Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu.


Zarządzenie Nr 19/2009

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 15 .05. 2009 roku

w sprawie: ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz.1055; Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 37 ust.1, art.38 i art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603: Nr 281, poz. 2782) Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

§ 1. Ogłosić III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

- działkę nr 163/3 położona w obrębie ewidencyjnym MielnoPyrzyckie

Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż powyższych nieruchomości. Regulamin

stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 3. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin przetargu podać do publicznej wiadomości w

sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej .

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Kozielice

Edward Kiciński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Nr 19/2009

z dnia 15.05.2009r.

 

 

WÓJT GMINY KOZIELICE

OGŁASZA

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych

Lp.

Nr

działki

Pow.

m2

Obręb

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie

w planie

studium

 

Nr

KW

Cena

wywoławcza

zł.

Wadium

zł.

Postąpienie

 

1.

 

163/3

 

1.100

 

Mielno

Pyrzyckie

niezabudowana

 

 

 

brak planu

w studium znajduje się w strefie mieszkalno

usługowej

 

SZ2T/

00029048/7

18.800

3.500

200

Nieruchomość nie została sprzedana w pierwszym przetargu w dniu 11.02.2009r.i w drugim przetargu w dniu 15.04.2009r.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2009r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy w Kozielicach pok. Nr 13

 

Sprzedaż nieruchomości dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z póź.zm.)

Agencji Nieruchomości Rolnej przysługiwać będzie prawo pierwokupu, w przypadku gdy osoba ustalona jak nabywca nieruchomości nie będzie spełniać warunków wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2004r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kozielice Nr 07 1020 4867 0000 1502 0007 9996 z dopiskiem wadium- oraz wpisać numer działki i miejscowość w terminie do dnia 10 czerwca 2009 roku .

Za termin wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej.

Wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia , odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym , przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika ,który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia własności nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika ,który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedawanej nieruchomości (umniejszoną o wcześniej wpłacone wadium) nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Kozielice www.bip.kozielice.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w pokoju nr 12 lub telefonicznie pod numerem telefonu 091 561 11 41

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Wójta Gminy

z dnia 15.05.2009r.

Nr 19/2009

 

R E G U L A M I N

ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 

§ 1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby prawne i osoby fizyczne.

§ 2. Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego.

§ 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto Gminy Kozielice

nr 07 1020 4867 0000 1502 0007 9996 wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu w

terminie do dnia 10 czerwca 2009 r.

Za termin wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

§ 4. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji

Przetargowej.

§ 5. Wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak

nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub

zakończenia przetargu wynikiem negatywnym , przelewem na konto wskazane przez

uczestnika przetargu.

§ 6.Wadium wniesione przez uczestnika , który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet

ceny nabycia własności nieruchomości.

§ 7. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia uczestnika który wygrał przetarg od

zawarcia umowy.

§ 8. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w

górę do pełnych dziesiątek złotych.

§ 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeśli przynajmniej jeden

uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

§ 10.Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

§ 11.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy

notarialnej.

§ 12.Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedawanej nieruchomości (umniejszoną o

o wcześniej wpłacone wadium) nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej

własność.

§ 13. Opłaty notarialne i sądowe pokrywa w całości nabywca.

§ 14.Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia

umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia

przetargu.

§ 15. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej

oraz osoby bliskie tym osobom.

§ 16. Granice nabywanej nieruchomości , wygrywający przetarg ustali na koszt własny.

§ 17. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 19-05-2009 13:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 19-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 19-05-2009 13:37