Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa chodników w pasie drogi powiatowej 1554Z w miejscowości Mielno Pyrzyckie

Przejdź do załączników
Ogłoszenie nr 2024/BZP 00375787 z dnia 2024-06-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa chodników w pasie drogi powiatowej 1554Z w miejscowości Mielno Pyrzyckie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOZIELICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685326

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 73

1.5.2.) Miejscowość: Kozielice

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-204

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 915611130

1.5.8.) Numer faksu: 915611132

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kozielice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozielice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa chodników w pasie drogi powiatowej 1554Z w miejscowości Mielno Pyrzyckie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a073fa2f-2e19-11ef-b373-0e435a8a43bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00375787

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00062205/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa chodników w pasie drogi powiatowej 1554Z w miejscowości Mielno Pyrzyckie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kozielice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.kozielice.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415), składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452).
2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp (zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”), przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 2 powyżej, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 67 ustawy Pzp.
4. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
od pkt 8 - do pkt 24 wg SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.kozielice.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Kozielicach z siedzibą: Kozielice 73, 74-204 Kozielice.
2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych jest Kancelaria RODO Leszek Morus, z którym można kontaktować się telefonicznie: 91 5611131, pod adresem e-mail: rodo@kozielice.pl lub pocztowo: Urząd Gminy w Kozielicach, Kozielice 73, 74-204 Kozielice.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c), tj. prowadzenia postępowania budowy chodników w pasie drogi powiatowej 1554Z w miejscowości Mielno Pyrzyckie;
- wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
4. Podstawą prawną jest: ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 1439).
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów podpisanych i przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez 5 lat zgodnie z postanowieniami załącznika nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Ze względu na inne przepisy szczególne, okres ten może ulec wydłużeniu.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię-dzynarodowej.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
12. Inne niezbędne informacje: Pani/Pana numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych.
13. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Gminy Kozielice oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Kozielice prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://Kozielice.ezamawiajacy.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BI.271.7.1.MP.Ch.2024.MI

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 0,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie chodników w ciągu drogi powiatowej 1554Z w miejscowości Mielno Pyrzyckie. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę pasa drogowego drogi powiatowej 1554Z. Obszar inwestycji obejmuje nieruchomości o numerach geodezyjnych 579/2, 406/3, 577 i 576 obręb Mielno, gmina Kozielice, powiat pyrzycki. Planowane przedsięwzięcie ma za zadanie podniesienie bezpieczeństwa poruszania się pieszych w obszarze w/w miejscowości. W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę pasa drogowego na długości 986,06 m w trakcie którego wykonane zostaną chodniki, przebudowy i budowy zjazdów oraz place. Chodniki posiadać będą nominalną szerokość 2,00 do 2,50 m przy czym odcinkowo przewiduje się ich zawężenie. Chodniki usytuowane przy jezdni przewiduje się je odseparować od niej za pomocą wyniesionego krawężnika natomiast od strony terenów zielonych chodnik odseparowany będzie za pomocą obrzeża. Przebudowywane i budowane zjazdy dostosowane będą do istniejących wjazdów na posesję. Na styku zjazdu i jezdni drogi powiatowej przewiduje się zastosowanie krawężnika najazdowego wyniesionego o 4 cm. Zjazd z pozostałych stron przewiduje się obramować wtopionym opornikiem betonowym. Analogicznie obramować przewiduje również planowane place. W ramach inwestycji nie przewiduje się budowy kanału technologicznego. Wynika to z faktu, iż przebudowa dotyczy odcinka drogi o długości do 1000m, a ewentualny kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze stron drogi powiatowej, a także w ciągu najbliższych 3 lat nie jest planowana przebudowa drogi powiatowej, która umożliwiłaby ewentualną jego kontynuację.
Szczegółowe rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku 2.1 i 2.2 plansza zagospodarowania terenu.
Zestawienie powierzchni i długości :
1. Powierzchnia nawierzchni chodników wynosić będzie ok. 2100 m2
2. Powierzchnia nawierzchni zjazdów z kostki bet. Wynosić będzie ok 540 m2
3. Powierzchnia nawierzchni zjazdów z mieszanki mineralno-asfaltowej wyniesie ok 40m2
4. Powierzchnia nawierzchni placów wynosić będzie ok. 360 m2.

