Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

II przetarg ustny nieograniczony na sprzdaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu.

 

Zarządzenie Nr 31/2010

Wójta Gminy w Kozielicach

z dnia 02 września 2010 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości i przyjęcie regulaminu.

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz.128 ,Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420;Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 28, poz. 146 ) w związku z art. 37 ust.1, art. 38 i art. 40 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z póź. zm,) Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

 

§ 1. Ogłosić II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 617 o pow. 0,1693 ha położonej w obrębie

Kozielice posiadające urządzoną księgę wieczystą nr SZ2T/00008511/1.

 

Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż powyższych nieruchomości. Regulamin stanowi

załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 3. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin przetargu podać do publicznej wiadomości w

sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         Wójt Gminy Kozielice

                                                                                                                                                                             Edward Kiciński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31

z dnia 02.09.2010r.

 

WÓJT GMINY KOZIELICE OGŁASZA

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości

 

 

 

Lp.

 

Obręb

 

Nr działki

 

Nr KW

 

pow. ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

zagospodarz. przestrzennego

Cena

wywoławcza

 

Wadium

 

1.

 

Kozielice

 

617

 

SZ2T

00008511/1

 

0,1693

 

Zabudowana wolnostojącym budynkiem byłej hydroforni

Brak planu

W studium pod lokalizację infrastruktury technicznej, usług nieuciążliwych, zabudowy mieszkaniowej lub na cele przemysłowo-składowe

 

56.500

 

8.500

 

Cena nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z póź. zm.).

 

Ograniczenia:

 

Przy zachodniej granicy działki usytuowana jest studzienka kanalizacji burzowej.

W związku z powyższym na działce nr 617 zachodzi konieczność ustanowienia nieodpłatnej służebności dojazdu i przechodu na rzecz Gminy Kozielice na czas nieokreślony w szczególności celu dokonania remontu i konserwacji studzienki .Prawo to podlega ujawnieniu w dziale III księgi wieczystej nr SZ2T/00008511/1.

 

 

Sprzedaż nieruchomości dokonana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póź.zm). Pierwszy przetarg odbył się w dniu 04.08.2010r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy nr 61 9387 0003 0000 1078 2000 0030 w terminie do dnia 02 pdziernika 2010r. z określeniem numeru geodezyjnego działki.

Za termin wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu na wskazane konto.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06 października 2010 o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy w Kozielicach pok. Nr 13.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej.

Wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia , odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym , przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika ,który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia własności nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika ,który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedawanej nieruchomości wraz z podatkiem VAT (22%) (umniejszoną o wcześniej wpłacone wadium) nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Kozielice www.bip.ckozielice.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w pokoju nr 12 lub telefonicznie pod numerem telefonu 091 561 11 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 31

z dnia 02.09.2010r.

 

 

 

 

R E G U L A M I N

ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

 

 

§ 1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby prawne i osoby fizyczne.

§ 2. Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

§ 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto Gminy Kozielice

nr 61 93870003 0000 1078 2000 0030 wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu w

terminie do dnia 02 października 2010 r.

Za termin wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

§ 4. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji

Przetargowej.

§ 5. Wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak

nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub

zakończenia przetargu wynikiem negatywnym , przelewem na konto wskazane przez

uczestnika przetargu.

§ 6.Wadium wniesione przez uczestnika , który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet

ceny nabycia własności nieruchomości.

§ 7. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia uczestnika który wygrał przetarg od

zawarcia umowy.

§ 8. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w

górę do pełnych dziesiątek złotych.

§ 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeśli przynajmniej jeden

uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

§ 10.Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

§ 11.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy

notarialnej.

§ 12.Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedawanej nieruchomości (umniejszoną o

o wcześniej wpłacone wadium) nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej

własność.

§ 13. Opłaty notarialne i sądowe pokrywa w całości nabywca.

§ 14.Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia

umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia

przetargu.

§ 15. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej

oraz osoby bliskie tym osobom.

§ 16. Granice nabywanej nieruchomości , wygrywający przetarg ustali na koszt własny.

§ 17. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 02-09-2010 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 02-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Chodanowski 02-09-2010 10:24