Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XX/146/2009 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozielice.


UCHWAŁA NR XX/146/09

Rady Gminy Kozielice

z dnia 23 kwietnia 2009 roku

w sprawie zmiany Statutu Gminy Kozielice.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/38/2003 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kozielice, wprowadza się następujące zmiany:

- § 84 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Skarbnik Gminy jest zatrudniany na zasadzie powołania. Powołania i odwołania Skarbnika Gminy dokonuje Rada Gminy na wniosek Wójta”.

- § 84 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Stosunek pracy ze Skarbnikiem Gminy nawiązuje na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 4 Wójt Gminy”.

- w § 84 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:

„Sekretarz Gminy jest zatrudniany na podstawie umowy o pracę”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący

Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Uzasadnienie.

Zmiany dokonane w Statucie Gminy Kozielice są podyktowane wynikiem nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 12-05-2009 10:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 12-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2009 10:00