Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Zbiór aktów prawnych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi

Stawka opłaty dla nieruchomości zamieszkałych od 1 kwietnia 2023

  • 33,00 zł - od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, na której prowadzona jest obowiązkowa segregacja odpadów,
  • 0,50 zł - częściowe zwolnienie z opłaty od każdego mieszkańca w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których prowadzona jest obowiązkowa segregacja odpadów i posiadających przydomowy kompostownik w którym są kompostowane bioodpady.
  • 66,00 zł -  w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów komunalnych, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie określona w drodze decyzji, stosując stawkę podwyższoną stanowiącą czterokrotność stawki podstawowej od każdego mieszkańca.
  • 224,98 zł - w przypadku domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.


USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Uchwała Nr XVI/99/20 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozielice.


Uchwała Nr XVI/100/20 Rady Gminy Kozielice z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała Nr XLIII/341/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Uchwała Nr XLVI/376/23 Rady Gminy Kozielice z dnia 25 maja 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | BIP - Urząd Gminy Kozielice.

Uchwała Nr XXXV/270/22 Rady Gminy Kozielice Z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Uchwała Nr XXXV/271/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXXVI/277/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.