Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr XLIX/402/23 Rady Gminy Kozielice z dnia 1 września 2023 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę

UCHWAŁA NR XLIX/402/23
RADY GMINY KOZIELICE
z dnia 1 września 2023 r.


w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy
podwórkowej realizowanej przez wychowawcę

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6a, art.9 ust.1 i art.18 ust. 2 pk 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 2023 r. poz.40) oraz art. 18 ust.2, art. 18c, art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2023 r., poz. 1426, poz. 1429) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 
W celu wykonywania zadań własnych gminy w zakresie pomocy w opiece i wychowywaniu dziecka tworzy się Placówkę Wsparcia Dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę w miejscowości Tetyń, zwaną dalej „Placówką”.

§ 2. 
Placówkę, o której mowa w § 1, łączy się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozielicach i będzie ona działać w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka. 

§ 3. 
Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo –wychowawczych. 

§ 4. 
Szczegółowe zadania oraz organizację Placówki określa regulamin organizacyjny Placówki ustalony przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozielicach. 

§ 5. 
Źródłem pokrycia zobowiązań finansowych Placówki będą: 
1)dochody własne gminy przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
2)środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przeciwdziałania Innym Uzależnieniom w Gminie Kozielice, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy Kozielice;
3)dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
4)zewnętrzne źródła finansowania. 

§ 6.
Podstawę funkcjonowania Placówki stanowi Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozielicach 

§ 7. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Informatyk gminy Kozielice

Data wytworzenia:
01 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Marek Informatyk gminy Kozielice

Data publikacji:
08 wrz 2023, godz. 13:24

Osoba aktualizująca informacje

Marek Informatyk gminy Kozielice

Data aktualizacji:
08 wrz 2023, godz. 13:24