Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie Wójta Gminy Kozielice o przystąpieniu do zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kozielice", część obrębu geodezyjnego Załęże oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kozielice

o przystąpieniu do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Kozielice, cześć obrębu geodezyjnego Załęże
oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Stosownie do art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), a także na podstawie art. 21 ust.1, art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1, art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277) oraz uchwały Rady Gminy Kozielice
Nr XXXIII//222/10 z dnia 21 października 2010 r.

z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do opracowania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice” obejmującej część obrębu geodezyjnego Załęże, gmina Kozielice oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej opisanej zmiany Studium z niezbędną dokumentacją, w związku przystąpieniem do opracowania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice” zainicjowanego uchwałą Rady Gminy Kozielice Nr XXXIII/222/2010 z dnia 21 października 2010 r.

Celem opracowania zmiany studium jest zmiana sposobu zagospodarowania terenu w części obrębu Załęże, oraz przeznaczenie tego terenu pod zabudowę rekreacyjno-mieszkaniową i zieleń parkową wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i komunikacją drogową.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do w/w zmiany studium. Wnioski na piśmie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Kozielice, Kozielice 73, 74-204 Kozielice, pok. nr 2 w godz. 9.00-15.00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2010 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Z niezbędną dokumentacją projektu zmiany Studium, przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kozielicach, Kozielice 73, 74-204 Kozielic, pok. nr 12 w godz. 9.00-15.00.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do w/w projektu, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-mail: sekretariat@kozielice.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2010 r.

Wnioski i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kozielice.

Wójt Gminy Kozielice

mgr Edward Kiciński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Chodanowski 18-11-2010 11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Chodanowski 18-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 18-11-2010 11:03