Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XX/149/2009 rady Gminy Kozielice z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych.


UCHWAŁA Nr XX/149/09

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 23 kwietnia 2009 roku

w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz. 1457, z 2006r.Nr 17, poz.128, Nr 181,poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138,poz.974,Nr 173,poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111;Nr 223, poz.1458 ) w związku z art. 34, ust.6 oraz art. 68ust.1 pkt 7, art. 70 ust.2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130,poz.1087; Nr 169,poz.1420; nr 175,poz. 1459; z 2006r. Nr 6,poz. 70; Nr 104,poz.708; Nr 220 ,poz. 1600,1601; z 2007r. Nr 69,poz. 468; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 59, poz. 369; Nr 220, poz. 1412; z 2009r. Nr 19, poz. 100) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zasady sprzedaży nieruchomości przeznaczonych na cele

mieszkaniowe na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym:

1) Sprzedaży podlegają lokale mieszkalne, budynki mieszkalne oraz udziały w budynkach

mieszkalnych zajęte na podstawie umowy najmu na czas nieoznaczony.

2) W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z lokalem podlegają sprzedaży

przynależne do niego pomieszczenia , budynki gospodarcze oraz przynależny udział w

gruncie.

3) Nie dopuszcza się do sprzedaży lokalu mieszkalnego najemcom ,którzy posiadają

zadłużenia z tytułu czynszu mieszkaniowego.

4) Na wniosek nabywcy, cenę sprzedaży można rozłożyć na raty płatne przez okres nie

dłuższy niż 2 lata.

5) Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu stawką umowną w

wysokości 10% w stosunku rocznym.

6) Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemcy dokonywana będzie za cenę ustaloną

przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego z tym że:

a) w przypadku jednorazowej zapłaty ceny przed zawarcie aktu notarialnego nabywca

otrzymuje bonifikatę 80 % ceny.

b) w przypadku gdy zapłata ceny nabycia lokalu mieszkalnego zostaje rozłożona na raty

nabywca otrzymuje bonifikatę 80% ceny.

c) pierwsza rata w wysokości 10% ceny lokalu pomniejszona o bonifikatę podlega

zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

7) Bonifikata o której mowa w ust. 6 pkt a i pkt b obejmuje cenę lokalu mieszkalnego wraz

z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych budynku,

budynków gospodarczych i cenę udziału w prawie własności gruntu.

Bonifikata udzielona od ceny lokalu obejmuje wszystkie jej składniki w jednakowej

wysokości.

§ 2. Nabywca ponosi koszty związane z nabyciem lokalu mieszkalnego (koszty wyceny,

notarialne, sądowe).

§ 3.W przypadku zbycia lokalu mieszkalnego lub wykorzystania na cele inne niż cele

uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem pięciu lat, licząc od dnia jego nabycia

Gmina zażąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie, po jej waloryzacji.

Nie dotyczy to:

1) zbycia na rzecz osoby bliskiej kupującym,

2) zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość

przeznaczoną lub wykorzystaną na cele mieszkaniowe,

3) sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone

zostaną w ciągu 12 m-cy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości

przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

1. Uchwała Nr XXVI/216/05 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 15 grudnia 2005r. w

sprawie określenia zasad sprzedaży mieszkań komunalnych.

2. Uchwała Nr XXVIII/238/06 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 23 lutego 2006r. w

o zmianie uchwały nr XXVI/216/05 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 15 grudnia

2005r.w sprawie określenia zasad sprzedaży mieszkań komunalnych.

3.Uchwała Nr III/16/06 Rady Gminy Kozielice z dnia 18 grudnia 2006r.o zmianie uchwały

nr XXVI/216/05 Rady Gminy w Kozielicach dnia 15 grudnia 2005r.w sprawie określenia

zasad sprzedaży mieszkań komunalnych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

U z a s a d n i e n i e:

Uchwała nr XXVI/216/05 z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie określenia zasad sprzedaży mieszkań komunalnych nie zawiera wszystkich dogodnych warunków sprzedaży mieszkań na rzecz najemców , ponieważ tylko w przypadku wpłaty jednorazowej mogła być udzielona bonifikata w wysokości 80% ceny nieruchomości

Aby zwiększyć zainteresowanie oraz możliwość wykupu każdemu lokatorowi proponuje się również bonifikatę przy sprzedaży ratalnej w wysokości 80% ceny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 12-05-2009 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 12-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2009 10:04