Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwała Nr XXVIII/189/2018 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kozielice na lata 2017-2023

Uchwała Nr XXVIII/189/2018

Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 19 lutego 2018 roku

 

 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kozielice na lata 2017-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1875 t.j. )  Rada Gminy w Kozielicach uchwala co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kozielice na lata 2017-2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXV/162/17 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 25 września 2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kozielice na lata 2017-2023.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Karpiński

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr XXVIII/189/18 Rady Gminy w Kozielicach

z dnia 19 lutego 2018

 

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kozielice na lata 2017-2023”

 

Rada Gminy w Kozielicach podjęła w dniu 25 września 2017r. uchwałę Nr XXV/162/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kozielice na lata 2017-2023. Następnie przedmiotowy dokument został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego celem dokonania jego oceny formalnej i merytorycznej. 

W dniu 06 grudnia 2017r. wpłynęło do Urzędu Gminy w Kozielicach pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydziału Zarządzania Strategicznego znak: WZS-II.052.89.2017.LG z dnia 05 grudnia 2017r. informujące o wynikach oceny merytorycznej Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kozielice na lata 2017-2023 z jednoczesnym wskazaniem, które aspekty w tym dokumencie należy uszczegółowić, wyjaśnić lub poprawić.

Wprowadzone zmiany, dotyczą m.in.  następujących kwestii:

  • Uzasadnienia potrzeby działań rewitalizacyjnych w odniesieniu do dokumentów strategicznych.
  • Dokonania zmian w pogłębionej diagnozie obszaru rewitalizacji .
  • Wyjaśnienia odnośnie wyznaczenia w Programie obszarów: zdegradowanego i rewitalizacji.
  • Uzupełnienie dokumentu o tabelę zawierającą wskaźniki monitorowania programu z wartościami bazowymi i docelowymi.
  • Poprawienia /uzupełnienia/wyjaśnienia opisanej w dokumencie diagnozy o wskazane w piśmie kwestie.
  • Powiązania projektów rewitalizacyjnych wskazanych w Programie z diagnozą i wizją.
  • Uzupełnienia Programu o projekty miękkie i harmonogram projektów uzupełniających.

 

Zgodnie ze wskazanym wyżej pismem Urzędu Marszałkowskiego i rozdziałem V „Zasadami weryfikacji programów rewitalizacji i prowadzenia wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego” Gmina jest zobowiązana poprawiony Program rewitalizacji przekazać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma.

Uchwalony przez Wysoką Radę Lokalny Program Rewitalizacji, uwzględniający zgłoszone uwagi zostanie ponownie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego celem dokonania jego ponownej oceny merytorycznej. Tak więc po podjęciu przedmiotowej uchwały kontynuowane będzie postępowanie mające na celu wpisanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kozielice na lata 2017-2023 do wykazu programów rewitalizacji województwa zachodniopomorskiego. Zamieszczenie przedmiotowego dokumentu we wskazanym wykazie stworzy Gminie możliwość pozyskania środków z funduszy zewnętrznych w tym środków z Unii Europejskiej.

Wobec powyższego oraz stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy uchwalanie programów gospodarczych – przedstawiam Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie przyjęcia poprawionego „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kozielice na lata 2017-2023”

 


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Damian Woźniak

Data wytworzenia:
09 mar 2018

Osoba dodająca informacje

Damian Woźniak

Data publikacji:
09 mar 2018, godz. 07:45

Osoba aktualizująca informacje

Damian Woźniak

Data aktualizacji:
09 mar 2018, godz. 07:56