Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kozielice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łoziece, gmina Kozielice - II etap budowy.


0x01 graphic
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.kozielice.pl

0x01 graphic

Kozielice: Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewidencyjny 25/18 w miejscowości Łozice gmina Kozielice - II etap budowy
Numer ogłoszenia: 463214 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kozielice , Kozielice 73, 74-204 Kozielice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5630377 w. 36, 5630371, faks 091 5630365.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozielice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ewidencyjny 25/18 w miejscowości Łozice gmina Kozielice - II etap budowy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykończenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej, grzewczą oraz elektryczną wraz z drogą dojazdową oraz zagospodarowaniem terenu działki nr ewid. 25/18 w miejscowości Łozice, gmina Kozielice. Stan istniejący budynku: stan surowy zamknięty, elewacja - wykonane ocieplenie zaciągnięte jedną warstwą kleju, okna i drzwi wstawione, wylane posadzki, zewnetrzna instalacja wody i kanalizacji wykonana i doprowadzona do budynku. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wszystkich materiałów oraz kompleksowa realizacja wszystkich robót zgodnie z projektem, niezależnie od tego czy były ujęte w przedmiarze robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do specyfikacji. Ewentualne podane nazwy własne producentów lub wyrobów należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że można zastosować materiały i wyroby podane jako przykładowe lub równoważne, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych równych lub lepszych niż uzyskane poprzez realizację wg wskazań dokumentacji technicznej. Zamawiający wymaga udzielenia min. 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Do wykonawcy należy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Jezeli podczas wykonywania prac wystąpią prace które ilością bedą wykraczać poza wielkości określone w przedmiarach lub prace które bez ich wykonania bedzie uniemożliwiało wykonania zamówienia podstawowego wówczas zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie wiecej niż 20 % zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-0, 45.21.23.00-0, 45.11.27.10-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 10 000 słownie dziesięć tysięcy złoty 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy GMINA KOZIELICE NR 61 9387 0003 0000 1078 2000 0030 z adnotacją - wadium - BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁOZICE - II ETAP 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie 2013-11-29, sposób przekazania: należy dołączyć do oferty 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: nr rachunku: 61 9387 0003 0000 1078 2000 0030 z adnotacją - wadium na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Łozice - II etap 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 5 robót budowlanych okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wymagane jest wykazanie przez wykonawcę -iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbednym od wykonania okreslonego zadania. Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wymagane jest wykazanie przez wykonawcę -wymagane jest wykazanie przez wykonawcę -że osoby które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia określone przepisami prawo budowlane. Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pozostałełe załączniki wymienione w SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozielice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Kozielice 74-204 Kozielice 73 pok. nr 12 od 7.00 do 15.00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.11.2013 godzina 10:45, miejsce: Gmina Kozielice Kozielice 73 74-204 Kozielice Pokój nr 2 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Działanie: Odnowa i rozwój wsi - objętego PROW na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
