

Za - 11

Przeciw - 1

Wstrzymało się - 0

Porządek obrad XLIII Sesji został przegłosowany i przyjęty większością głosów „za”

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad XLIII Sesji Rady Gminy

3. Przyjęcie porządku obrad XLIII Sesji Rady Gminy

4. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia skargi na Wójta

5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy - Woźnicka

6. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2023

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2023

7.1. Komisji Rewizyjnej,

7.4. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

7.7. Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego

7.10. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

8. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022

9. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

10. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego

11. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kozielice na lata 2023-2027

13. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

14. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na rok 2022.

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2022-2031

16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy

17. Wnioski i zapytania radnych.

18. Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Gminy

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia skargi na Wójta

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały oraz pismo Pana Andrzeja Cieślaka , dotyczące informacji, że skarga na Wójta została podpisana pod namową P.Ireneusza Kondalskiego i wycofuje to pismo, nie był świadomy, że to jest skarga. Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusje.

Monka Domagała Janowska czy ten projekt uchwały widziała Pani Radca Prawny.

Magdalerna Ługiewicz : tak

Robert Sójka : Komisja Skarg i Wniosków skargę uznała za zasadną, Pan Cieślak otrzymał informacje o rozpatrzeniu skargi, to dlaczego jest to projekt uchwały w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia skargi

Magdalena Ługiewicz : skoro skarżący wycofuje , to należy się ustosunkować

Robert Sójka poprzednia decyzja została podjęta na podstawie decyzji Komisji Skarg i Wniosków, etap został zakończony, jak możemy wracać do czegoś co zostało zakończone. Sprawa jest zamknięta. Pan Cieślak napisał pismo, dlaczego dopiero teraz po podjęciu przez rade decyzji., jest to jego problem

Lech Karpiński sprawa dotyczyła braku odpowiedzi na pismo.

Robert Sójka nie została przesłana odpowiedz w terminie.

Wójt Gminy - proszę się skupić , albo oddalić projekt uchwały , albo przejść do głosowania, nie tracić czasu na błahe sprawy

Waldemar Baran - przegłosować projekt uchwały i się okaże.

Robert Sójka - Wójt każe nam głosować bez dyskusji

Wójt proszę zachowywać się poważnie

Monika Domagała-Janowska - wnoszę o zmianę projektu uchwały, na zapis uchylenia uchwały

Wniosek radnej poddano pod głosowanie .

Udział w głosowaniu uczestniczyło 12 radnych na stan obecnych na sali obrad 12.

Za - 11

Przeciw -1

Wstrzymujących się - 0

Wniosek o zmianę zapisu projektu uchwały został przegłosowany i większością głosów „za” przyjęty.

W dalszej części przystąpiono do głosowania projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII 335/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy.

Udział w głosowaniu uczestniczyło 12 radnych na stan obecnych na sali obrad 12.

Za -11

Przeciw - 1

Wstrzymujących się - 0

Uchwała została przegłosowana i większością głosów „za” przyjęta.

Ad.5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy - Woźnicka

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.

Komisja Skarg , Wniosków i Petycji Rady Gminy skargę Pani Anny Woźnickiej uznała za bezzasadna

Głosów w dyskusji nie było.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych na stan obecnych na Sali obrad 12.

ZA - 12

Przeciw - 00

Wstrzymujących się - 0

Uchwała została przyjęta większością głosów `za'

Ad.6. Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na rok 2023

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały.

Głosów w dyskusji nie było.

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych na stan obecnych na Sali obrad 12.

ZA - 12

Przeciw - 0

Wstrzymujących się - 0

Uchwała została przyjęta większością głosów `za'

Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na rok 2023

7.1. Komisji Rewizyjnej,

Głosów w dyskusji nie było. Plan pracy została poddany pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych na stan obecnych na Sali obrad 12.

Za- 12

Przeciw -0

Wstrzymujących się - 0

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok został zatwierdzony jednomyślnie.

7.4. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Głosów w dyskusji nie było. Plan pracy została poddany pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych na stan obecnych na Sali obrad 12.

Za- 12

Przeciw -0

Wstrzymujących się - 0

Plan pracy Komisji Skarg , Wniosków i Petycji na 2023 rok został zatwierdzony jednomyślnie.

7.7. Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego

Głosów w dyskusji nie było. Plan pracy została poddany pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 1 radnych na stan obecnych na Sali obrad 11.W głosowaniu nie uczestniczyła Paulina Mikołajczyk.

Za- 12

Przeciw -0

Wstrzymujących się - 0

Plan pracy Budżetu na 2023 rok został zatwierdzony jednomyślnie.

