Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII/162/09 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2009.


Uchwała Nr XXIII/162/09

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 10 września 2009 roku

W sprawie: zmian budżetu Gminy Kozielice na rok 2009r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591) z póż. zmianami.

Rada Gminy uchwala:

§ 1 Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 59 192,10 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 59 192,10 zł

rozdział 85395 pozostała działalność o kwotę 59 192,10 zł

§ 2328 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa

na zadania bieżące realizowane przez gminę

na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej o kwotę 55 901,00 zł

§ 2329 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa

na zadania bieżące realizowane przez gminę

na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej o kwotę 3 291,10 zł

§ 2

Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 6 576,90 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę 6 576,90 zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe o kwotę 6 576,90 zł

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 6 576,90 zł

§ 3

Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2008 o kwotę 65 769,00 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ o kwotę 65 769,00 zł

rozdział 85395 pozostała działalność o kwotę 65 769,00 zł

§ 3119 świadczenia społeczne o kwotę 6 576,90 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 051,00 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 36 540,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 801,10 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 17 800,00 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

Uzasadnienie

Gmina przystąpiła do programu operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2008. który jest kontynuowany w dalszym ciągu w związku z powyższym wprowadza się do budżetu Gminy Kozielice po stronie dochodowej:

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Paragraf 2328 -55 901,00 zł i 2329 - 3 291,10 zł dotacja rozwojowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Po stronie wydatkowej wprowadza się zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem w rozbiciu na paragrafy.

Zabezpiecza się również udział własny w kwocie 6 576,90 przenosząc z działu 852- Opieka społeczna, powyższą kwotę do działu 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, z którego ten program jest prowadzony.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 01-10-2009 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 01-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 01-10-2009 10:22