14.11.2013.09.40.14_S_P_E_C_Y_F__I_K_A_C_J_A_II_etap (DOC, 344.50Kb) 2013-11-14 09:40:14 142
14.11.2013.09.42.04_Specyfikacja_technicza_I (DOC, 5.17Mb) 2013-11-14 09:42:04 98
14.11.2013.09.43.17_Specyfikacja_techniczna_Ia (DOC, 3.26Mb) 2013-11-14 09:43:17 99
14.11.2013.09.44.45_Specyfikacja_techniczna_Ib (DOC, 3.97Mb) 2013-11-14 09:44:45 99
14.11.2013.09.46.56_Specyfikacja_techniczna_Ic (DOC, 5.57Mb) 2013-11-14 09:46:56 102
14.11.2013.09.48.23_Specyfikacja_techniczna_Id (DOC, 3.56Mb) 2013-11-14 09:48:23 101
14.11.2013.09.48.54_elewacje_1 (PDF, 52.99Kb) 2013-11-14 09:48:54 105
14.11.2013.09.49.22_elewacje_2 (PDF, 53.21Kb) 2013-11-14 09:49:22 136
14.11.2013.09.50.20_przekroj_aa (PDF, 183.30Kb) 2013-11-14 09:50:20 97
14.11.2013.09.51.08_przekroj_bb (PDF, 188.61Kb) 2013-11-14 09:51:08 94
14.11.2013.09.51.23_przekroj_cc (PDF, 130.02Kb) 2013-11-14 09:51:23 179
14.11.2013.09.51.40_rzut_dachu (PDF, 118.38Kb) 2013-11-14 09:51:40 97
14.11.2013.09.51.53_rzut_poddasza (PDF, 132.33Kb) 2013-11-14 09:51:53 112
14.11.2013.09.52.09_rzut_przyziemia (PDF, 112.33Kb) 2013-11-14 09:52:09 124
14.11.2013.09.52.25_zestawienie_stolarki (PDF, 56.64Kb) 2013-11-14 09:52:25 101
14.11.2013.09.53.31_Zjazd (TIF, 2.42Mb) 2013-11-14 09:53:31 100
14.11.2013.09.53.51_aksonometria_wod_kan (PDF, 62.19Kb) 2013-11-14 09:53:51 145
14.11.2013.09.54.19_Inst._elekt_1 (TIF, 935.88Kb) 2013-11-14 09:54:19 101
14.11.2013.09.55.01_Inst._elekt_2 (TIF, 1.12Mb) 2013-11-14 09:55:01 98
14.11.2013.09.55.38_Inst._elekt_3 (TIF, 1.13Mb) 2013-11-14 09:55:38 96
14.11.2013.09.56.03_parter_co (PDF, 113.03Kb) 2013-11-14 09:56:03 127
14.11.2013.09.56.20_parter_wod_kan (PDF, 84.46Kb) 2013-11-14 09:56:20 143
14.11.2013.09.56.32_poddasze_co (PDF, 90.10Kb) 2013-11-14 09:56:32 90
14.11.2013.09.56.44_poddasze_wod_kan (PDF, 80.96Kb) 2013-11-14 09:56:44 90
14.11.2013.09.57.55_fundamenty (PDF, 81.26Kb) 2013-11-14 09:57:55 95
14.11.2013.09.58.09_konstr_dachu (PDF, 80.17Kb) 2013-11-14 09:58:09 95
14.11.2013.09.58.26_konstr_nad_parterem (PDF, 180.74Kb) 2013-11-14 09:58:26 125
14.11.2013.09.58.50_konstr_poddasza (PDF, 92.16Kb) 2013-11-14 09:58:50 119
14.11.2013.10.01.40_zdjA_cia_elewacji (DOC, 6.51Mb) 2013-11-14 10:01:40 116
14.11.2013.10.03.52_zdjA_cia_wewnA_trz_budynku (DOC, 6.64Mb) 2013-11-14 10:03:52 131
14.11.2013.10.04.29_A_ozice_bud_A_lepy (HTM, 205.21Kb) 2013-11-14 10:04:29 62
14.11.2013.10.04.51_A_ozice_drogowy_A_lepy (HTM, 196.45Kb) 2013-11-14 10:04:51 36
14.11.2013.10.05.05_A_ozice_elektryczny_A_lepy (HTM, 232.66Kb) 2013-11-14 10:05:05 44
14.11.2013.10.05.28_A_ozice_sanitarny_A_lepy (HTM, 213.08Kb) 2013-11-14 10:05:28 71
14.11.2013.10.05.47_A_ozice_tarasy_i_chodnii_A_lepy (HTM, 143.34Kb) 2013-11-14 10:05:47 127

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
21.11.2013.12.33.07 WyjaA nienia SIWZ nr 1 bip (DOC, 28.50Kb) 2013-11-21 12:33:07 24
26.11.2013.08.42.14 WyjaA nienia SIWZ nr 2 (DOC, 70.00Kb) 2013-11-26 08:42:14 58

Wynik postępowania

Udzielenie zamówienia


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Chodanowski

Data wytworzenia:
14 lis 2013

Osoba dodająca informacje

Andrzej Chodanowski

Data publikacji:
14 lis 2013, godz. 09:39

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Chodanowski

Data aktualizacji:
07 maj 2014, godz. 09:09