7.10. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Głosów w dyskusji nie było. Plan pracy została poddany pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych na stan obecnych na Sali obrad 12.

Za- 12

Przeciw -0

Wstrzymujących się - 0

Plan pracy Komisji Oświaty , Kultury, Sportu i Spraw Społecznych na 2023 rok został zatwierdzony jednomyślnie.

Ad.8. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022

Radni otrzymali sprawozdanie wraz z materiałami na sesje.

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusje.

Monika Domagała - Janowska : czy komisja zajmowała się moim wnioskiem dotyczący strony internetowej BIP Urzędu

Waldemar Baran - tak

Robert Sójka : czy komisja zajmowała się delegacjami

Waldemar Baran tak

Robert Sójka - czy mogę dostać zestawienie delegacji

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący rady Gminy Sprawozdanie poddał pod głosowanie.

Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych na stan obecnych na Sali obrad 12.

Za- 10

Przeciw - 0

Wstrzymujących się -2

Ad.9. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radni otrzymali sprawozdanie wraz z materiałami na sesje.

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusje .Dyskusji nie było .Przewodniczący rady Gminy sprawozdanie poddał pod głosowanie.

Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych na stan obecnych na Sali obrad 12.

Za- 12

Przeciw - 0

Wstrzymujących - 0

Sprawozdanie zostało zatwierdzone jednomyślnie

Ad.10. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Budżetu, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego

Radni otrzymali sprawozdanie wraz z materiałami na sesje.

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusje .Dyskusji nie było .Przewodniczący rady Gminy sprawozdanie poddał pod głosowanie.

Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych na stan obecnych na Sali obrad 12.

Za- 12

Przeciw - 0

Wstrzymujących - 0

Sprawozdanie zostało zatwierdzone jednomyślnie

Ad.11. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Radni otrzymali sprawozdanie wraz z materiałami na sesje.

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusje .Dyskusji nie było .Przewodniczący rady Gminy sprawozdanie poddał pod głosowanie.

Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych na stan obecnych na Sali obrad 12.

Za- 12

Przeciw - 0

Wstrzymujących - 0

Sprawozdanie zostało zatwierdzone jednomyślnie

Ad.12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kozielice na lata 2023-2027

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały i otworzył dyskusję .

Wójt Gminy udzielił wyjaśnień

Jacek Benka : czyją własność stanowi budynek dworca kolejowego w Tetyniu.

Wójt Gminy : budynek stanowi własność gminy

Jacek Benka - kto bierze odpowiedzialność za stan budynku

Jolanta Wnuk : czy wszystkie mieszkania są zamieszkałe.

Po zakończonej dyskusji przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych na stan obecnych na Sali obrad 12.

Za -12

Przeciw - 0

Wstrzymujący się - 0

Ad.13. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

.Przewodniczący rady Gminy przedstawił projekt uchwały., ponadto poinformował, ze odbyło się spotkanie wszystkich radnych w zakresie ustalenia opłaty za śmieci. Otworzył dyskusje.

Ustalono cenę w wysokości 33 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy omawiając projekt uchwały i zasady stosowania stawek opłaty.

Robert Sójka - dlaczego dopłacamy tylko 100 tyś zł do wywozu odpadów komunalnych a nie 200 tyś.,

Wójt Gminy populizm jest złym doradca w dniu 15 grudnia b.r. przyjmowaliśmy budżet przedstawialiśmy informacje jak dopłata do śmieci, jakie inwestycje będziemy realizować, gmina musi się rozwijać

Za budżet odpowiada Wójt Gminy a nie rada. , mądrość i odpowiedzialność za mieszkańców i gminę

Robert Sójka rozumiem ,że nas nie stać na dopłatę w wysokości 200 tyś.

Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych na stan obecnych na sali obrad 12..

Za- 10

Przeciw - 2

Wstrzymujących się -0

Uchwała został przegłosowana i podjęta większością głosów „za”

Ad.14. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na rok 2022.

Przewodniczący rady Gminy przedstawił projekt uchwały.

Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy poinformował, że kwota 14.20810,39 to zabezpieczenie podatek od Wiatromilu są na koncie, a czy to będą nasze to się okaże, one są w tej chwili zabezpieczone.

Otworzył dyskusję

Robert Sójka rozumień ,że to tylko zabezpieczenie

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych na stan obecnych na Sali obrad 12.

