Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kozielice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno ? wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice.

 

0x08 graphic
0x01 graphic

 

0x08 graphic

Kozielice, 18.02.2020 r.

GOGW.271.2.2020.JT

 

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: „Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice”.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Gmina Kozielice: Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice.

 

 

 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest:

 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lub unieszkodliwianie ) odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych oraz bioodpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, oraz z obiektów użyteczności publicznej i cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kozielice w okresie od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.

 

Zamówienie podzielone jest na 2 zadania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert tylko na jedno z zadań.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ do zamówienia publicznego.

 

 1. Wspólny Słownik Zamówień:

 1. 90500000-2 Usługi związane z odpadami komunalnymi

 2. 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów

 3. 90511000-2 Usługi wywozu odpadów

 4. 90512000-9 Usługi transportu odpadów

 5. 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

 6. 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r.

 

 1. Opis i sposób przygotowania oferty

Oferty należy przygotować według załącznika nr 1 do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Oferty muszą zawierać nazwę, adres oferenta i cenę wyrażoną w kwocie netto oraz brutto.

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie pokój nr 2 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kozielice, 74-204 Kozielice 73. Termin składania ofert do dnia 03 marca 2020 r. do godz. 12:00 ( liczy się data wpływu oferty do Urzędu ).

 

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Oferty oceniane będą według kryterium:

1. dla zadania 1

1) cena - 60 %

Kryterium ceny zostanie obliczone według następującego wzoru:

(Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 60 = liczba punktów za kryterium cena.

2) akcja promująca selektywną zbiórkę odpadów - 15 %

Wykonawca otrzyma 15 pkt, w przypadku, gdy zobowiąże się do przeprowadzenia akcji promocyjnej zgodnie z zapisami SIWZ jego obowiązkiem będzie przygotowanie dla mieszkańców Gminy Kozielice ulotek edukacyjnych jak prawidłowo segregować odpady komunalne. Ulotki powinny zawierać informacje o prawidłowej segregacji odpadów komunalnych w podziale na poszczególne frakcje zgodnie z obowiązującymi na terenie Gminy Kozielice Regulaminem utrzymania czystości i porządku. Ulotki powinny zostać dostarczone Zamawiającemu w terminie do dnia 31 maja 2020 r. w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

3) interwencyjne uprzątnięcie „dzikich wysypisk” - 15 %

Wykonawca otrzyma 15 pkt, w przypadku, gdy zobowiąże się do uprzątnięcia miejsc „dzikich wysypisk śmieci” występujących na działkach będących własnością Gminy Kozielice. Do jego zadania będzie należało odbiór odpadów z nielegalnych wysypisk z działek Gminy Kozielice każdorazowo po zgłoszeniu takiego faktu przez Zamawiającego. Zgłoszenie może nastąpić w formie pisemnej, wiadomości e-mail lub zgłoszenia telefonicznego, a Wykonawca ma obowiązek uprzątnąć odpady w jak najszybszym możliwym terminie jednak nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Na podstawie danych przekazanych do Głównego Urzędu Statystycznego za 2018 rok średnia masa zebranych z dzikich wysypisk odpadów w ciągu roku to 0,2 Mg.  Za wykonanie zadania określonego w niniejszym punkcie Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie.

4) termin płatności faktury - 10 %.

 

gdzie punkty przyznaje się na poniższych zasadach:

0 punktów - termin płatności wynoszący 21 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową,

10 punktów- termin płatności wynoszący 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową.

 

2. dla zadania 2

 

1) cena - 60 %

Kryterium ceny zostanie obliczone według następującego wzoru:

(Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 60 = liczba punktów za kryterium cena.

2) termin płatności faktury - 40 %.

 

gdzie punkty przyznaje się na poniższych zasadach:

0 punktów - termin płatności wynoszący 21 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową,

40 punktów- termin płatności wynoszący 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu faktury wystawionej przez wykonawcę w sposób prawidłowy oraz zgodny z umową.

 

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej pokój nr 10. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.kozielice.pl oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w formie pisemnej pocztą, na adres wskazany w ofercie.

 

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia

Wszelkie informacje związane z realizacją zamówienia publicznego i warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 i załącznik 8a do zamówienia publicznego.

