Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie nr 87.2017 Wójta Gminy Kozielice z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach

ZARZĄDZENIE NR 87.2017

Wójta Gminy Kozielice

z dnia 29 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kozielicach.

 

Na podstawie art.33 ust.2 oraz art.40 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U z 2016r., poz.446, poz.1579 i poz. 1948 oraz z 2017r. poz.730 i poz. 935) Wójt Gminy w Kozielicach zarządza co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Kozielicach stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr.4.2015 Wójta Gminy Kozielice z dnia 2 lutego 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

W § 3 ust.2 wprowadza się określenie o treści:

 • „ Zastępca Wójta” - Zastępca Wójta Gminy Kozielice.

W § 6 ust. 1 wprowadza się samodzielne stanowisko pracy:

Zastępca Wójta - symb. – ZW

W § 7 wprowadza sie zapis: tworzy się stanowisko kierownicze:

„Zastępca Wójta” - koordynuje i nadzoruje pracę Urzędu i jednostek pomocniczych,

Zmienia się zapis § 18 ,który otrzymuje brzmienie:

Do zadań Z-cy Wójta Gminy należą w szczególności:

 1. Wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta Gminy i ponoszenie przed nim odpowiedzialności.
 2. Nadzór wykonywania zadań i odpowiedzialność za ich prawidłowość oraz terminowość wynikająca z zakresu działań:

a) Sekretarza Gminy,

b) Skarbnika Gminy,

c) Szkoły Podstawowej w Kozielicach,

d) Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozielicach

e) Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach,

f) jednostek pomocniczych Gminy – sołectw.

 1. Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym użytkowaniem drzewostanu i zieleni na terenie Gminy.
 2. Wnioskowanie o uznanie za park wiejski terenów, na których znajduje się starodrzew.
 3. Wnioskowanie o uznanie drzew za pomnik przyrody oraz prowadzenie jego dokumentacji.
 4. Nakładanie obowiązku wykonania niezbędnego zabezpieczenia wody i gleby przed zniszczeniem gruntów ściekami oraz atmosferą.
 5. Współpraca z organizacjami łowieckimi.
 6. Prowadzenie spraw związanych ze zmianą stosunków wodnych na gruntach.
 7. Prowadzenie spraw związanych z obszarami NATURA 2000.
 8. Prowadzenie i nadzór nad dokumentacją zebrań wiejskich i rad sołeckich gminy Kozielice.

 

Dotychczasowy § 18 otrzymuje numerację 19, pozostałe § regulaminu organizacyjnego otrzymują następujące kolejne numery po numerze 19.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Informatyk gminy Kozielice

Data wytworzenia:
04 kwi 2019

Osoba dodająca informacje

Marek Informatyk gminy Kozielice

Data publikacji:
04 kwi 2019, godz. 13:59

Osoba aktualizująca informacje

Marek Informatyk gminy Kozielice

Data aktualizacji:
04 kwi 2019, godz. 13:59