Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII/160/09 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 10 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozielice w obrębie ewidencyjnym Tetyń.


UCHWAŁA NR XXIII / 160 / 09

RADY GMINY KOZIELICE

z dnia 10 września 2009 roku.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice w obrębie ewidencyjnym Tetyń.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113.poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; nr162 poz. 1568; z 2004 r. nr 102 poz. 1055; nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128; nr 181 poz. 1337; z 2007 r. nr 48 poz. 327; nr 138 poz. 974; nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111; Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz art. 14 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r . Nr 80 poz. 717; z 2004 r. nr 6 poz. 41; nr 141 poz. 1492; z 2005 r. nr 113 poz. 954; nr 130 poz. 1087; z 2006 r. nr 45 poz. 319; nr 225 poz. 1635; z 2007 r. nr 127 poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz.1237, Nr 220, poz.1413), Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice, przyjętego uchwałą Nr XV/126/04 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 września 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych w obrębie Tetyń - gmina Kozielice [Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 80, poz. 1386], dotyczącej terenu działki nr 107/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Tetyń.

§2. Przedmiotem zmiany planu miejscowego jest wyznaczenie terenu lokalizacji stacji

bazowej telefonii komórkowej sieci PTK Centertel Sp. z o.o.

§3. Granice obszaru objętego planem miejscowym przedstawione zostały na załączniku graficznym nr 1, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXIII/160/09 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 10 września 2009 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice - w obrębie ewidencyjnym Tetyń

Przedmiotem niniejszej uchwały jest przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice, przyjętego uchwałą Nr XV/126/04 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 września 2004 r. [Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 80 poz. 1386], dotyczącej terenu działki nr 107/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Tetyń.

Zmiana planu dotyczy terenu prywatnego, przeznaczonego w obowiązującym planie pod grunty rolne.

Projekt uchwały o przystąpieniu do opracowania zmiany w/w planu miejscowego przygotowano na potrzeby Inwestora, który planuje na tym terenie inne niż w planie zagospodarowanie, tj. realizację stacji bazowej telefonii komórkowej, co zobowiązuje do dokonania zmiany planu.

W wyniku przeprowadzonej analizy - w związku z art.14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003 r . Nr 80 poz. 717; z późniejszymi zmianami], dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze opisanym wyżej i stopnia zgodności ze studium stwierdza się, że:

1. Wprowadzenie wnioskowanej zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga przeprowadzenia procedury planistycznej. Opracowanie i uchwalenie zmiany planu umożliwi Inwestorowi realizację planowanej inwestycji [po uzyskaniu pozwolenia na budowę].

2. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice, przyjętego Uchwałą Nr XXV/261/2001 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2001r., zmienionego uchwałą nr XV/125/04 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 września 2004 r., uchwałą Nr XXIII/186/2005 Rady Gminy Kozielice z dnia 7 lipca 2005 r. i uchwałą Nr IX/52/2007 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 października 2007 r., wnioskowany teren stanowi grunt rolny. Jednak w zakresie rozwoju telefonii bezprzewodowej zapis Studium określa jego kierunki:

- rozwój telefonii bezprzewodowej w oparciu o urządzenia antenowe lokalizowane na obszarze gminy Kozielice i gmin sąsiednich,

- przy lokalizacji stacji bazowych należy brać pod uwagę: wpływ promieniowania na pobliskie tereny mieszkaniowe (każdorazowo sporządzić raport oddziaływania na środowisko) oraz wpływ na krajobraz - unikać konkurowania w krajobrazie wież telefonii komórkowych z cennymi obiektami kulturowymi i przyrodniczymi.

Zatem na tym etapie procedury planistycznej stwierdza się zgodność przewidywanych rozwiązań zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice.

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdza się, że przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze przedstawionym na załączniku graficznym w przedmiocie j/w jest zasadne.

Wobec powyższego wnoszę o rozstrzygnięcie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przedmiocie j/w.

ANALIZA, DOTYCZĄCA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I STOPNIA ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOZIELICE

Zgodnie z art. 14 ust.5 ustawy z dnia 17 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 225, poz.1635, z 2007 r. Nr 127, poz.880, z 2008 r. Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz.1237, Nr 220, poz.1413) - przed podjęciem przez Radę Gminy uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice, Wójt wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych.

1. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1. Przedmiotem analizy jest obszar działki nr 107/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Tetyń.

2. Obszar ten użytkowany jest jako grunty rolne, sklasyfikowane jako: R IIIa i R IVb, stanowi własność osób fizycznych.

3. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice, przyjętego uchwałą Nr XV/126/04 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 września 2004 r. [Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 80 poz. 1386], przedmiotowy teren stanowi grunty rolne.

4. Projekt uchwały o przystąpieniu do opracowania zmiany w/w planu miejscowego przygotowano na potrzeby Inwestora, który planuje na tym terenie inne niż w planie zagospodarowanie, tj. realizację stacji bazowej telefonii komórkowej, co zobowiązuje do dokonania zmiany planu.

2. Analiza stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.

Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice, przyjętego Uchwałą Nr XXV/261/2001 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2001r., zmienionego uchwałą nr XV/125/04 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 września 2004 r., uchwałą Nr XXIII/186/2005 Rady Gminy Kozielice z dnia 7 lipca 2005 r. i uchwałą Nr IX/52/2007 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 października 2007 r., wnioskowany teren stanowi grunt rolny. Jednak w zakresie rozwoju telefonii bezprzewodowej zapis Studium określa jego kierunki:

- rozwój telefonii bezprzewodowej w oparciu o urządzenia antenowe lokalizowane na obszarze gminy Kozielice i gmin sąsiednich,

- przy lokalizacji stacji bazowych należy brać pod uwagę: wpływ promieniowania na pobliskie tereny mieszkaniowe (każdorazowo sporządzić raport oddziaływania na środowisko) oraz wpływ na krajobraz - unikać konkurowania w krajobrazie wież telefonii komórkowych z cennymi obiektami kulturowymi i przyrodniczymi.

Zatem na tym etapie procedury planistycznej stwierdza się zgodność przewidywanych rozwiązań zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice.

3. Ustalenia niezbędnego zakresu prac planistycznych

Niezbędny zakres prac planistycznych, przewidzianych przy realizacji przedmiotowej zmiany planu stanowić będzie problematyka określona w art. 15, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zakres prac obejmuje wykonanie opracowań i wszystkich czynności zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz.1587].

Ponadto ustala się:

  1. rysunek projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania w skali 1:1000 bądź 1 : 500,

  2. dopuszcza się rozsyłanie projektu planu w formie kopii w skali 1:2000 lub większej do jednostek uzgadniających bądź opiniujących,

  3. dopuszcza się rysunki poglądowe, studialne, koncepcje itp. w innej skali niż projekt planu, stosowane do przedmiotu opracowania,

  4. wykonawca nie ma obowiązku dostarczania nowej wersji projektu planu lub prognozy jeżeli poprzednio przekazana nie wymaga zmiany,

  5. czynności związane z ponowieniem procedury uzgadniania wykonuje się tylko w przypadkach wystąpienia takiej konieczności.

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdza się, że przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze przedstawionym na załączniku graficznym w przedmiocie lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną jest uzasadnione.

Wójt Gminy Kozielice

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 01-10-2009 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 01-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 01-10-2009 10:19