Za - 12

Przeciw - 0

Wstrzymujący się - 0

Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

Ad.15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2022-2031

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały. Wójt Gminy udzielił informacji, że ta uchwala jest konsekwencja wcześniej podjętej uchwały. Dyskusji nie było. Przewodniczący Rady Gminy projekt uchwały poddał pod głosowanie. Udział głosowaniu wzięło 12 radnych na stan obecnych na Sali obrad 12. Za- 12

Przeciw - 0

Wstrzymujących się - 0

Uchwała została przegłosowana i podjęta jednomyślnie.

Ad.16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy

Członek komisji Budżetu Pani Wioleta Pocuraj poinformowała ,że komisja wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy w wysokości 20%. Uzasadnienie Państwo otrzymaliście , w uzasadnieniu jest ,że pracownicy urzędu otrzymali podwyżkę od 01.01.2022 roku podwyżkę w wysokości 10% i od 01 października 10%.W roku 2023 zaplanowane sa środki na wzrost wynagrodzeń 10% dla pracowników.

Lech Karpiński ja podpisałem wniosek, myślałem ,że trafi to na pozostałe komisje , kolega obok przekonał mnie ,że dając podwyżkę dla Wójta w grudniu 2021 to była podwyżka na 2022 roku

W związku z prowadzonymi inwestycjami myślę, że Wójt zasłużył na podwyżkę, należałoby go docenić, proponuje 10 %

Wioletta Pocuraj dla pracowników były dwukrotnie przyznawane podwyżki.

Waldemar Baran Komisja Rewizyjna pracowała nad projektem uchwały , kwestia była podnoszona na obradach komisji, komisja jednomyślnie przychyliła się do wniosku komisji Budżetu.

Leszek Karpiński - Komisja Rewizyjna pracowała nad projektem ponieważ miała posiedzenie w dniu 22 grudnia, natomiast pozostali radni otrzymali wniosek tydzień temu z materiałami na sesje.

Robert Sójka - te 20 % to jak kwota miesięczna

Wioletta Pocuraj zgodnie z rozporządzeniem

Robert Sójka jest Pani nie przygotowana

Wioletta Pocuraj jest to kwota 2600 miesięcznie.

Robert Sójka 2600 przez 10 miesięcy to 26tysięcy,,przed chwila przy uchwale śmieciowej Wójt mówił że nie stać nas na dopłatę większej kwoty, bo musimy uważać jak wydajemy, jak nas to boli , nie tak dawno daliśmy Wójtowi 80% procent podwyżki, uważam ,że pieniądze powinniśmy wydać dla osób bardziej potrzebujących, dla dzieci 5 tysięcy to duży wydatek, od 20 lat pierwszy raz nie było paczek dla dzieci, wojewoda zabrał, czy nie mogliśmy dołożyć , może byłyby skromniejsze, ale by były, pytam się o co chodzi, jeśli mówimy o Wójcie to jest gest

Wioletta Pocuraj - chce powiedzieć jest wniosek i projekt uchwały więc głosujmy, podjęta została uchwała budżetowa w której są zaplanowane środki na podwyżki

Robert Sójka - pytam się na jakiej podstawie

Wioletta Pocuraj - jest stanowisko komisji, pytałam panią Skarbnik .

Robert Sójka - do P. Skarbnik na jakiej podstawie , Wójt dostał podwyżkę 80%.

Skarbnik Gminy - jest straszne to co Pan opowiada , pracowaliśmy nad budżetem 2023 nie był pytań , w budżecie są zaplanowane środki w wysokości 10 %. Pracownicy otrzymali podwyżkę w roku 202 10% i zaplanowano na 2023% , wójt w roku 2022 nie otrzymał podwyżki.

Sójka Robert - Wójt otrzymał podwyżkę 80%

Leszek Karpiński radny Sójka odbieram Panu głos, zgodnie ze statutem w danej sprawie można zabrać głos dwa razy.

Jolanta Wnuk padło stwierdzenie od P. Roberta, że pieniądze na stypendia to są w pieniądze wyrzucone w błoto, chciałabym wiedzieć kto to powiedział, na ostatniej komisji zostałam zbesztana przez przewodniczącego komisji, proszę mi odpowiedzieć.

Posyniak Łukasz nie było powiedziane, że wyrzucanie w błoto tylko rozdawnictwo, myślę ,że przyznanie Wójtowi podwyżki jest podobnym tematem, wójt dostał 80% od nas czy od rządu to jest w pewnym sensie rozdawnictwo, rozumiem ,że jest inflacja. Wójt dostał podwyżkę od rządu na 4 lata.

Jolanta Wnuk proszę o informację, czy temat że dzieci nie dostana paczek był na komisji oświaty.

