Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 79.2019 Wójta Gminy Kozielice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Kozielicach"


Zarządzenie Nr 79.2019

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie ustalenia „Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Kozielicach”.

Na podstawie art. 36 oraz art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), art. 224 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się w załączniku do niniejszego zarządzenia Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Kozielicach.

§ 2.1. Regulamin podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UG Kozielice oraz wyłożeniu w gabinecie Zastępcy Wójta Gminy Kozielice.

2. Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do

publicznej wiadomości.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Kozielice.

§ 4. Traci moc:

1)Zarządzenie Nr 20/2009 z dnia 18 maja 2009 r. Wójta Gminy Kozielice w sprawie

ustalenia „Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Kozielice”,

2)Zarządzenie Nr 50/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany „Regulaminu

Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Kozielice”,

3)Zarządzenie Nr 53/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany „Regulaminu

Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Kozielice”,

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia

Nr 79.2019 Wójta Gminy Kozielice

z dnia 26 września 2019 r.

REGULAMIN

WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

URZĘDU GMINY w KOZIELICACH

Rozdział I

Przepisy Ogólne

§ 1. Niniejszy regulamin wynagradzania, zwany dalej „Regulaminem” ustala:

1)wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie

Gminy w Kozielicach na podstawie umowy o pracę.

2)szczegółowe warunki wynagradzania w tym maksymalny poziom wynagradzania

zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o

pracę.

3)szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego pracownikom

samorządowym zatrudnionym na podstawie powołania.

4)szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego pracownikom

samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

5)szczegółowe warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych

niż jubileuszowe pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o

pracę.

Rozdział II

Wymagania kwalifikacyjne

§ 2.1. Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne (wykształcenie oraz umiejętności zawodowe, staż pracy w latach) dotyczące pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kozielicach na podstawie umowy o pracę określa „Wykaz stanowisk w tym pracowników zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach urzędniczych i stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy w Kozielicach oraz jednostkach organizacyjnych”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Zatrudnianie na poszczególne stanowiska osób nie spełniających minimalnych wymagań kwalifikacyjnych może nastąpić tylko w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności, jeśli w procesie otwartego i konkurencyjnego naboru nie zgłosił się żaden zainteresowany lub wyłoniony w trakcie rekrutacji kandydat nie dawał rękojmi należytego wykonywania obowiązków.

Rozdział III

Szczegółowe warunki wynagradzania

§ 3.1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.

2. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę,

nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

3. Pracownikowi przysługuje premia zgodnie z „Regulaminem premiowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kozielicach” stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

Rozdział IV

Wynagrodzenie zasadnicze

§ 4.1. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych załącznik Nr 2 (tabela B).

2. Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tabela IV) oraz przedmiotowy regulamin wynagradzania w załączniku Nr 1. W razie niezgodności rozstrzygają zapisy zawarte w tabeli IV cytowanego wyżej rozporządzenia.

3. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa załącznik Nr 2 do regulaminu.

4. Ustala się „Tabelę miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego”, skonstruowaną z

uwzględnieniem zapisów ust. 1 i 2, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

5. Wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest każdorazowo w umowie o pracę poprzez

wskazanie kategorii zaszeregowania i oznaczenie kwoty należnej pracownikowi.

6. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy skutkuje ustaleniem wynagrodzenia

zasadniczego w wysokości odpowiedniej do ustalonego w umowie wymiaru czasu pracy.

Rozdział V

Dodatki do wynagrodzenia, nagrody i dodatkowe wynagrodzenie

§ 5.1. Dodatek funkcyjny jest składnikiem wynagrodzenia za pracę i przysługuje na stanowiskach określonych w ust.2.

2. Ustala się następujące stanowiska na których jest przyznawany dodatek funkcyjny:

1) Sekretarz Gminy,

2) Zastępca Głównego Księgowego,

3) Radca Prawny,

4) Kierownik jednostki organizacyjnej.

3. Wartość maksymalnych kwot dodatku funkcyjnego dla stanowisk wymienionych w ust.2 ustala załącznik Nr 3 do regulaminu.

§ 6.1. Dodatek specjalny może zostać przyznany pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.

2. Podstawę przyznania dodatku, o którym mowa w ust. 1, stanowi decyzja Wójta Gminy

Kozielice, w której należy określić maksymalny czas, do którego dodatek się przyznaje.

3. Dodatek przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż istnienie okoliczności o których

mowa w ust. 1 w kwocie wynoszącej co najmniej 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego i nie więcej niż 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego osoby, której dodatek przyznano.

§ 7.1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być utworzony na dany rok kalendarzowy fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników.

2. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Wójt Gminy Kozielice po rozpatrzeniu

umotywowanego wniosku Zastępcy Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy lub kierownika komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik.

3. Nagrody można przyznać w I i II półroczu każdego roku.

4. W miarę posiadanych środków finansowych Wójt może przyznać nagrody w innych

terminach, niezależnie od nagród określonych w ust. 3.

§ 8. Pracownikom samorządowym przyznaje się dodatek do wynagrodzenia, jeżeli regulują to zapisy odrębnych przepisów.

§ 9. Radcy Prawnemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu zastępstwa sądowego zasądzonych na rzecz strony przez niego zastępowanej lub jej przyznanych w ugodzie, postępowaniu polubownym, arbitrażu zagranicznego lub postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli koszty te zostały ściągnięte od strony przeciwnej.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 10. Regulaminu nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania.

§ 11. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kozielicach oraz zapoznaniu z jego treścią pracowników urzędu.

Załącznik Nr 1

do Regulaminu Wynagradzania Pracowników

Urzędu Gminy w Kozielicach.