Na warstwę ścieralną chodnika przewiduje się zastosowanie kostki brukowej 20x10 o grubości 8 cm koloru szarego układanej mijankowo a na krawędziach koloru grafitowego. Za zgodą Inwestora dopuszcza się zastosowanie kostki betonowej o innym kształcie i kolorze jednak o niemniejszej grubości. Przyjęta konstrukcja zakłada, że podłoże pod nią charakteryzować się będzie wtórnym modułem sprężystości nie mniejszym niż 50 MPa i wskaźniku zagęszczenia Is ≥ 1,0.

Jako warstwę ścieralną zjazdu przewiduje się zastosowanie kostki brukowej 20x16,5 o grubości 8 cm koloru grafitowego układanej mijankowo. Za zgodą Inwestora dopuszcza się zastosowanie kostki betonowej o innym kształcie i kolorze jednak o niemniejszej grubości. Przyjęta konstrukcja zakłada, że podłoże pod nią charakteryzować się będzie wtórnym modułem sprężystości nie mniejszym niż 50 MPa i wskaźniku zagęszczenia Is ≥ 1,0.

Jako warstwę ścieralną placu przewiduje się zastosowanie kostki brukowej 20x16,5 o grubości 8 cm koloru szarego układanej mijankowo. Za zgodą Inwestora dopuszcza się zastosowanie kostki betonowej o innym kształcie i kolorze jednak o niemniejszej grubości. Przyjęta konstrukcja zakłada, że podłoże pod nią charakteryzować się będzie wtórnym modułem sprężystości nie mniejszym niż 50 MPa i wskaźniku zagęszczenia Is ≥ 1,0.

Ewentualne podane nazw producentów lub wyrobów należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że można zastosować materiały i wyroby podane jako przykładowe lub równoważne, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych równych lub lepszych niż uzyskane poprzez realizację wg wskazań dokumentacji technicznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

 

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: spełnia / nie spełnia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości przedmiotu świadczenia Wykonawcy w zakresie budowy chodników

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3.1. warunki dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu.
3.2. warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu.
3.3. warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000,00 zł;
3.4. warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:
w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie lub przebudowie dróg w zakresie podobnym do zakresu wskazanego przez Zamawiającego łącznej wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto.
Uwaga:
A) Za wykonanie roboty budowlanej Zamawiający uzna doprowadzenie do wystawienia przez inwestora protokołu odbioru końcowego lub innego równoważnego dokumentu;
B) W przypadku wyrażenia danej kwoty w walucie innej niż PLN, Zamawiający uwzględni jej wartość w PLN obliczoną zgodnie z kursem NBP danej waluty z dnia wszczęcia postępowania.
1) dysponuje lub będzie dysponował osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zakresie w specjalności drogowej (kierownik budowy). Ww. osoba winna posiadać uprawnienia budowlane zgodne z art. 12-15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszona we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa lub spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy Prawo budowlane, tj. jej odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniać wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).
2) dysponuje wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi:
Zamawiający nie wyznacza wymagań w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat – także dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem – także dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
5) wykazu robót budowlanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (wystarczające jest zamieszczenie informacji o robotach budowlanych wymienionych w pkt 3.4. ppkt 1 niniejszego rozdziału);
6) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ), w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wystarczające jest zamieszczenie informacji o osobach wymienionych w pkt 3.4. ppkt 2 niniejszego rozdziału);
7) wykazu wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wystarczające jest zamieszczenie informacji o wyposażeniu zakładu i urządzeniach technicznych wymienionych w pkt 3.4. ppkt 3 niniejszego rozdziału).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat – także dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem – także dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
5) wykazu robót budowlanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (wystarczające jest zamieszczenie informacji o robotach budowlanych wymienionych w pkt 3.4. ppkt 1 niniejszego rozdziału);
6) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ), w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wystarczające jest zamieszczenie informacji o osobach wymienionych w pkt 3.4. ppkt 2 niniejszego rozdziału);
7) wykazu wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wystarczające jest zamieszczenie informacji o wyposażeniu zakładu i urządzeniach technicznych wymienionych w pkt 3.4. ppkt 3 niniejszego rozdziału).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat – także dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem – także dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
5) wykazu robót budowlanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (wystarczające jest zamieszczenie informacji o robotach budowlanych wymienionych w pkt 3.4. ppkt 1 niniejszego rozdziału);
6) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ), w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wystarczające jest zamieszczenie informacji o osobach wymienionych w pkt 3.4. ppkt 2 niniejszego rozdziału);
7) wykazu wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wystarczające jest zamieszczenie informacji o wyposażeniu zakładu i urządzeniach technicznych wymienionych w pkt 3.4. ppkt 3 niniejszego rozdziału).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wzór formularza oferty (załącznik nr 1).
2. Wzór oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczącego Wykonawcy (załącznik nr 2).
3. Wzór oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczącego podmiotu trzeciego udostępniającego zasób (załącznik nr 3).
4. Wzór wykazu robót budowlanych (załącznik nr 4).
5. Wzór wykazu osób (załącznik nr 5).
6. Wzór umowy (załącznik nr 6).
7. Projekt budowlany część opisowa (załącznik nr 7).
8. Przedmiar robót (załącznik nr 8).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum, spółkę cywilną).
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo. Nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, może wynikać albo z dokumentu pod taką nazwą albo z umowy podmiotów wspólnie składających ofertę (dołączonej do oferty).
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym jeżeli wadium zostanie wniesione w formie innej niż pieniądz, z treści dokumentu wadium musi wynikać, iż zabezpiecza ono ofertę złożoną przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Proponowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zmiany postanowień umowy możliwe są jedynie w trybie art. 455 ustawy Pzp. Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Wójta Gminy Kozielice, a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
3. Dopuszcza się zmiany w treści niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 455
ust. 1 pkt 3-4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy PZP.
4. Zmiany umowy są ponadto dopuszczalne w następujących przypadkach:

1) zmiany nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych;
2) zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonywania zamówienia przez Wykonawcę,
3) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy, o ile nie modyfikują ogólnego charakteru umowy;
4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w tym terminów wykonania jej części, na wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, o ile nie modyfikują ogólnego charakteru umowy,
5) wystąpienia siły wyższej,
6) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę;
7) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta ma wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
8) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę;
9) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności.
6. Siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie o charakterze nadzwyczajnym o
następujących, łącznie występujących cechach:
1) na które Strona nie ma wpływu,
2) przed którym Strona nie mogłaby się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia Umowy,
3) którego Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz
4) którego zaistnienia nie można przypisać drugiej Stronie,
Za siłę wyższą uważa się w szczególności okoliczności związane z wprowadzeniem na terenie RP stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w tym ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3 lub 4, Wykonawca występuje do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę umowy, zawierającym uzasadnienie, w tym odpowiednio szczegółowe wykazanie odpowiednio zmian stanu prawnego i ich wpływu na wykonanie umowy, korzyści dla Zamawiającego lub wykazanie okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć. Zamawiający udziela odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
pkt 8 - pkt 16 wg SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kozielice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2024-06-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogłoszenie publikacja (PDF, 184.17Kb) 2024-06-20 12:58:30 1

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SWZ 1 (PDF, 635.30Kb) 2024-06-20 12:58:30 2
KOZIELICE - POWIAT MIELNO - Projekt zgłoszenia rob. bud (PDF, 14.83Mb) 2024-06-20 13:02:15 0
KOZIELICE - POWIAT MIELNO - Przedmiar (PDF, 1,018.87Kb) 2024-06-20 13:02:15 2
SST KOZIELICE powiat (PDF, 9.20Mb) 2024-06-20 13:02:15 0

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Kwota na sfinansowanie zamówienia (1) (DOC, 207.00Kb) 2024-07-05 11:35:43 2

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja z otwarcia ofert (RTF, 1.66Mb) 2024-07-05 11:35:43 2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Michał Ileczko

Data wytworzenia:
20 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Michał Ileczko

Data publikacji:
20 cze 2024, godz. 12:58

Osoba aktualizująca informacje

Michał Ileczko

Data aktualizacji:
05 lip 2024, godz. 11:35