Posyniak Łukasz tak , była informacja, że Wojewoda nie dał pieniędzy i nie będzie paczek.

Waldemar Baran - padło stwierdzenie, że Wójt dostał od premiera podwyżkę, pytanie do Pani Skarbnik, czy nie dopłacamy do wywozu śmieci, wody dopłacamy nie tylko biednym ale i bogatym, świadczy to, że Wójt jest dobrym gospodarzem.

Pracownicy dostali w roku 2022 roku podwyżkę, Wójt nie otrzymał.

Lech Karpiński - w roku 2021 Wójtowi został przyznana podwyżką przez Sejm., w sprawie paczek myślę, że jeżeli szkoła by się zwróciła do Rady to myślę ,że na paczki by dostała.

Proponuję 10% podwyżki dla Wójta, myślę, że podwyżka Wójtowi się należy patrząc na prowadzone inwestycje.

Posyniak Łukasz - nikt nie powiedział, że Wójtowi podwyżka się nie należy jeżeli rząd dal pieniądze ,że dostał 80% to był duży skok. Dostał od nas Wotum Zaufania.

Domagała -Janowska Monika komisja budżetu pracowała 8 grudnia i wypracowała wniosek, a my mieliśmy komisje 12 i nie mieliśmy wniosku aby do niego się odnieść. Dostajemy pieniądze z Polskiego Ładu prowadzimy inwestycje ,ale należałoby spojrzeć szerzej na społeczeństwo, jak sięgam pamięcią od roku 2010 roku szkoła nie była remontowana , nie mamy boiska , parkingu.

Zybała Dariusz - wydaje mi się, że mowa o 80% podwyżki dla Wójta to jest nie prawda, miał wcześniej przyznane pobory ,należałoby się cofnąć wstecz.

Karpiński Leszek przerywam dyskusję i przechodzimy do głosowania.

Karpiński Lech - zgłaszałem wniosek o 10% wzrost wynagrodzenia dla Wójta.

Karpiński Leszek - radny nie zgłosił formalnego wniosku.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy projekt chwały poddał pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 12 radnych na stan obecnych na sali obrad 12.

Za - 6

Przeciw - 3

Wstrzymujące - 3

Uchwała została przegłosowana i przyjęta większością głosów „za'

Ad.17. Wnioski i zapytania radnych.

Monika Domagała -Janowska Na ostatniej sesji pytałam o nasze protokoły, miałam dostać odpowiedzieć na następnej sesji.

Karpiński Leszek - Pani radczyni nie miała czasu.

Karpiński Lech na ostatnie sesji poprosiłem o decyzję dot. P. z Kozielic w sprawie dodatku węglowego, patrząc na decyzję w decyzji nie ma ,że Kolegium Samorządowe odrzuca w całości decyzję Wójta, tylko zwraca do ponownego rozpatrzenia.

Wójt Gminy kolegium samorządowe zwróciło do ponownego rozpatrzenia , nie zwracają uwagi, że skarżąca zmieniła deklaracje po 11 sierpnia, po upływie terminu wyznaczonym w ustawie .NIK zapowiada już kontrole wydatkowanych środków finansowych na dodatki węglowe.

Robert Sójka mam pytanie w sprawie węgla , czy jesteśmy ubezpieczeni, jeżeli węgiel uszkodzi piec.

Wójt Gminy nie jesteśmy ubezpieczeni, można składać reklamacje.

Robert Sójka do kogo można składać reklamacje

Wójt Gminy do Gminy Kozielice my poprowadzimy sprawę dalej.

Wnuk Jolanta nie wiedzieliśmy o braku paczek dla dzieci i stypendium.

Karpiński Lech - każdy radny ma prawo zgłaszać wniosek do budżetu, jeżeli komisje pracują nad budżetem nie wypracowali stanowiska to dziwne .

Waldemar Baran - komisja Rewizyjna pracowała nad budżetem i wyraziła swoje stanowisko jako pozytywne.

Karpiński Leszek - chodzi chyba Panu o Komisje Oświaty.

Monika Domagała - Janowska - jeśli 1 członek komisji opiniuje pozytywnie projekt budżetu a dwie osoby negatywnie to komisja nie zajęła stanowiska

Ad.18. Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Gminy

Po zakończonej dyskusji i wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w obradach sesji, stwierdził, że podjęte uchwały na obradach XLIII sesji są prawomocne.

O terminie obrad następnej sesji radni zostaną poinformowani.

Protokołowaa

M.Strankowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Informatyk gminy Kozielice 17-01-2023 11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Informatyk gminy Kozielice 29-12-2022
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2023 11:19