WYKAZ STANOWISK W TYM PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA KIEROWNICZYCH STANOWISKACH URZĘDNICZYCH I STANOWISKACH URZĘDNICZYCH

W URZĘDZIE GMINY ORAZ JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

Lp.

Stanowisko

Minimalne wynagrodzenia zasadnicze w kategoriach zaszeregowania

Wymagania kwalifikacyjne

Wykształcenie

Staż pracy w latach

Kierownicze stanowiska urzędnicze.

1.

Sekretarz

XVII

wyższe1)

4

2.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

XIII

wyższe2)

4

3.

Zastępca Głównego Księgowego

XIV

wyższe lub podyplomowe ekonomiczne

3

4.

Administrator bezpieczeństwa informacji.

(inspektor ochrony danych)

XII

wg odrębnych przepisów

Stanowiska urzędnicze.

1.

Radca prawny.

XIII

wg odrębnych przepisów

2.

Inspektor

XII

wyższe2)

średnie3)

3

5

3.

Podinspektor

Informatyk

X

wyższe2)

średnie3)

-

3

4.

Referent

IX

średnie3)

2

5.

Młodszy referent

VIII

średnie3)

-

Stanowiska pomocnicze i obsługi.

1.

Konserwator

VIII

zasadnicze zawodowe5)

-

2.

Sprzątaczka.

III

podstawowe4)

-

Stanowiska Ośrodek Pomocy Społecznej.

1.

Kierownik jednostki

XIX

Wyższe2) lub według odrębnych przepisów

5 lub według odrębnych przepisów

2.

Specjalista pracy socjalnej

XIV

wyższe wg. odrębnych przepisów albo dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

3

3.

Starszy pracownik socjalny

XIV

wyższe wg. odrębnych przepisów

2

XIII

średnie wg. odrębnych przepisów

2

4.

Pracownik socjalny

XIII

wyższe wg. odrębnych przepisów

-

XII

średnie wg. odrębnych przepisów

-

5.

Aspirant pracy socjalnej

IX

średnie3)

-

6.

Asystent rodziny

XIII

wg. odrębnych przepisów

-

7.

Podinspektor

X

wyższe2)

średnie3)

-

3

8.

Inspektor

XII

wyższe2)

średnie3)

3

5

9.

Opiekun osoby starszej w ośrodku pomocy społecznej

VII

podstawowe4)

-

 1. Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, uwzględniają wymagania określone w ustawie, przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy.

 2. Wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o prace, a także wymagania określone w ustawie stosownie do opisu stanowiska.

 3. Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

 4. Podstawowe i umiejętność wykonywania czynności.

 5. Zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.

Załącznik Nr 2

do Regulaminu Wynagradzania Pracowników

Urzędu Gminy w Kozielicach.

TABELA MIESIĘCZNYCH KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania

Minimalna kwota w złotych

Maksymalna kwota w złotych

I

1700

2600

II

1720

2800

III

1740

3000

IV

1760

3200

V

1780

3400

VI

1800

3600

VII

1820

3800

VIII

1840

4000

IX

1860

4200

X

1880

4400

XI

1900

4600

XII

1920

4800

XIII

1940

5000

XIV

1960

5200

XV

1980

5400

XVI

2000

5600

XVII

2100

5800

XVIII

2200

6000

XIX

2400

6200

XX

2600

6400

XXI

2800

6600

XXII

3000

6800

Załącznik Nr 3

do Regulaminu Wynagradzania Pracowników

Urzędu Gminy w Kozielicach

TABELA MIESIĘCZNYCH MAKSYMALNYCH KWOT DODATKU FUNKCYJNEGO.

Lp.

Stanowisko

Maksymalna kwota zł.

1.

Sekretarz Gminy

1500,00

2.

Kierownik jednostki organizacyjnej

1500,00

3.

Zastępca Głównego Księgowego

1200,00

4.

Radca Prawny

1200,00

„REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W KOZIELICACH”

1. Pracodawca w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może utworzyć fundusz premii, z którego przyznaje się premie dla pracowników.

2. Premie są nieobowiązkowym świadczeniem pieniężnym pracodawcy na rzecz

pracowników, mające charakter świadczeń uznaniowych.

3. Pracownik nabywa prawo do premii z dniem zatrudnienia. Pracownikom zatrudnionym w ciągu miesiąca przysługującą premię wypłaca się w części proporcjonalnej do liczby przepracowanych dni.

4. Premie są przyznawane raz na kwartał roku kalendarzowego i wypłacane niezwłocznie po podjęciu decyzji o ich przyznaniu.

5. Regulamin premiowania obejmuje pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania i umowy o pracę w każdym wymiarze.

6. Z wnioskiem o przyznanie premii występuje:

 1. Zastępca Wójta,

 2. Sekretarz Gminy,

 3. Skarbnik Gminy,

 4. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Decyzję o przyznaniu premii podejmuje Wójt.

8.Warunkiem przyznania premii jest:

 1. przestrzeganie dyscypliny pracy,

 2. sumienne i staranne wykonywanie obowiązków określonych w przepisach prawa

pracy i mieszczących się w zakresie czynności pracownika,

 1. dbanie o powierzony sprzęt,

 2. przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów

przeciwpożarowych, stosowanie się do zarządzeń i poleceń przełożonych,

9.Premię obniża się za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy.

10.Pracownik traci prawo do premii, jeżeli w okresie za który wypłacana jest

premia:

1) wyrządził szkodę materialną zakładowi,

2) naruszył obowiązki pracownicze.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Informatyk gminy Kozielice

Data wytworzenia:
14 lis 2019

Osoba dodająca informacje

Marek Informatyk gminy Kozielice

Data publikacji:
14 lis 2019, godz. 10:10

Osoba aktualizująca informacje

Marek Informatyk gminy Kozielice

Data aktualizacji:
14 lis 2019, godz. 10:10