Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr XLIX/401/23 Rady Gminy Kozielice z dnia 1 września 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/398/23 Rady Gminy Kozielice z dnia 21 lipca 2023 r. dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 – 2025 dla Gminy Kozielice

UCHWAŁA Nr XLIX/401/23
RADY  GMINY  KOZIELICE
z dnia  1 września 2023 roku

 

 

 

w sprawie:zmiany Uchwały Nr XLVIII/398/23 Rady Gminy Kozielice z dnia 21 lipca 2023 r. dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 – 2025 dla Gminy Kozielice

 

 

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art.176 pkt.1, art.179 ust.2 ustawy z  dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2023 poz. 1426 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1. W Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 dla Gminy Kozielice, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLVIII/398//23 Rady Gminy Kozielice z dnia 21 lipca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. Rozdział V otrzymuje brzmienie:

 

V.        CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE

Cel główny:

 

Celem głównym Programu jest rozwijanie systemu wsparcia rodzin w Gminie Kozielice, sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rodzin przejawiających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

 

Cele szczegółowe:

 

Celami szczegółowymi są:

1)    zapewnienie rodzinom poczucia bezpieczeństwa socjalnego oraz stabilizacji bytowej,

2)      wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze,

3)      podnoszenie jakości i efektywności usług na rzecz wspierania rodziny,

4)      współpraca podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny.

 

  1. Rozdział XII otrzymuje brzmienie:

 

XII.     POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

Harmonogram realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 dla Gminy Kozielice:

 

Zapewnienie rodzinom poczucia bezpieczeństwa socjalnego oraz stabilizacji bytowej

Lp.

Działanie

Realizatorzy

Czas realizacji

1.

Udzielanie rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej pomocy finansowej i rzeczowej

OPS Kozielice

 

 

Praca ciągła

2.

Zapewnienie dzieciom i młodzieży pomocy                     w formie gorącego posiłku

OPS Kozielice

3.

Udzielanie dzieciom i młodzieży stypendium szkolnego i zasiłku o charakterze socjalnym

OPS Kozielice

4.

Zapewnienie poradnictwa: rodzinnego, socjalnego, pedagogicznego, psychologicznego                i prawnego

OPS Kozielice, GKRPA Kozielice, Urząd Gminy Kozielice, PCPR Pyrzyce

 

Wspieranie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze

5.

Zapewnienie wsparcia asystenta rodziny

OPS Kozielice

 

 

Praca ciągła

6.

Wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

SP Kozielice oraz inne placówki oświatowe, Urząd Gminy Kozielice

7.

Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży

OPS Kozielice, GKRPA Kozielice, GOK Kozielice

8.

Organizowanie ogólnodostępnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci                         i młodzieży

SP Kozielice i inne placówki oświatowe, GOK Kozielice

9.

Realizacja zadań rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny

OPS Kozielice

10.

Organizowanie wydarzeń o charakterze integrującym rodziny

Urząd Gminy Kozielice, SP Kozielice i inne placówki oświatowe, GOK Kozielice

11.

Wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin z ustawy                   „Za życiem”

OPS Kozielice

Podnoszenie jakości i efektywności usług na rzecz wspierania rodziny

Lp.

Działanie

Realizatorzy

Czas realizacji

12.

Szkolenia dla członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i członków GKRPA                          w Kozielicach

OPS Kozielice, GKRPA Kozielice

 

Praca ciągła

13.

Zapewnienie dostępu do szkoleń dla asystenta rodziny i pracowników socjalnych

OPS Kozielice, GKRPA Kozielice

14.

Udzielanie informacji o instytucjach świadczących wsparcie dla dzieci i młodzieży

OPS Kozielice, Gminny Zespół Interdyscyplinarny, GKRPA Kozielice, SP Kozielice i inne placówki oświatowe, PCPR Pyrzyce

15.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się pomocą dziecku                  i rodzinie; współpraca z Sądem Rejonowym III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Stargardzie oraz kuratorami sądowymi

OPS Kozielice, Urząd Gminy Kozielice, PCPR Pyrzyce, GKRPA Kozielice

16.

Realizowanie przez SP Kozielice i inne placówki oświatowe programów profilaktycznych wspierających wychowywanie dzieci i młodzieży oraz programów edukacyjno-wychowawczych przeciwdziałających dysfunkcjom społecznym

SP Kozielice i inne placówki oświatowe, GOK Kozielice, OPS Kozielice, GKRPA Kozielice

17.

Realizowanie zajęć w szkole typu pogadanek, prezentacji, konkursów o charakterze edukacyjno – wychowawczym przeciwdziałającym dysfunkcjom społecznym

SP Kozielice i inne placówki oświatowe, GOK Kozielice, OPS Kozielice, GKRPA Kozielice, KPP Pyrzyce

Współpraca podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny

18.

Sporządzanie informacji o sytuacji rodziny dziecka/ci umieszczonych w pieczy zastępczej

OPS Kozielice

 

Praca ciągła

19.

Podejmowanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz powrotu dziecka z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej

OPS Kozielice, Placówki opiekuńczo-wychowawcze, PCPR Pyrzyce

20.

Współfinansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Urząd Gminy Kozielice, OPS Kozielice, PCPR Pyrzyce

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
uchwała zmiana PWSR -401 (PDF, 119.65Kb) 2023-09-08 13:21:00 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Informatyk gminy Kozielice

Data wytworzenia:
01 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Marek Informatyk gminy Kozielice

Data publikacji:
08 wrz 2023, godz. 13:21

Osoba aktualizująca informacje

Marek Informatyk gminy Kozielice

Data aktualizacji:
08 wrz 2023, godz. 13:21