 

 1. Osobami do kontaktu w sprawie niniejszego zamówienia są:

1) w zakresie przedmiotu zamówienia:

     • Joanna Terebus, e-mail: go@kozielice.pl

2) w zakresie procedury przetargowej:

     • Michał Ileczko, e-mail: inwestycje@kozielice.pl

 

 1. Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

 

X. Inne informacje:

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 514465-N-2020 Data zamieszczenia 19.02.2020 r.

 2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kozielice w dniu 20.02.2020 r.

 

 

 

-------------------------------------

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY KOZIELICE

74-204 Kozielice 73

telefony: 91/563 03 77, 91/563 03 71, faks 91/563 03 65

e-mail: sekretariat@ kozielice.pl

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 20.02.2020.07.52.16_OG_EOSZENIE_Przetarg_GOGW.271.2.2020.JT.doc 2020-02-20 07:52:16 96,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 20.02.2020.07.52.36_SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKaeW_ZAMaeWIENIA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-02-20 07:52:36 811,8KB 29 razy
2 20.02.2020.07.52.48_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-02-20 07:52:48 488,0KB 33 razy
3 20.02.2020.07.53.04_Zalacznik_nr_2_o_Ewiadczenie_w_braku_podstaw_wykluczenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-02-20 07:53:04 414,4KB 30 razy
4 20.02.2020.07.53.20_Zalacznik_nr_3_o_Ewiadczenie_o_spelnieniu_warunkow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-02-20 07:53:20 368,3KB 29 razy
5 20.02.2020.07.53.37_Zalacznik_nr_6_o_Ewiadczenie_Wykonawcy_grupa_kapita_Oowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-02-20 07:53:37 275,8KB 25 razy
6 20.02.2020.07.53.48_Zalacznik_nr_7_o_Ewiadczenie_Wykonawcy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-02-20 07:53:48 306,8KB 26 razy
7 20.02.2020.07.54.12_Za_O__cznik_nr_1_do_SOPZ_Notatka_ze_stwierdzenia_nieprawid_Oowo_Eci.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-02-20 07:54:12 205,7KB 45 razy
8 20.02.2020.07.54.24_Za_O__cznik_nr_1_do_umowy_-_Regulamin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-02-20 07:54:24 349,8KB 33 razy
9 20.02.2020.07.54.44_Za_O__cznik_nr_2__do_UmowyPROTOKae_E_ODBIORU_WYKONANIA_US_EUGI.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-02-20 07:54:44 173,4KB 143 razy
10 20.02.2020.07.55.05_Za_O__cznik_nr_2_do_SOPZ__raport_wagowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-02-20 07:55:05 339,3KB 166 razy
11 20.02.2020.07.55.17_Za_O__cznik_nr_3_do_SOPZ_punkty_odbioru.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-02-20 07:55:17 282,3KB 35 razy
12 20.02.2020.07.55.33_Za_O__cznik_nr_3_do_Umowy_powierzenie_danych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-02-20 07:55:33 402,9KB 33 razy
13 20.02.2020.07.55.52_Za_O__cznik_nr_4_Wykaz_us_Oug.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-02-20 07:55:52 314,9KB 18 razy
14 20.02.2020.07.56.04_Za_O__cznik_nr_5_do_SIWZ_do_Umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-02-20 07:56:04 491,9KB 30 razy
15 20.02.2020.07.56.40_Za_O__cznik_nr_5a_do_SIWZ_do_Umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-02-20 07:56:40 439,4KB 32 razy
16 20.02.2020.07.57.04_Za_O__cznik_nr_8_UMOWA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-02-20 07:57:04 616,6KB 40 razy
17 20.02.2020.07.57.21_Za_O__cznik_nr_8a_UMOWA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-02-20 07:57:21 573,3KB 29 razy
18 20.02.2020.07.57.55_Za_O__cznik_nr_9_do_SIWZ_WYKAZ_NARZ__DZI_I_WYPOSA_AENIA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2020-02-20 07:57:55 352,7KB 22 razy
Wynik postępowania
1 23.03.2020.14.15.13_zawiadomienie.pdf 2020-03-23 14:15:13 48,5KB
Udzielenie zamówienia
1 23.06.2020.12.42.41_Og_Ooszenie_nr_510110120.doc 2020-06-23 12:42:41 41KB
Informacja z otwarcia ofert
1 09.03.2020.09.03.11_protokol_z_otwarcia.pdf 2020-03-09 09:03:11 52,1KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Ileczko 20-02-2020 07:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Michał Ileczko 23-06-2020 12:42