Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XX/147/2009 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawania nagród przez organ prowadzący szkołę i dyrektora szkoły.


UCHWAŁA NR XX/147/09

Rady Gminy Kozielice

z dnia 23 kwietnia 2009 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawania nagród przez organ prowadzący szkołę i dyrektora szkoły.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917; z 2009 r. Nr 1, poz. 1), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/122/08 Rady Gminy Kozielice z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość dodatku mieszkaniowego, szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz przyznawania nagród przez organ prowadzący szkołę i dyrektora szkoły, wprowadza się następujące zmiany:

- § 11 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„Dodatek motywacyjny dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt Gminy”.

- § 36 otrzymuje brzmienie:

„Wniosek powinien zawierać dane osobowe kandydata (nazwisko i imię, informacje o wykształceniu, stopniu awansu zawodowego, stażu pracy pedagogicznej, nazwę szkoły i zajmowane stanowisko oraz uzasadnienie, w którym należy umieścić osiągnięcia kandydata do nagrody”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący

Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Uzasadnienie.

Wojewoda Zachodniopomorski zobowiązał organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego, do podjęcia nowych uchwał w sprawie regulaminów wynagradzania nauczycieli. Jest to powiązane z wyrokiem z dnia 14 października 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, sygn. Akt. II SA/SZ 489/08, w którym Sąd wyraził stanowisko odnośnie zapisów zawieranych przez organy prowadzące szkołę będące jednostkami samorządu terytorialnego w podejmowanych regulaminach wynagrodzenia nauczycieli, dotyczących przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród dla nauczycieli.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 12-05-2009 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 12-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2009 10:02