Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIII/222/2010 Rady Gminy Kozielice z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice".


UCHWAŁA NR XXXIII/222/2010

RADY GMINY KOZIELICE

z dnia 21 października 2010 r.

o przystąpieniu do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 9 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r . Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kozielice uchwala co następuje:

1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice, uchwalonego uchwałą nr XXV/261/2001 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 28 grudnia 2001 r., zmienionym uchwałami: Nr XV/125/2004 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 września 2004 r., Nr XXIII/186/2005 Rady Gminy Kozielice z dnia 7 lipca 2005 r., Nr IX/52/2007 Rady Gminy Kozielice z dnia 23 października 2007 r. oraz Nr XXVIII/196/2010 Rady Gminy Kozielice z dnia 18 marca 2010r.

2. Granice obszaru zmian studium przedstawione zostały na załączniku graficznym nr1, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

  1. Przedmiotem zmiany studium jest:

  1. w części graficznej:

  • zmiana sposobu zagospodarowania z przeznaczeniem terenu pod zabudowę rekreacyjno- mieszkaniową i zielenią parkową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacją drogową,

  1. w części tekstowej

  • wprowadzenie niezbędnych zmian wynikających ze zmian w części graficznej,

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ogrodziński

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Kozielicach

dotycząca zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice, część obrębu Załęże

Aktualnie teren projektowanej zmiany Studium jest użytkowany jako kopalnia kruszywa mineralnego. W koncesji na eksploatację kruszywa teren jest przeznaczony na usługi turystyczne z zielenią parkową. Uwzględniając ukształtowanie terenu powstałe w wyniku eksploatacji kruszywa - liczne zagłębienia wypełnione wodą, strome zbocza i tereny płaskie zajmujące znaczną powierzchnię przeznaczoną pod zmianę Studium, w pełni jest zasadne na wprowadzenie tu funkcji rekreacji i z zabudową rekreacyjno-mieszkaniową i zielenią parkową.

Od północy teren ten jest położony w odległości 0,5 km granicy z obszaru Natura 2000 - Pojezierze Myśliborskie - Jezioro Sitno, od południa w bliskim sąsiedztwie przylegają obszary leśne Nadleśnictwa Myślibórz. Takie położenie terenu w otoczeniu obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i w pobliskim sąsiedztwie wsi Załęże predystynuje ten teren do zagospodarowania turystycznego.

Ponadto istniejąca kopalnia kruszywa mineralnego ma doprowadzoną energię elektryczną (transformatory) oraz wodę konsumpcyjną, które to elementy infrastruktury technicznej będzie można wykorzystać w realizowanym zespole zabudowy rekreacyjno - mieszkaniowej.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 04-11-2010 12:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 04-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 04-11-2010 12:52