Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Pełnomocnictwo do głosowania może obejmować głosowanie:

1) w dniu 16 listopada 2014 r. (w wyborach do rad oraz w wyborach wójta burmistrza i prezydenta miasta) i w dniu ponownego głosowania (tzw. II tura, jeżeli będzie ona przeprowadzona w przypadku wyborów wójta, gdy akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony przed dniem pierwszego głosowania;

2) w dniu ponownego głosowania w wyborach wójta, (tzw. II tura wyborów), gdy akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony po dniu pierwszego głosowania.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:

? wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu

niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. ? emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

  1. niezdolności do samodzielnej egzystencji ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1 („W przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych orzeka się niezdolność do samodzielnej egzystencji”);

  1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1 („Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy”)

  1. orzeczenie o zaliczeniu do I gru?? inwalidów;

  1. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

  1. wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Pełnomocnikiem może być: - osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być: - osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,

- a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na radnego oraz na wójta,

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się:

- przed wójtem, lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek do wójta gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców.

Wniosek taki należy złożyć najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów,

tj. do dnia 07 listopada 2014 r. w Urzędzie Gminy Kozielice

Wyborca, który po dniu pierwszego głosowania będzie chciał udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w dniu ponownego głosowania w wyborach wójta, składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

do głosowania najpóźniej w 9. dniu przed dniem ponownego głosowania,

Do wniosku należy dołączyć:

-pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania,

-kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu

głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 13 listopada 2014 r. (w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania w wyborach wójta, prezydenta miasta najpóźniej na 2 dni przed dniem ponownego głosowania, stosownego oświadczenia wójtowi gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu może

zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.

Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że głosowanie przez

pełnomocnika będzie odbywało się w następujący sposób:

- pełnomocnik przed przystąpieniem do głosowania okaże obwodowej komisji

wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości (dowód osobisty paszport, inny dokument ze zdjęciem) oraz akt pełnomocnictwa do głosowania,

- obwodowa komisja wyborcza odnotuje nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika,

wyborcy w spisie wyborców w rubryce „uwagi” odpowiadającej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz z oznaczeniem „pełnomocnik”, a akt

pełnomocnictwa do głosowania załączy do spisu wyborców,

- pełnomocnik potwierdzi otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym

podpisem w rubryce spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzymania karty

do głosowania przez wyborcę udzielającego pełnomocnictwa do głosowania,

a następnie uda się do pomieszczenia zapewniającego tajność głosowania, gdzie na karcie do głosowania zaznaczy na kogo oddaje głos, po czym wrzuci kartę do głosowania do urny.

Informacji dotyczących głosowania przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. można uzyskać pod numerem telefonu: 91/5611145


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Chodanowski

Data wytworzenia:
03 paź 2014

Osoba dodająca informacje

Andrzej Chodanowski

Data publikacji:
03 paź 2014, godz. 10:33

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Chodanowski

Data aktualizacji:
03 paź 2014, godz. 10:33